Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Speciální pedagogika

Fakulta Pedagogická fakulta
Forma, typ studia kombinované, doktorské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 4
Akademický titul Ph.D.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok
Studium garantuje Ludíková Libuše, prof. PaedDr. CSc.

Anotace

Jedná se o studijní program bez specializace.

 

Studijní plán je tvořen 5 povinnými předměty (každý za 7 kreditů, tj. celkem 35 kreditů), 3 povinně volitelnými předměty (každý za 7 kreditů, tj. celkem 15 kreditů), které si student volí v souladu se zaměřením své dizertační práce, aktivitami v pedagogické činnosti - výuka studenta ve dvou předmětech (každá za 7 kreditů, tj. celkem 14 kreditů), absolvování zahraniční vědecko-výzkumné stáže (20 kreditů), plnění vědecké, publikační a tvůrčí činnosti (86 kreditů), dále obhajoba projektu disertační práce (10kreditů), zpracování disertační práce (40 kreditů), ostatní odborné aktivity (14 kreditů).

 

Koncepce programu tedy respektuje požadavky Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016-2020, Dlouhodobý záměr činnosti Univerzity Palackého v Olomouci a Dlouhodobý záměr Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je v souladu se Strategií vzdělávací politiky České republiky.

Požadavky na přijetí

Podmínky přijetí:

Vstupní požadavky:

 

1. Úspěšné absolvování vysokoškolského studia - některého z magisterských či navazujících magisterských programů zaměřených na speciální pedagogika (doloženo diplomem).

 

2. Úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

 

3. Předpoklady pro vědeckou a tvůrčí činnost doložené soupisem odborné publikační činnosti, účastí na konferencích, seminářích, popřípadě tvůrčí činnosti (např. projekty, metodické pomůcky, workshopy a další).

 

Požadavky k přijímací zkoušce:

 

1. Aktivní znalost jednoho cizího jazyka (angličtina, němčina, ruština) na úrovni jazykových zkoušek v rámci vysokoškolského studia.

 

2. Předložení tezí projektu připravované disertační práce zaměřené na oblast teorie speciální pedagogiky.

 

3. Předložení soupisu prostudovaných odborných prací (monografie, sborníky z konferencí, časopisecké studie z tuzemské i zahraniční provenience aj.).

 

Prokázání základních vědomostí a uceleného přehledu z oboru zvoleného doktorského studijního programu. V rámci ústní přijímací zkoušky obhajují uchazeči záměr tématu disertační práce a prokazují svou orientaci v problematice speciálněpedagogických věd. V rámci rozpravy k záměru tématu disertační práce také uchazeči prokazují své komunikační kompetence v jednom světovém jazyce.

Na jaké typické programy navazuje:

 

Ke studiu budou přijímáni absolventi navazujícího magisterského, magisterského studia v programech Speciální pedagogika.

Profil absolventa

Absolvent disponuje hlubokými znalostmi ve vybraných speciálněpedagogických, pedagogicko-psychologických a dalších, oboru relevantních disciplínách. Je také seznámen s hlavními trendy v současné národní i zahraniční speciálněpedagogické teorii i praxi. Absolvent dále ovládá metodologii výzkumu v pedagogických oborech, metody získávání dat, příslušné statistické metody hodnocení dat stejně jako další analytické metody. Absolvent dokáže komunikovat v anglickém jazyce a je schopen využívat nabídky českých i zahraničních grantových agentur, které v současné době financují výzkumnou činnost formou grantových projektů. Dále dokáže prezentovat výsledky své výzkumné činnosti formou publikací v národních i zahraničních časopisech. Ve zvoleném oboru jsou absolventi schopni samostatné vědeckovýzkumné činnosti a mohou se uplatnit v pedagogické i výzkumné činnosti na vysokých školách, ve výzkumu.

Charakteristika prostřednictvím typických profesí - vědecký pracovník

Předpoklad uplatnitelnosti

Po zdárném dokončení doktorského studijního programu Speciální pedagogika bude absolvent schopen:

- přistupovat k tématu své odbornosti systémově a interdisciplinárně,

- v širším kontextu společenské reality prezentovat, kriticky reflektovat a interpretovat aktuální trendy ve speciální pedagogice jako vědní disciplíně u nás i v zahraničí, a to zejména ve vztahu ke své odborné profilaci,

- v kontextu vývoje příbuzných vědeckých disciplín a ve vztahu ke své odborné profilaci interpretovat, argumentovat a aplikovat soudobé teorie výchovy a vzdělávání a proměny paradigmatu kurikulárního diskurzu,

- při zachování etických zásad samostatně koncipovat a realizovat empirické výzkumy směřující k rozšíření a obohacení stavu vědeckého poznání v souladu s relevantními diskurzy pedagogických věd,

- prezentovat, argumentovat a obhajovat výsledky své vlastní vědecko-výzkumné činnosti a konfrontovat jejich závěry s výstupy vědecké práce českých i zahraničních badatelů, a to například prostřednictvím publikační činnosti v mezinárodně uznávaných časopisech s náročným recenzním řízením,

- podílet se na vědecko-výzkumné projektové a grantové činnosti i v rámci větších vědeckých týmů.

- aktivně a odborně komunikovat na téma své odbornosti v jednom cizím jazyce na úrovni C1, ve druhém cizím jazyce na úrovni min. B1,

- implementovat téma své odbornosti do výuky na VŠ.

 

Absolvent tedy disponuje hlubokými znalostmi ve vybraných speciálněpedagogických, pedagogicko-psychologických a dalších, oboru relevantních disciplínách. Je také seznámen s hlavními trendy v současné národní i zahraniční speciálněpedagogické teorii i praxi. Absolvent dále ovládá metodologii výzkumu v pedagogických oborech, metody získávání dat, příslušné statistické metody hodnocení dat stejně jako další analytické metody. Absolvent dokáže komunikovat v anglickém jazyce a je schopen využívat nabídky českých i zahraničních grantových agentur, které v současné době financují výzkumnou činnost formou grantových projektů. Dále dokáže prezentovat výsledky své výzkumné činnosti formou publikací v národních i zahraničních časopisech. Ve zvoleném oboru jsou absolventi schopni samostatné vědeckovýzkumné činnosti a mohou se uplatnit v pedagogické i výzkumné činnosti na vysokých školách, ve výzkumu.

Zpět