Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Ruština pro překladatele

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia prezenční, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 25
Studium garantuje Vychodilová Zdeňka, doc. PhDr. CSc.

Anotace

Studium je určeno absolventům bakalářského studia ruské filologie nebo příbuzného studijního programu. Navazující magisterské studium Ruština pro překladatele vychází z praktické znalosti jazyka, lingvistických, literárněvědných a kulturologických poznatků, které student získal v rámci předchozího bakalářského studia ruské filologie, resp. příbuzného programu. V lingvistické oblasti je studium jazyka zaměřeno na aspekty synchronní (Synchronní komparatistika), studenti se dále podrobněji seznamují s normou spisovného jazyka (Vývojové tendence v současné ruštině), stejně jako s jeho stylistickým rozvrstvením, funkčními styly spisovné ruštiny (Srovnávací stylistika). V literárněvědné a kulturologické oblasti se studium zaměřuje na problematiku správného chápání textů (Hermeneutika literárního textu) a na prohloubení znalostí o ruské kultuře všeobecně (Dějiny ruské kultury). Podstatnou složku studia tvoří disciplíny, které poskytují studentům znalosti a dovednosti z oblasti teorie a praxe odborného překladu a tlumočení (Teorie překladu, Teorie a metodika tlumočení, Překladatelská a tlumočnická praktika, Počítačem podporovaný překlad) a umožňují jim profilovat své dovednosti a znalosti v oblasti překladatelsko-tlumočnické. Kromě teoretických jazykovědných a kulturologických poznatků jsou u studentů kontinuálně rozvíjeny a prohlubovány příslušné jazykové a komunikativní kompetence (Jazyková kultura).

Požadavky na přijetí

Písemný test (max. 60 min) obsahuje otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, překlady textů, samostatný písemný projev.

www.slavistika.upol.cz

Profil absolventa

Absolvent tohoto studia je připravován tak, aby získal všeobecný přehled v oblasti filologických disciplín, tj. získal lingvistické, kulturologické a především překladatelské znalosti a dovednosti. Absolvent uvedeného typu studia by měl být

 

schopen samostatné tvůrčí činnosti v rámci zvolené specializace, ať už se jedná o projev ústní (diskuse, přednášky, argumentace apod.) či písemný (překlady odborných, popřípadě uměleckých textů apod.). Měl by být dokonale seznámen s historií a kulturou XIX. a XX. století, dále by měl ovládat ruský jazyk v praktickém i teoretickém plánu, a to i se zaměřením na odborné mluvené i psané texty. Vše v porovnávacím plánu rusko-českém a česko-ruském. V oblasti znalosti praktického jazyka student získá příslušné cizojazyčné komunikativní kompetence (stupeň C1 Jednotného evropského referenčního rámce pro jazyky - zkušený uživatel), tj. rozumí bez námahy téměř všemu, co slyší nebo čte. Umí shromažďovat informace z různých ústních a písemných zdrojů a tyto informace znovu uspořádat do souvislého celku. Umí se vyjadřovat spontánně, velmi plynně a přesně, rozlišuje jemné významové odstíny i ve složitějších situacích. Ovládá obchodní angličtinu na středně pokročilé úrovni, má základní nebo pokročilou znalost jiného slovanského jazyka.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent oboru Ruština pro překladatele je připraven pro povolání, jež vyžadují znalost a schopnost aplikace ruského jazyka a kultury. Absolventi navazujícího magisterského dvouletého studia Ruština pro překladatele se mohou uplatnit jako překladatelé a doprovodní tlumočníci, jako pracovníci ve společenských a kulturních institucích, překladatelských agenturách, českých i ruských firmách, institucích celoživotního vzdělávání. Dále se absolventi mohou uplatnit jako učitelé (pokud absolvují studium učitelské způsobilosti organizované na FF UP).

 

Nejlepší studenti, kteří prokážou pro daný obor příslušné talentové a osobnostní předpoklady, mohou být vybráni ke studiu v rámci doktorské studijní přípravy.

Možné pracovní pozice

překladatel, doprovodný tlumočník, manažer importu, asistent manažera, asistent v kulturních a volnočasových institucích, průvodce v cestovním ruchu, obchodní referent, učitel

Zpět