Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Sociální a spirituální determinanty zdraví

Fakulta Cyrilometodějská teologická fakulta
Forma, typ studia prezenční, doktorské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 4
Akademický titul Ph.D.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 4
Studium garantuje Tavel Peter, prof. Ing. Mgr. et Mgr. Ph.D.

Anotace

Doktorský studijní obor Sociální a spirituální determinanty zdraví je úzce spjat s aktivitami a projekty Institutu sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen "OUSHI") a Katedry křesťanské výchovy Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pro své interdisciplinární zaměření, které neopomíjí spirituální složku zdraví (jak religiózní, tak i nereligiózní) a pro zohlednění holistického pohledu (bio-psycho-socio-spirituální model zdraví) umožňuje hledat vysvětlení i takových fenoménů a souvislostí, které v rámci úzce pojímaných specializací vysvětlit nejde.

Studenti doktorského studia mají možnost zapojit se do aktuálně realizovaných výzkumných projektů na CMTF UP, zejména OUSHI. Témata doktorských prací však mohou být vybírána i z dalších oblastí sociálních a spirituálních determinant zdraví. OUSHI disponuje širokou sítí odborníků jak v ČR, tak i v zahraničí, na které se může student obrátit; v silách OUSHI je zabezpečit i další případné odborníky (školitele) pro specializovaná témata.

Profesní profily absolventů

Vysoce kvalifikovaní odborníci na problematiku sociálních a spirituálních determinant zdraví.

Kvalifikační požadavky

Obhajoba disertační práce. Absolvování státní doktorské zkoušky.

Požadavky na přijetí

- Uchazeč musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně nejlépe humanitního zaměření. Vhodnými programy jsou například: psychologie, sociologie, politologie, teologie, specializace ve zdravotnictví, sociální pedagogika, rekreologie, sociální práce. Jsou možné i podobné specializace sociálních věd, zdravotních věd a humanitních studií, případně i jiných oborů, pokud uchazeč bude splňovat další požadavky.

- Uchazeč musí prokázat badatelský zájem v oblasti sociálních nebo spirituálních determinant zdraví, resp. o konkrétní téma v této oblasti, které bude předmětem jeho výzkumu a následně disertační práce. Za klíčový se považuje přijímací pohovor o tématu disertační práce.

- Uchazeč musí prokázat dostatečnou úroveň znalosti soudobé teorie a metod v oblasti sociálních a spirituálních determinant zdraví v souvislosti s tématem disertační práce (prověří přijímací pohovor o tématu disertační práce).

- Uchazeč musí prokázat dostatečnou úroveň anglického jazyka (prověří přijímací pohovor o tématu disertační práce).

 

Přijímající zkouška

 

- Přijímací zkouška představuje ústní pohovor nad tématem disertační práce, který prokáže výše uvedené požadavky uchazeče. Uchazeč představí svůj projekt krátkou prezentací (10 min.), na základě které bude probíhat diskuse a prověří se vědomosti z jiných, již zmíněných okruhů a oblastí.

- K přijímajícím zkouškám předloží uchazeč následující materiály:

- projekt disertační práce, max. 5 stran,

- prezentaci disertační práce (např. ppt prezentace, která bude přednesena před přijímající komisí),

- profesní životopis včetně seznamu publikací,

- motivační dopis,

- doporučující dopis (váha doporučení je adekvátní osobnosti doporučujícího).

- Přijímací komise při rozhodování o přijetí přihlíží k relevanci tématu výzkumného projektu z hlediska oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví, odbornému přehledu v tématu a metodologii a k jazykové způsobilosti uchazeče ke studiu.

- Cílem výběru studentů je vybrat jen takové, kteří prokáží eminentní zájem o danou oblast, resp. téma.

http://oushi.upol.cz/

Vzdělávací cíle programu

Studenti se připravují na samostatnou tvůrčí činnost v oblasti zkoumání nejen sociálních, ale i spirituálních determinant zdraví. Předmětem doktorského studia je definování sociálních a spirituálních faktorů, které zdraví ovlivňují jak pozitivně, tak negativně. Cílem studia je pak připravit studenta k samostatnému vědeckému bádání ve vybrané specializaci sociálních a spirituálních determinant zdraví.

Profil absolventa

Absolvent oboru disponuje nejnovějšími teoretickými poznatky v oblasti sociálních či spirituálních determinant zdraví a dokáže je kriticky zkoumat a rozvíjet. Má dovednosti potřebné pro vlastní empirické bádání a praktické působení v dané oblasti, umí formulovat vhodná doporučení pro praxi jiných subjektů.

 

Odborné znalosti

 

- Znalost problematiky sociálních a spirituálních determinant zdraví v nejširším slova smyslu vycházející z definice zdraví WHO, orientace v příslušné terminologii a nejnovějších výsledcích výzkumu jak v ČR, tak i v zahraničí.

- Přehled o současných aktuálních problémech, které se v dané oblasti diskutují v akademické obci.

- Znalost teorie a konceptů socio-ekonomických nerovností v oblasti zdraví.

 

Odborné dovednosti

 

- Schopnost podílet se na základním a aplikovaném výzkumu v jedné z uvedených oblastí zdraví a volit odpovídající metodologické postupy (kvantitativní a kvalitativní metodologie, provádění metaanalýz dat apod.).

- Schopnost formulovat hypotézy, resp. stanovit výzkumné otázky a samostatně analyzovat výsledky s využitím mezinárodně používaných programů (aktuálně např. SPSS a NVivo).

- Schopnost využívat mezinárodní vědeckou síť, elektronické databáze a spolupracovat s mezinárodní vědeckou komunitou.

- Schopnost vykonávat výzkumnou činnost podle zásad vědecké etiky.

- Schopnost orientovat se v grantových výzvách, připravit a řídit výzkumné projekty.

- Schopnost komunikovat v odborné angličtině, číst a psát odborné texty.

- Schopnost publikovat na mezinárodní úrovni (WoS apod.).

 

Student je po celou dobu studia veden k samostatnosti. Zodpovídá za vlastní Individuální studijní plán (ISP) a jeho dodržování. Úzce spolupracuje se svým školitelem a dalšími odborníky, kteří přispějí k excelentnímu řešení tématu disertační práce. Je kladen důraz na organizační schopnosti, které jsou pro organizaci výzkumu potřebné.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent studia se může uplatnit jako vědecký pracovník či expertní znalec v oblasti zdraví v nejširším slova smyslu jak v ČR, tak i v zahraničí.

Možné pracovní pozice

Příklady zaměstnavatelů:

- Vzdělávací a výzkumné instituce (vysoké školy, Akademie věd - základní a aplikovaný výzkum).

- Státní správa a samospráva či aparát Evropské unie (např. pozice zaměřené na zdravotní veřejnou politiku, rozhodování o dotacích a další pozice vyžadující důkladnou obeznámenost v oborech zaměřených na zdraví).

- Specializovaná zdravotní pracoviště (poradny apod.), pokud bude splňovat další kvalifikační požadavky v tomto oboru.

- Další organizace občanského a soukromého sektoru (občanská a církevní sdružení, nadace, neziskové organizace věnující jak výzkumu, aplikaci do oblasti prevence, intervence a rehabilitace v oblasti zdraví -konzultanti, koncepční či řídící pracovníci).

Zpět