Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Speciální pedagogika - raný věk

Fakulta Pedagogická fakulta
Forma, typ studia kombinované, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 20
Studium garantuje Regec Vojtech, doc. PhDr. Ph.D.

Anotace

Studium je koncipováno jako bakalářské neučitelské se zaměřením (se specializací) na výchovně-vzdělávací práci s dětmi raného věku se specifickými potřebami. Speciální pedagogika raného věku představuje souhrn aktivit, které jsou nabízeny a směřují k rodině s dítětem raného věku s postižením. Cílovou skupinu tvoří rodina s dítětem s postižením v období do 3-4 roku věku a u dětí s kombinovaným postižením do věku 7 let. Program se opírá o aktuální teoretická východiska programu Speciální pedagogika jako základu studia, jejích jednotlivých disciplín a souvisejících vědních oborů.

Požadavky na přijetí

Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2019) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu úředně ověřenou kopii dokladu o absolvování předchozího stupně studia - maturitní vysvědčení). Uchazeč, ktrý nedoloží osvědčení o svém předchozím studiu, nemůže být přijat ke studiu na PdF UP v Olomouci.

Požadavky přijímací zkoušky:

Test studijních předpokladů.

www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/

Ústní zkouška - motivační pohovor.

Bližší informace o požadavcích na ústní zkoušku budou zveřejněny na www.uss.upol.cz.

https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/

Požadovaná zdravotní způsobilost

Není vyžadována specifická zdravotní způsobilost.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Speciální pedagogika se specializací Raný věk bude vykazovat:

" znalost aktuálních teoretických východisek speciální pedagogiky;

" znalost speciálněpedagogických intervenčních postupů a dovednost na některých participovat;

" orientace ve speciálněpedagogickém poradenství a na úrovni svých kompetencí vykonávat funkci kvalifikovaného konzultanta, příp. poradce,

" schopnost pracovat pod vedením speciálního pedagoga - absolventa magisterského programu;

" dovednost komunikovat s dětskými klienty, rodiči i odbornými partnery;

" schopnost pracovat v podmínkách terénní i ambulantní intervence;

" schopnost aplikace navržené přístupy a techniky v reálných situacích při plnění cílů individuálních plánů;

" schopnost zpracovat případovou studii, zpracovat anamnestická data.

Předpoklad uplatnitelnosti

Cílovou skupinu tvoří rodina s dítětem s postižením. Vzhledem k tomu, je třeba zajistit také vzdělávání pracovníků pro tuto relativně novou oblast speciální pedagogiky. Z hlediska umístění potenciálních odborníků - absolventů studia se bude jednat o střediska rané péče, speciálněpedagogická centra a dále o speciální předškolní zařízení. Věkové skupiny dětí s kombinovaným postižením jsou členěny na období do 3 - 4 roku věku a u dětí s těžkým postižením kombinovaným do věku sedmi let.

Regulované povolání

Absolvent může pracovat jako

asistent pedagoga.

Možné pracovní pozice

Z hlediska umístění potenciálních odborníků - absolventů studia se bude jednat o střediska rané péče, speciálněpedagogická centra a dále o speciální předškolní zařízení. Věkové skupiny dětí s kombinovaným postižením jsou členěny na období do 3 - 4 roku věku a u dětí s těžkým postižením kombinovaným do věku sedmi let.

Zpět