Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Speciální pedagogika - dramaterapie

Fakulta Pedagogická fakulta
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 15
Studium garantuje Regec Vojtech, doc. PhDr. Ph.D.

Anotace

Studium je koncipováno jako neučitelské strukturované (dvoustupňové) se zaměřením na speciální pedagogiku a dramaterapii. Náplní studia jsou nejen teoreticky a informativně orientované disciplíny (např. základy speciální pedagogiky, psychologie, psychopedie atd.), ale velký důraz je kladen na formativně a terapeuticko-formativně orientované disciplíny: dramaterapii, arteterapii, personálně-sociální výcvik, dramiku, dramaterapeutické projektování a další expresivně a zážitkově zaměřené předměty.

Požadavky na přijetí

Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2019) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozích stupně studia (předloží při zápisu ke studiu úředně ověřenou kopii dokladu o absolvování předchozího stupně studia - maturitní vysvědčení). Uchazeč, který nedoloží osvědčení o svém předchozím studiu, nemůže být přijat ke studiu na PdF UP v Olomouci.

Požadavky přijímací zkoušky

Test studijních předpokladů (TSP).

www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/

Talentová zkouška, která se skládá:

z interpretace připraveného literárního či dramatického textu podle vlastního výběru (včetně autorské interpretace) v rozsahu cca 5 minut,

z dramatické či literární improvizace na zadané téma.

Bližší informace o požadavcích na talentovou zkoušku budou zveřejněny na www.uss.upol.cz.

https://www.pdf.upol.cz/de/uchazec/prijimaci-rizeni/

Požadovaná zdravotní způsobilost

Není vyžadována specifická zdravotní způsobilost.

Profil absolventa

Absolvent studia je kvalifikován pro výkon funkcí výchovného pracovníka se zaměřením na využití terapeuticko-formativních přístupů s důrazem na paradivadelní systémy (dramaterapie, výchovná dramatika, divadlo ve výchově), asistenta pedagoga, výchovného pracovníka pro školská zařízení a školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče - střediska výchovné péče, dětské domovy, výchovné ústavy, dále instituty náhradní rodinné výchovy, domy dětí ap.

Předpoklad uplatnitelnosti

Vzhledem k náplni studijního oboru se absolvent může uplatnit v následujících oblastech a pozicích:

- výchovný pracovník,

- asistent pedagoga,

- výchovný pracovník pro školská zařízení a pro školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivní výchovné péče, dětské domovy, výchovné ústavy atd.

Regulované povolání

Speciální pedagog, pedagogický asistent

Možné pracovní pozice

Vzhledem k náplni studijního oboru se absolvent může uplatnit v následujících oblastech a pozicích:

- výchovný pracovník,

- asistent pedagoga,

- výchovný pracovník pro školská zařízení a pro školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivní výchovné péče, dětské domovy, výchovné ústavy atd.

Zpět