Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Zoologie

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Forma, typ studia kombinované, doktorské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 4
Akademický titul Ph.D.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 2
Studium garantuje Weidinger Karel, doc. Mgr. Dr.

Anotace

Studium umožňuje získání hlubších znalostí v dílčích disciplínách zoologie, ekologie a evoluční biologie, s přesahem znalostí do souvisejících biologických oborů.

Zaměření na dílčí disciplíny a řešená témata je dáno personálním obsazením školicího pracoviště a výzkumným zaměřením školitelů. Jedná se zejména o následující témata: molekulární fylogeneze, taxonomie a biogeografie; evoluce mimetických komplexů a aposematismu; evoluce reprodukčních strategií a životní stylů; evoluce druhové diverzity a mezidruhové interakce; demografie a životní cykly; fenologie; ekofyziologie.

Spektrum používaných metod umožňuje studium všech úrovní biologické hierarchie: od molekulárně genetických metod po prostorové modelování makroekologických dat, od terénního biomonitoringu po fylogenetické srovnávací metody a meta-analýzy.

Požadavky na přijetí

Uchazeč musí být absolventem navazujícího magisterského studia biologického zaměření. Během přijímacího pohovoru musí uchazeč prokázat aktivní znalost angličtiny, zájem o obor, nadstandardní znalosti a představu o konkrétním tématu (nebo tématech), které by chtěl v rámci svého studia řešit. Přijímací pohovor probíhá za přítomnosti a po předchozí konzultaci s potenciálním školitelem. V rámci přijímacího řízení je nutné určit definitivního školitele a dohodnout rámcový studijní a výzkumný program.

https://zoologie.upol.cz/

Vzdělávací cíle programu

Kromě zvládnutí vlastního oboru je cílem studia komplexní příprava k aktivní vědecké práci, včetně zvládnutí relevantních metod, publikačních dovedností, manažerských schopností s vedením projektů a zapojení se do mezinárodní spolupráce.

Profil absolventa

Absolventi získají hluboké znalosti v dílčích disciplínách zoologie, ekologie a evoluční biologie, spolu se širokým rozhledem v souvisejících biologických oborech a obecné metodologii vědecké práce. V praktické rovině absolventi získají zkušenosti a dovednosti ve všech klíčových aspektech vědecké práce, jako jsou zejména formulace vědeckých hypotéz, návrh a vedení výzkumných projektů, sběr a analýza dat, prezentace a obhájení vlastních výsledků a oponování cizích výsledků. Praktické schopnosti prokazuje student uplatněním výsledků vlastní vědecké práce ve formě publikací (zejména články v časopisech s IF), aktivní účastí na mezinárodních konferencích, zapojením se do mezinárodní spolupráce a podílem na výuce školicího pracoviště. V nejobecnější rovině studenti musí prokázat dobré komunikační schopnosti a jazykovou vybavenost.

Předpoklad uplatnitelnosti

Studiní program připravuje absolventy zejména pro aktivní vědeckou dráhu. Absolventi jsou kompetentní zapojit se do mezinárodních postdoc programů a ucházet se o pozice na akademických pracovištích. Díky širokému rozhledu v biologických oborech se absolventi uplatní i v aplikovaném výzkumu a ve státní správě na úseku ochrany přírody a životního prostředí.

Možné pracovní pozice

vědecký pracovník ve výzkumných ústavech AV ČR nebo VaVpI centrech; vysokoškolský pedagog; pracovník aplikovaného výzkumu a vývoje v podnicích a firmách; odborný pracovník ve státní správě na úseku ochrany přírody (MŽP, správy chráněných území atd.); odborný pracovník zoologických zahrad a záchranných stanic pro živočichy; osoba odborně způsobilá pro biologické hodnocení a posouzení vlivů na životní prostředí

Zpět