Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Španělská filologie

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia prezenční, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 15
Studium garantuje Zajícová Lenka, prof. Mgr. Ph.D.

Anotace

Anotace programu: Studium je určeno především absolventům bakalářského studia španělské filologie. Uskutečňuje se paralelně v oblasti jazykovědné a literárněvědné, současně se systematicky prohlubují znalosti praktického jazyka, kultury a dějin španělsky mluvícího světa. V oblasti jazykovědné se klade důraz na textovou lingvistiku v jejích nejrůznějších podobách a teoretické i praktické zvládnutí všech hlavních stylových forem psaného jazyka. Důraz je také kladen na historický vývoj a utváření španělštiny jako spisovného jazyka. V oblasti literárněvědné si studenti prohlubují své znalosti o španělsky psané literatuře orientované na literaturu středověku a Zlatého věku. Studenti mají možnost v rámci studijního programu kromě základních předmětů navštěvovat i volitelné přednášky a semináře z dějin umění a historie dané jazykové oblasti. Stranou nezůstává ani nabídka specializovaných lingvistických a literárně-teoretických přednášek opírajících se o výzkumnou činnost jednotlivých vyučujících španělské filologie, která je orientovaná zejména na hispanoamerickou kulturní oblast.

Požadavky na přijetí

Uchazeč je přijat na základě ústního pohovoru nad tématem své budoucí magisterské diplomové práce. Kritéria přijetí jsou: oborová vhodnost a originalita tématu (20%), očekávaný přínos a výsledky (40%), teoretická připravenost (40%).

http://www.romanistika.upol.cz/

Profil absolventa

Absolvent má znalosti o dialektální variabilitě evropské i americké španělštiny a zná dějiny teoretického myšlení o jazyce ve španělsky mluvících zemích v širším evropském a americkém kontextu. Absolvent má též znalosti historického vývoje španělštiny a jeho společenském kontextu a chápe základní zákonitosti jazykových změn a jazykové variability. Umí analyzovat složité texty synchronně i diachronně s přihlédnutím k jazykové variabilitě. V oblasti literární se absolvent orientuje v trendech literární teorie včetně interdisciplinárních souvislostí a má znalosti týkající se španělské středověké literatury a španělské a hispanoamerické literatury 16-20. století. Absolvent umí analyzovat literární text podle nejrůznějších teoretických přístupů a umí jej zhodnotit ve vztahu k širšímu historickému a kulturnímu kontextu. Absolvent je schopen samostatné tvůrčí činnosti, ať už se jedná o projev ústní (diskuze, přednášky, kritická argumentace), či písemný (recenze, články, referáty, překlady odborných textů, obsáhlejší studie). V oblasti praktického španělského jazyka absolvent dosáhne úrovně C1.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent oboru se uplatní v širokém spektru odborné praxe, v profesích, které vyžadují magisterské vysokoškolské vzdělání: ve vedoucích funkcích, v regionálních, celorepublikových i mezinárodních obchodních, vzdělávacích či kulturních institucích, překladatelských agenturách, v diplomatické, akademické a také v mediální sféře.

Možné pracovní pozice

a) v oblasti interkulturní komunikace, ve vnitřní a vnější firemní komunikaci,

 

b) pracovník v kulturních a vzdělávacích institucích,

 

c) překladatel v překladatelských agenturách a překladatelských odděleních národních i mezinárodních institucím firem atd.

 

d) jako redaktor v mediální sféře, v nakladatelstvích a vydavatelstvích,

 

e) lektor či profesor cizích jazyků a literatur,

 

f) analytik v marketingových firmách, v oblasti reklamy nebo firemního poradenství

 

g) vědecký pracovník

 

h) diplomat

Zpět