Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Speciální pedagogika - dramaterapie

Fakulta Pedagogická fakulta
Forma, typ studia prezenční, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 15
Studium garantuje Valenta Milan, prof. PaedDr. Ph.D.

Anotace

Studium je koncipováno jako magisterské navazující, které bezprostředně navazuje (a je úzce provázáno) na bakalářský stupeň studia programu speciální pedagogika - dramaterapie, přičemž vychází ze zde získaných znalostí studentů a tyto prohlubuje především ve směru získávání schopností samostatné edukační, diagnostické, terapeutické a poradenské práce s osobami se zdravotním postižením a znevýhodněním (či s jinými příčinami společenského znevýhodnění).

Uvedené studium organicky propojuje poznatky oborů speciální pedagogiky a dramaterapie (v kontextu dalších expresivně terapeutických disciplín) a na základě širokého interdisciplinárního přístupu vede studenty k samostatné práci při řešení odborných teoretických a především praktických problémů klientely.

Požadavky na přijetí

Podmínky přijetí:

1. Ke studiu budou přijímáni absolventi bakalářského studia v rámci studijního programu Speciální pedagogika - dramaterapie.

2. Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2019) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozích stupně studia (předloží při zápisu ke studiu doklad o absolvování předchozího stupně studia - úředně ověřenou kopii diplomu získaného v rámci bakalářského studia). Uchazeč, který nedoloží doklad o svém předchozím studiu, nemůže být přijat ke studiu na PdF UP v Olomouci.

 

Požadavky přijímací zkoušky:

Test ze speciální pedagogiky a dramaterapie v rozsahu bakalářského stupně studia programu Speciální pedagogika - dramaterapie.

Interpretace připraveného dramaterapeutického projektu zaměřeného na klienta s konkrétní duševní poruchou a dramatická improvizace na zadané téma.

Bližší informace o požadavcích na talentovou zkoušku budou zveřejněny na www.pdf.upol.cz - webové stránky Ústavu speciálněpedagogických studií.

Profil absolventa

Po absolvování studia bude student schopen poskytovat kvalifikovanou pomoc v oblasti speciálněpedagogické péče a expresivní terapie se zvláštním zřetelem na dramaterapii v denních sanatoriích, v zařízeních služeb sociální péče a prevence, gerontologických zařízeních, v zařízeních penitenciární a postpenitenciární (kontinuální) péče, v terapeutických komunitách (skupinách) organizovaných neziskovým i zdravotnickým sektorem.

Po absolvování studia bude student schopen poskytovat kvalifikovanou pomoc v oblasti speciálněpedagogické péče a expresivní terapie se zvláštním zřetelem na dramaterapii v denních sanatoriích, v zařízeních služeb sociální péče a prevence, gerontologických zařízeních, v zařízeních penitenciární a postpenitenciární (kontinuální) péče, v terapeutických komunitách (skupinách) organizovaných neziskovým i zdravotnickým sektorem.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent studia je kvalifikován pro výkon funkcí pedagogického pracovníka, expresivně orientovaného terapeuta - dramaterapeuta, odborníka pro školní poradenská pracoviště (školní speciální pedagog), školská zařízení školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče - střediska výchovné péče, dětské domovy, výchovné ústavy, dále instituty náhradní rodinné výchovy, domy dětí ap. Absolvent studia je schopen působit i jako lektor či výzkumný pracovník v oblasti škol druhého a třetího cyklu a ve vědeckých institucích či vykonávat funkce v zařízeních terénní služby i při organizaci a plánování sociální práce v rámci státní správy a samosprávy, jako pedagog v sektoru ministerstva spravedlnosti, jako organizátor, vedoucí pracovník a koordinátor aktivit a služeb poskytovaných nestátními a neziskovými organizacemi zaměřenými na pomoc osobám se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním.

Regulované povolání

ne

Možné pracovní pozice

Speciální pedagog, terapeut.

Zpět