Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Speciální pedagogika - poradenství

Fakulta Pedagogická fakulta
Forma, typ studia kombinované, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 30
Studium garantuje Michalík Jan, prof. PaedDr. Ph.D.

Anotace

Studium je zaměřeno na přípravu odborníků ve speciálně pedagogických poradenských zařízeních.

Požadavky na přijetí

Podmínky přijetí:

1. Ke studiu budou přijímáni absolventi bakalářského studia v rámci studijního programu Speciální pedagogika.

2. Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2019) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu doklad o absolvování předchozího stupně studia - úředně ověřenou kopii diplomu získaného v rámci bakalářského studia). Uchazeč, který nedoloží doklad o svém předchozím studiu, nemůže být přijat ke studiu na PdF UP v Olomouci.

Požadavky přijímací zkoušky:

Test ze speciální pedagogiky v rozsahu bakalářského stupně studia programu speciální pedagogika.

Ústní pohovor.

Bližší informace o požadavcích na ústní zkoušku budou zveřejněny na www.pdf.upol.cz - webové stránky Ústavu speciálněpedagogických studií.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu speciální pedagogika - poradenství bude schopen:

- provádět speciálněpedagogickou diagnostiku,

- navrhovat a konstruovat individuální plány,

- vést intervence a speciálněpedagogické poradenství,

- jednat a kooperovat s odborníky na mezioborové úrovni.

- komunikovat a spolupracovat s rodiči dětí a žáků a pedagogy speciálních i běžných škol.

Předpoklad uplatnitelnosti

Uplatnění absolventů se předpokládá v pracovních poradenských pozicích, ve kterých budou v osobním kontaktu s dětmi, žáky či dospělými osobami se zdravotním postižením.

Regulované povolání

Speciální pedagog.

Možné pracovní pozice

Speciální pedagog v poradenských zařízeních.

Zpět