Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Žurnalistika maior

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium maior (hlavní) studijní program
Jedná se o studium s dvěma studijními zaměřeními a tento studijní program bude maior (hlavním) studijním programem, ve kterém student píše závěrečnou práci a ke kterému je nutné přibrat jiný minor (vedlejší) studijní program.
Tento studijní program lze také studovat ve variantě minoritního (vedlejšího) studijního programu
V kombinaci s... Program lze volně sdružovat s vybranými programy v nabídce maior (hlavní)/minor (vedlejší).
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 75
Studium garantuje Lapčík Marek, Mgr. Ph.D.

Anotace

Bakalářský studijní program Žurnalistika je v souladu s obecnou tendencí směřování bakalářských oborů výrazně zaměřen na osvojení dovedností orientovaných na praxi. Důraz je kladen především na vzdělávání budoucích pracovníků v médiích, proto je studijní program zaměřen na poskytnutí komplexního vzdělání v oblasti žurnalistiky formou získání a osvojení praktických dovedností, které jsou nezbytné pro vykonávání žurnalistické profese.

 

Bakalářský studijní program Žurnalistika je koncipován tak, aby flexibilně reagoval na dynamicky se měnící podmínky současné společnosti, zejména mediálního prostředí, a současně aby absolventům umožňoval osvojit si vědění odpovídající univerzitnímu typu vzdělání.

 

K naplnění tohoto cíle je studijní plán koncipován s akcentem na:

 

- získání vědomostí a osvojení si kompetencí odpovídajících profesi žurnalisty;

- získání relevantního vědění odpovídajícího bakalářskému vzdělání univerzitního typu.

Vzhledem k aktuálním proměnám a předpokládané dynamice mediální sféry je studijní plán strukturován tak, aby absolventovi poskytl:

 

- obecné kompetence, které umožňují jeho následnou aktuální adaptaci v podmínkách pracovního trhu v mediálním prostředí;

- speciální kompetence umožňující již během studia hlubší profilaci v rámci několika oblastí, a to jak profesně-technických, tak tematických, které rozšíří možnosti jeho uplatnění na pracovním trhu.

 

Tento záměr reflektuje růst hodnoty informací a význam kompetencí v práci s nimi, což jsou jedny ze základních charakteristik současné společnosti. Protože profese žurnalisty spadá do sféry produkce (zpracování a šíření) těchto informací, jde ve vzdělání žurnalistů o klíčové kompetence.

Požadavky na přijetí

Základem přijímací zkoušky je písemný test SPF (test předpokladů ke studiu na FF UP). Pokud se student hlásí na více studijních programů na FF UP, koná jen jeden společný test SPF, jehož výsledek bude započten ke všem přihláškám. Rovněž je třeba absolvovat i OT (písemný test ze studijního programu), který se koná v těsné návaznosti na písemný test SPF v tentýž den nebo den těsně následující.

SPF - Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách Forma a obsah testu Test je zaměřen na prověření schopností uchazečů úspěšně studovat na FF UP. Je složen z 50-60 otázek členěných do několika skupin, z maximálně pěti nabízených odpovědí je vždy jen jedna správná. Test je zaměřen na prověření verbálního, kritického, analyticko-logického myšlení a společensko-humanitního přehledu. Maximální délka trvání testu je 50 minut. Vyhodnocení SPF K vyhodnocení je využíván odpovědní formulář, který je počítačově zpracován zcela anonymně. Určujícím kritériem úspěšnosti v SPF/OT/AB2 je tzv. percentil, který se vypočítá na základě hrubého skóru pro každou verzi daného typu testu zvlášť. Každý odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním (univerzitním) číslem, o kterém jsou uchazeči informováni v pozvánce k přijímacím zkouškám. Doporučená literatura pro SPF Kromě zveřejněných variant SPF z minulých let není doporučena žádná speciální přípravná literatura.

OT - Písemný test ke studijnímu programu Žurnalistika zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program Pro formu i obsah testů z daného programu platí přiměřeně pravidla jako u SPF (viz výše) s tím, že cílem těchto testů je prověření konkrétních schopností, dovedností a znalostí pro konkrétní program. V případě studijního programu Žurnalistika je cílem testu prověřit orientaci uchazeče v domácím mediálním prostředí. Maximální délka trvání testu je 50 minut.

http://zurnalistika.upol.cz

Profil absolventa

Absolvent by měl disponovat dostatečným penzem základních dovedností ze všech oblastí mediální produkce, ale také být v nadstandardní míře kompetentní v rámci konkrétní zvolené profilační linie (např. televizní žurnalista, fotožurnalista, rozhlasový žurnalista, apod., případně jejich kombinací).

 

Tento záměr je dán jak dynamickým rozvojem techniky a technologií (především digitalizací mediálního prostředí), tak proměnou požadavků na pracovníky médií zejména ve smyslu kumulace tradičních profesí (?píšící? novinář dnes musí často zajistit i fotomateriál z jím pokrývané události, ?digitalizovaný videožurnalista? musí umět příspěvek připravit i natočit a sestříhat atd.).

 

Šíře takto nastolených požadavků s sebou nese zvýšené nároky na studium tak, aby jeho absolventy připravilo pro kvalitní a odborný výkon dané profese. Jejich naplnění je zajištěno vzájemnou provázaností ve čtyřech rovinách:

 

- obecná žurnalistická kompetence (zpravodajství, publicistika)

- profilační (specializační) žurnalistická kompetence (fotožurnalistika, rozhlasová žurnalistika, televizní žurnalistika atd.)

- žurnalistická tematická profilace (politická, kulturní, ekonomická žurnalistika atd.)

- obecně tematická profilace, která je dána nabídkou řady volitelných disciplín, které mají charakter základních vhledů do dalších problematik a umožní absolventovi důsledný rozvoj zvolené profilace, jakož i vhled do dalších oblastí a disciplín.

 

V rámci bakalářského studijního programu Žurnalistika by tedy měl být absolvent vzdělán:

 

- obecně profesně ? tj. disponovat základními znalostmi, dovednostmi a kompetencemi, souvisejícími s profesí žurnalisty bez ohledu na konkrétní typ média a obsahu, a to včetně znalosti mediální legislativy a porozumění profesně etickým normám upravujícím výkon mediálních profesí;

- speciálně profesně ? tj. ovládat jak technické, tak profesní kompetence umožňující mu práci v libovolném typu média (tisk, TV, rozhlas, internet) na libovolné pozici (reportér, redaktor, editor, moderátor apod., ale i grafik, fotograf, korektor apod.), a to ve všech základních tematických oblastech mediální produkce (kulturní, ekonomické, politické, vědecké, sportovní a zdravotně-sociální), tj. vytvářet a distribuovat nejrůznější typu mediálních obsahů;

- obecně univerzálně ? disponovat dostatečným obecně vzdělanostním základem (vědomostním zázemím), který mu umožní kompetentní orientaci ve zvolené profilaci/oblasti zájmu (ekonomika, politika, sociální vztahy, právo, přírodní vědy apod.) a v neposlední řadě mu poskytne znalosti společenských věd a orientaci ve společenských jevech i jejich kritickou reflexi.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventy studia by měli být praktikující žurnalisté s univerzálním všeobecným rozhledem a vysoce rozvinutými praktickými (profesními i technickými) kompetencemi.

 

Absolvent studijního programu najde uplatnění v tištěných médiích (novinách, časopisech, knižních nakladatelstvích), audiovizuálních (rozhlase a televizi) i internetových (on-line) médiích, a to na nejrůznějších pozicích (viz výše), v privátním i veřejnoprávním sektoru.

 

Obecně vzdělanostní složka oboru absolventa disponuje k navazujícímu magisterskému studiu, především v rámci humanitně či sociálněvědně zaměřených studijních programů.

Možné pracovní pozice

Absolvent studijního programu najde uplatnění v tištěných médiích (novinách, časopisech, knižních nakladatelstvích), audiovizuálních (rozhlase a televizi) i internetových (on-line) médiích, a to na nejrůznějších pozicích jako např. reportér, redaktor, editor, moderátor apod., ale i grafik, fotograf, korektor apod.

Zpět