Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Španělská filologie maior

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium maior (hlavní) studijní program
Jedná se o studium s dvěma studijními zaměřeními a tento studijní program bude maior (hlavním) studijním programem, ve kterém student píše závěrečnou práci a ke kterému je nutné přibrat jiný minor (vedlejší) studijní program.
Tento studijní program lze také studovat ve variantě minoritního (vedlejšího) studijního programu
V kombinaci s... Program lze volně sdružovat s vybranými programy v nabídce maior (hlavní)/minor (vedlejší).
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 75
Studium garantuje Riebová Markéta, Mgr. Ph.D.

Anotace

Anotace programu: Studium probíhá souběžně v oblasti lingvistické a literárněvědné. V oblasti literárněvědné jsou posluchači seznamováni se základními literárněvědnými pojmy, které slouží k rozboru literárních děl, a s vývojem španělské a hispanoamerické literatury od počátků až do současnosti s důrazem na literaturu 20. století v kontextu širší moderní kultury a jejích forem (film, divadlo atd.). V oblasti jazykovědné posluchači prohlubují teoretické znalosti o všech jazykových plánech a seznamují se základními lingvistickými pojmy. V praktických seminářích studenti dosáhnou jazykové úrovně B2. Studium je doplněno o předměty zaměřené na dějiny španělsky mluvících zemí.

Požadavky na přijetí

Úspěšné absolvování celofakultního testu studijních předpokladů a písemného testu (PT) ze španělského jazyka (B1) a reálií španělsky mluvících zemí. PT může být nahrazen předložením notářsky ověřeného dokladu o splnění některé z uvedených zkoušek: maturitní zkouška ze španělského jazyka s prospěchem VÝBORNĚ, jazykový certifikát DELE Intermedio nebo jeho ekvivalent.

http://www.romanistika.upol.cz/

Profil absolventa

Absolvent má znalosti fonetiky, fonologie, morfologie, syntaxe, sémantiky a frazeologie španělského jazyka včetně základů obecné lingvistiky. Zná také dějiny literatury španělsky mluvících zemí od počátků až po současnost, přičemž se specializuje hlavně na literaturu 20. století. Absolvent má znalosti týkající se lingvistického popisu španělštiny a umí tyto znalosti aplikovat v oblasti překladu, tlumočnictví, redakce textu, jazykového rozboru atd. Orientuje se i v současných proudech literární teorie a literární kritiky a umí tyto znalosti aplikovat při literárním rozboru. Má znalosti dějin španělsky mluvících zemí. V oblasti praktického jazyka absolvent dosáhne úrovně B2 podle stupnice Společného evropského referenčního rámce. Absolvent je schopen samostatné tvůrčí činnosti v rámci zvolené specializace, ať už se jedná o projev ústní (diskuze, přednášky, kritická argumentace) či písemný (recenze, články, referáty, překlady odborných textů, obsáhlejší studie).

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent oboru se uplatní v širokém spektru odborné praxe, v profesích, které nevyžadují magisterské vysokoškolské vzdělání (práce v nakladatelstvích, v cestovním ruchu), v nižších vedoucích

 

funkcích, regionálních, celorepublikových i mezinárodních obchodních či kulturních institucích, překladatelských agenturách, v institucích pro volný čas, jazykových školách a také v mediální sféře.

Možné pracovní pozice

a) v oblasti interkulturní komunikace, ve vnitřní a vnější firemní komunikaci,

 

b) překladatel v překladatelských agenturách a překladatelských odděleních národních i mezinárodních institucím firem atd.

 

c) jako redaktor v mediální sféře, v nakladatelstvích a vydavatelstvích,

 

d) lektor cizích jazyků a literatur,

 

e) analytik v marketingových firmách, v oblasti reklamy nebo firemního poradenství

Zpět