Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Zoologie

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Forma, typ studia prezenční, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 15
Studium garantuje Bureš Stanislav, prof. Ing. CSc.

Anotace

Obor Zoologie je zaměřený na získání hlubokých znalostí klasických zoologických disciplín a dostatečných znalostí předmětů požadovaných pro moderní analýzu dat a experimentální práci v zoologii. Je koncipován tak, aby byl absolvent schopný samostatně řešit náročné problémy zoologické povahy a byl adaptabilní pro uplatnění v praxi. Během studia je nabídkou volitelných předmětů studentovi umožněno specializovat se na tu oblast zoologie, která ho nejvíce zajímá, a která souvisí s řešením jeho diplomového úkolu.

Profesní profily absolventů

Absolvent oboru Zoologie má předpoklady pro řešení náročných úkolů se zoologickou tematikou v orgánech ochrany přírody, v muzeích, laboratořích základního i aplikovaného výzkumu, ve školství, zdravotnictví a další praxi. Magisterský studijní program umožňuje nejnadanějším studentům připravit se na pokračování v některém z doktorských studijních programů.

Kvalifikační požadavky

Získání 120 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení diplomové práce.

Požadavky na přijetí

Přijímací zkouška v rozsahu bakalářské zkoušky oboru Biologie a ekologie.

http://www.zoologie.upol.cz/index.html

Vzdělávací cíle programu

Absolvent oboru Zoologie získá široké znalosti hlavních biologických disciplín a hluboké znalosti zoologických disciplín. Osvojí si metody terénní i laboratorní práce, využití výpočetní techniky při získávání nejnovějších informací v oboru i zpracování dat a formy prezentování výsledků ústní i písemnou formou.

Profil absolventa

Absolventi získají hluboké znalosti o struktuře, funkci, diverzitě a evoluci organismů a zákonitostech fungování přírodních systémů na Zemi. Absolventi prokazují znalosti základních systematických i experimentálních zoologických disciplín, vztahů a propojenosti živé a neživé přírody a porozumění přírodě jako integrovanému celku, znalosti konkrétní odborné zoologické specializace. Absolventi umí navrhnout a realizovat zoologické experimenty a modifikovat je pro konkrétní podmínky a prezentovat výsledky své práce, formulovat výzkumné hypotézy a ověřovat je, aplikovat moderní experimentální metody, (vii) provádět výzkum v terénu i v laboratoři.

Předpoklad uplatnitelnosti

V rámci akademického zamření se předpokládá především pokračování nejlepších studentů v doktorském programu. Absolventi, kteří ukončí studium na úrovni magisterského programu, se uplatní v akademické sféře, ve výzkumných a aplikovaných laboratořích, při posuzování vlivů záměrů na chráněné oblasti a v procesu biologického hodnocení, na úsecích ochrany životního prostředí a přírody.

Možné pracovní pozice

Odborný pracovník ve výzkumných ústavech; pracovník oddělení výzkumu a vývoje v podnicích a firmách, pracovník státní správy.

Zpět