Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Speciální pedagogika - andragogika

Fakulta Pedagogická fakulta
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 15
Studium garantuje Regec Vojtech, doc. PhDr. Ph.D.

Anotace

Studium je koncipováno jako neučitelské, strukturované (dvoustupňové) se zaměřením na přípravu odborných pracovníků, kteří budou kvalifikovaní pro práci s dospělými s různými druhy postižení či znevýhodnění.

Požadavky na přijetí

Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2019) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozích stupně studia (předloží při zápisu ke studiu úředně ověřenou kopii dokladu o absolvování předchozího stupně studia - maturitní vysvědčení). Uchazeč, který nedoloží osvědčení o svém předchozím studiu, nemůže být přijat ke studiu na PdF UP v Olomouci.

Požadavky přijímací zkoušky:

Test studijních předpokladů (TSP).

https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/

Požadovaná zdravotní způsobilost

Není vyžadována specifická zdravotní způsobilost.

Vzdělávací cíle programu

Azařízeních.

Profil absolventa

Absolvent studia bude kvalifikován jako pracovník se zaměřením na speciálněpedagogickou, výchovnou a poradenskou činnost především v těchto zařízeních:

" v domovech pro dospělé se zdravotním postižením,

" v chráněných bydleních,

" v chráněných dílnách či jiných nově vznikajících alternativních formách zaměstnávání,

" na úřadech práce realizujících rekvalifikační kurzy a školení pro dospělé se speciálními vzdělávacími potřebami,

" na krajských úřadech, okresních úřadech, odborech sociálních věcí,

" v agenturách podporovaného zaměstnávání,

" v nestátních a neziskových organizacích působících ve prospěch lidí s postižením či jiným znevýhodněním,

" v psychiatrických léčebnách,

" v speciálněpedagogických a poradenských centrech a střediscích,

" v zařízeních nápravné péče,

" v centrech pro léčbu závislostí,

" v azylových střediscích pro uprchlíky,

" v domovech pro seniory, v hospicích.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi studia nacházejí uplatnění v zařízeních resortů školství, práce a sociálních věcí, ve zdravotnictví, v resortu spravedlnosti stejně jako v nevládních neziskových organizacích, v nichž poptávka po pracovnících s ukončeným vysokoškolským speciálněpedagogickým vzděláním neustále narůstá. Absolventi studia budou odborníky směřujícími především do speciálněpedagogické praxe.

Absolvent může dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu Speciální pedagogika - poradenství.

Možné pracovní pozice

Absolvent bude připraven pracovat jako vychovatel či asistent dospělých osob se speciálními potřebami.

Zpět