Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Španělská filologie se specializací na Latinskou Ameriku

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia prezenční, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 15
Studium garantuje Zajícová Lenka, prof. Mgr. Ph.D.

Anotace

Anotace programu: Studium je určeno především absolventům bakalářského studia španělské filologie se zájmem o Latinskou Ameriku. Uskutečňuje se paralelně v oblasti jazykovědné a literárněvědné, důraz se také ale klade na současný latinskoamerický film, kulturu a dějiny Latinské Ameriky. Studium je výrazně mezioborové. Student získá znalosti nejen o kultuře latinskoamerických zemí, ale také o společnosti a ekonomické struktuře subkontinentu. V oblasti jazykovědné se klade důraz na variabilitu španělštiny na americkém kontinentě s přihlédnutím k jazykovému kontaktu. V oblasti literárněvědné si studenti prohlubují své znalosti o latinskoamerické literatuře, důraz je kladen na vztah literatura-film. Studenti mají možnost v rámci studijního programu kromě základních předmětů navštěvovat i volitelné přednášky a semináře z dějin umění a historie dané jazykové oblasti. Stranou nezůstává ani nabídka specializovaných lingvistických a literárně-teoretických přednášek opírajících se o výzkumnou činnost jednotlivých vyučujících španělské filologie, která je orientovaná zejména na hispanoamerickou kulturní oblast.

Požadavky na přijetí

Uchazeč je přijat na základě ústního pohovoru nad tématem své budoucí magisterské diplomové práce. Kritéria přijetí jsou: oborová vhodnost a originalita tématu (20%), očekávaný přínos a výsledky (40%), teoretická připravenost (40%).

http://www.romanistika.upol.cz/

Profil absolventa

Absolvent má znalosti dialektální variabilitě americké španělštiny a orientuje se v otázkách jazykového kontaktu, hlavně mezi španělštinou a indiánskými jazyky. Zná dějiny teoretického myšlení o jazyce ve španělsky mluvících zemích v širším evropském a americkém kontextu. Umí synchronně analyzovat i složité texty s přihlédnutím k jazykové variabilitě.

 

Absolvent se orientuje v trendech literární teorie včetně interdisciplinárních souvislostí a má znalosti týkající se hispanoamerické literatury 16.-20. století, hispanoamerického výtvarného umění, architektury a filmu. Orientuje se také v moderních politických i ekonomických dějinách Latinské Ameriky. Absolvent umí analyzovat literární text podle nejrůznějších teoretických přístupů a umí jej zhodnotit ve vztahu k širšímu historickému a kulturnímu kontextu Latinské Ameriky i ostatním uměleckým dílům jako např. film. Absolvent je schopen samostatné tvůrčí činnosti, ať už se jedná o projev ústní (diskuze, přednášky, kritická argumentace), či písemný (recenze, články, referáty, překlady odborných textů, obsáhlejší studie). V oblasti praktického španělského jazyka absolvent dosáhne úrovně C1.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent oboru se uplatní v širokém spektru odborné praxe, v profesích, které vyžadují magisterské vysokoškolské vzdělání a které se zaměřují na Latinskou Ameriku: ve vedoucích funkcích, v regionálních, celorepublikových i mezinárodních obchodních, vzdělávacích či kulturních institucích, překladatelských agenturách, v diplomatické, akademické a také v mediální sféře.

Možné pracovní pozice

a) v oblasti interkulturní komunikace, ve vnitřní a vnější firemní komunikaci,

 

b) pracovník v kulturních a vzdělávacích institucích,

 

c) překladatel v překladatelských agenturách a překladatelských odděleních národních i mezinárodních institucím firem atd.

 

d) jako redaktor v mediální sféře, v nakladatelstvích a vydavatelstvích,

 

e) lektor či profesor cizích jazyků a literatur,

 

f) analytik v marketingových firmách, v oblasti reklamy nebo firemního poradenství

 

g) vědecký pracovník

 

h) diplomat

Zpět