Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Speciální pedagogika - intervence

Fakulta Pedagogická fakulta
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 15
Studium garantuje Regec Vojtech, doc. PhDr. Ph.D.

Anotace

Studium je koncipováno jako bakalářské neučitelské se zaměřením (se specializací) na speciálně pedagogickou intervenci. Program se opírá o aktuální teoretická východiska programu Speciální pedagogika jako základu studia, jejích jednotlivých disciplín a souvisejících vědních oborů.

Požadavky na přijetí

Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2019) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu úředně ověřenou kopii dokladu o absolvování předchozího stupně studia - maturitní vysvědčení). Uchazeč, který nedoloží osvědčení o svém předchozím studiu, nemůže být přijat ke studiu na PdF UP v Olomouci.

Požadavky přijímací zkoušky:

Test studijních předpokladů (TSP).

www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/

Ústní zkouška - motivační pohovor.

Bližší informace o požadavcích na ústní zkoušku budou zveřejněny na www.uss.upol.cz.

Požadovaná zdravotní způsobilost

Není vyžadována specifická zdravotní způsobilost.

Profil absolventa

Z hlediska profilu kompetencí a dovedností se u absolventa tohoto směru předpokládá:

" znalost obsahu a cílů speciálněpedagogických disciplín;

" znalost významu mezioborové spolupráce a schopnost v tomto rámci pracovat;

" znalost speciálněpedagogických diagnostických nástrojů a postupů a dovednost na některých participovat;

" znalost speciálněpedagogických intervenčních a postupů a dovednost na některých participovat;

" orientace ve speciálněpedagogickém poradenství

" dovednost komunikovat s klienty, rodiči i odbornými partnery;

" schopnost aplikace navržené přístupy a techniky do výchovy a vzdělávání;

" schopnost zpracovat případovou studii, zpracovat anamnestická data.

Předpoklad uplatnitelnosti

Uplatnění absolventů se předpokládá v pracovních pozicích, ve kterých budou v osobním kontaktu s dětmi či žáky se zdravotním postižením. Bude připraven na komunikaci a spolupráci s rodiči dětí a žáků a pedagogy speciálních i běžných škol. Uplatní se v pomáhajících profesích a bude schopen pracovat pod odborným vedením kvalifikovaného speciálního pedagoga - absolventa příslušného magisterského programu, jeho uplatnění se předpokládá v asistentských pracovních pozicích ve školských i mimoškolských zařízeních.

Regulované povolání

Asistent pedagoga, výchovný pracovník.

Možné pracovní pozice

Vzhledem k náplni studijního oboru se absolvent může uplatnit v následujících oblastech a pozicích:

- výchovný pracovník,

- asistent pedagoga,

Zpět