Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy maior

Fakulta Pedagogická fakulta
Forma, typ studia kombinované, bakalářské
Studium maior (hlavní) studijní program
Jedná se o studium s dvěma studijními zaměřeními a tento studijní program bude maior (hlavním) studijním programem, ve kterém student píše závěrečnou práci a ke kterému je nutné přibrat jiný minor (vedlejší) studijní program.
Tento studijní program lze také studovat ve variantě minoritního (vedlejšího) studijního programu
V kombinaci s... Program lze volně sdružovat s vybranými programy v nabídce maior (hlavní)/minor (vedlejší).
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 55
Studium garantuje Langer Jiří, doc. Mgr. Ph.D.

Anotace

Studium je koncipováno jako učitelské strukturované (dvoustupňové) se zaměřením na pregraduální přípravu učitelů-odborníků v té oblasti speciální pedagogiky, která se zabývá edukací a rozvojem různě sociálně znevýhodněných osob stanoveného věku. Program lze volně sdružovat se všemi programy v nabídce sdruženého studia.

Požadavky na přijetí

Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2019) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozích stupně studia (předloží při zápisu ke studiu úředně ověřenou kopii dokladu o absolvování předchozího stupně studia - maturitní vysvědčení). Uchazeč, který nedoloží osvědčení o svém předchozím studiu, nemůže být přijat ke studiu na PdF UP v Olomouci.

Požadavky přijímací zkoušky:

Test studijních předpokladů (TSP).

https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/

Požadovaná zdravotní způsobilost

Není vyžadována specifická zdravotní způsobilost.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škola a pro střední školy získá obecné i specifické znalosti a dovednosti v oblasti speciální pedagogiky jako základ pro budoucí profesní kompetence učitele pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (po absolvování navazujícího magisterského studia Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

Předpoklad uplatnitelnosti

Kvalifikačně je absolvent připravený k dalšímu studiu v navazujícím magisterském programu Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci či na jiných pedagogických fakultách. Absolventi mají možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu programu speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy v kombinaci se zvoleným aprobačním předmětem.

Regulované povolání

Asistent pedagoga.

Možné pracovní pozice

Absolvent bakalářského studia je kvalifikován pro výkon funkcí speciálního pedagoga jako výchovného pracovníka, pedagogického asistenta či asistenta, a to v rámci následujících institucí:

- školy segmentu speciálního školství,

- II. stupeň základních škol hlavního vzdělávacího proudu,

- střední školy hlavního vzdělávacího proudu,

- služby a zařízení sociální péče,

- služby a zařízení zdravotní péče.

Zpět