Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Speciální pedagogika

Fakulta Pedagogická fakulta
Forma, typ studia prezenční, doktorské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky)
Akademický titul Ph.D.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok
Studium garantuje Ludíková Libuše, prof. PaedDr. CSc.

Anotace

Jedná se o studijní program bez specializace.

 

Studijní plán je tvořen 5 povinnými předměty (každý za 7 kreditů, tj. celkem 35 kreditů), 3 povinně volitelnými předměty (každý za 7 kreditů, tj. celkem 15 kreditů), které si student volí v souladu se zaměřením své dizertační práce, aktivitami v pedagogické činnosti - výuka studenta ve dvou předmětech (každá za 7 kreditů, tj. celkem 14 kreditů), absolvování zahraniční vědecko-výzkumné stáže (20 kreditů), plnění vědecké, publikační a tvůrčí činnosti (86 kreditů), dále obhajoba projektu disertační práce (10kreditů), zpracování disertační práce (40 kreditů), ostatní odborné aktivity (14 kreditů).

 

Koncepce programu tedy respektuje požadavky Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016-2020, Dlouhodobý záměr činnosti Univerzity Palackého v Olomouci a Dlouhodobý záměr Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je v souladu se Strategií vzdělávací politiky České republiky.

Požadavky na přijetí

Podmínky přijetí:

Vstupní požadavky:

 

1. Úspěšné absolvování vysokoškolského studia - některého z magisterských či navazujících magisterských programů zaměřených na speciální pedagogika (doloženo diplomem).

 

2. Úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

 

3. Předpoklady pro vědeckou a tvůrčí činnost doložené soupisem odborné publikační činnosti, účastí na konferencích, seminářích, popřípadě tvůrčí činnosti (např. projekty, metodické pomůcky, workshopy a další).

 

Požadavky k přijímací zkoušce:

 

1. Aktivní znalost jednoho cizího jazyka (angličtina, němčina, ruština) na úrovni jazykových zkoušek v rámci vysokoškolského studia.

 

2. Předložení tezí projektu připravované disertační práce zaměřené na oblast teorie speciální pedagogiky.

 

3. Předložení soupisu prostudovaných odborných prací (monografie, sborníky z konferencí, časopisecké studie z tuzemské i zahraniční provenience aj.).

 

Prokázání základních vědomostí a uceleného přehledu z oboru zvoleného doktorského studijního programu. V rámci ústní přijímací zkoušky obhajují uchazeči záměr tématu disertační práce a prokazují svou orientaci v problematice speciálněpedagogických věd. V rámci rozpravy k záměru tématu disertační práce také uchazeči prokazují své komunikační kompetence v jednom světovém jazyce.

Na jaké typické programy navazuje:

 

Ke studiu budou přijímáni absolventi navazujícího magisterského, magisterského studia v programech Speciální pedagogika.

Profil absolventa

Absolvent disponuje hlubokými znalostmi ve vybraných speciálněpedagogických, pedagogicko-psychologických a dalších, oboru relevantních disciplínách. Je také seznámen s hlavními trendy v současné národní i zahraniční speciálněpedagogické teorii i praxi. Absolvent dále ovládá metodologii výzkumu v pedagogických oborech, metody získávání dat, příslušné statistické metody hodnocení dat stejně jako další analytické metody. Absolvent dokáže komunikovat v anglickém jazyce a je schopen využívat nabídky českých i zahraničních grantových agentur, které v současné době financují výzkumnou činnost formou grantových projektů. Dále dokáže prezentovat výsledky své výzkumné činnosti formou publikací v národních i zahraničních časopisech. Ve zvoleném oboru jsou absolventi schopni samostatné vědeckovýzkumné činnosti a mohou se uplatnit v pedagogické i výzkumné činnosti na vysokých školách, ve výzkumu.

Charakteristika prostřednictvím typických profesí - vědecký pracovník

Předpoklad uplatnitelnosti

Po zdárném dokončení doktorského studijního programu Speciální pedagogika bude absolvent schopen:

- přistupovat k tématu své odbornosti systémově a interdisciplinárně,

- v širším kontextu společenské reality prezentovat, kriticky reflektovat a interpretovat aktuální trendy ve speciální pedagogice jako vědní disciplíně u nás i v zahraničí, a to zejména ve vztahu ke své odborné profilaci,

- v kontextu vývoje příbuzných vědeckých disciplín a ve vztahu ke své odborné profilaci interpretovat, argumentovat a aplikovat soudobé teorie výchovy a vzdělávání a proměny paradigmatu kurikulárního diskurzu,

- při zachování etických zásad samostatně koncipovat a realizovat empirické výzkumy směřující k rozšíření a obohacení stavu vědeckého poznání v souladu s relevantními diskurzy pedagogických věd,

- prezentovat, argumentovat a obhajovat výsledky své vlastní vědecko-výzkumné činnosti a konfrontovat jejich závěry s výstupy vědecké práce českých i zahraničních badatelů, a to například prostřednictvím publikační činnosti v mezinárodně uznávaných časopisech s náročným recenzním řízením,

- podílet se na vědecko-výzkumné projektové a grantové činnosti i v rámci větších vědeckých týmů.

- aktivně a odborně komunikovat na téma své odbornosti v jednom cizím jazyce na úrovni C1, ve druhém cizím jazyce na úrovni min. B1,

- implementovat téma své odbornosti do výuky na VŠ.

 

Absolvent tedy disponuje hlubokými znalostmi ve vybraných speciálněpedagogických, pedagogicko-psychologických a dalších, oboru relevantních disciplínách. Je také seznámen s hlavními trendy v současné národní i zahraniční speciálněpedagogické teorii i praxi. Absolvent dále ovládá metodologii výzkumu v pedagogických oborech, metody získávání dat, příslušné statistické metody hodnocení dat stejně jako další analytické metody. Absolvent dokáže komunikovat v anglickém jazyce a je schopen využívat nabídky českých i zahraničních grantových agentur, které v současné době financují výzkumnou činnost formou grantových projektů. Dále dokáže prezentovat výsledky své výzkumné činnosti formou publikací v národních i zahraničních časopisech. Ve zvoleném oboru jsou absolventi schopni samostatné vědeckovýzkumné činnosti a mohou se uplatnit v pedagogické i výzkumné činnosti na vysokých školách, ve výzkumu.

Zpět