Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Ruský jazyk - IA

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia kombinované, doktorské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 4
Akademický titul Ph.D.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok
Studium garantuje Vychodilová Zdeňka, doc. PhDr. CSc.

Anotace

Cílem studijního oboru Ruský jazyk je vytvořit základy pro další vědeckou činnost absolventů na takové profesionální úrovni, která je v daném oboru mezinárodně srovnatelná. Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí vědeckou práci v oboru. Student se seznamuje se základními teoretickými disciplínami oboru, s relevantními metodologickými postupy, učí se realizovat výzkum a prezentovat výsledky své práce v mezinárodním prostředí na konferencích, publikačními aktivitami, studiem v zahraničí nebo v průběhu zahraničních pracovních stáží.

Cílem studia, které klade důraz zejména na individuální formu, je prohloubit schopnost doktorandů samostatně

a kriticky přistupovat k dílčím tématům nejen obecně lingvistickým (se zaměřením na komparativní přístup), ale především jazykově specifickým, schopnost zobecnit a globálně uchopit problém, schopnost rozšířit si komplexní vědomosti z oboru a osvojit si kritický přístup k práci s prameny a odbornou literaturou.

Neopomíjí se ani rozvoj pedagogických kompetencí studenta (samostatná výuka, příprava výuky se školitelem, ověřování znalostí, vedení a oponentura kvalifikačních prací v bakalářském stupni).

Po celou dobu studia student průběžně pracuje na své disertační práci, v níž aplikuje výše zmíněné znalosti a kompetence a dokazuje svoji připravenost k samostatné vědecké činnosti.

Požadavky na přijetí

Studium je určeno především pro absolventy magisterského studijního programu Ruská filologie - dvouoborové magisterské studium, Ruština pro překladatele - jednooborové magisterské studium, a dalších magisterských rusistických studijních oborů nabízených českými, popř. zahraničními univerzitami. Absolventi jiných blízce příbuzných filologických oborů vykonají v rámci přijímací zkoušky příslušnou rozdílovou zkoušku.

 

Uchazeč se dostaví k ústní přijímací zkoušce před přijímací komisí. Předpokladem pro úspěšné vykonání zkoušky je:

Předložení projektu disertační práce, který bude na dostatečné odborné úrovni a bude realizovatelný v souladu

s vědecko-výzkumným zaměřením a kapacitou pracoviště. Nad projektem (rozsah 3-4 NS plus soupis relevantní odborné literatury) bude vedena rozprava směřující k prověření metodologického povědomí uchazeče, nosnosti jeho badatelského záměru a jeho znalostí v širším kontextu zvoleného tématu doktorské práce. Uchazeč by měl prokázat dovednost prezentovat a obhajovat projekt disertační práce, základní znalost metodologií nezbytných pro řešení projektu, připravenost k samostatné tvůrčí práci, a to nejen na základě znalostí ve zvoleném oboru, nýbrž také reflexí obecnějších lingvistických nebo teoretických souvislostí problematiky, do níž spadá jeho badatelský záměr.

Uchazeč o studium též seznámí zkušební přijímací komisi se svým předchozím odborným životopisem (předchozím studiem, případně odbornou praxí a publikační činností).

https://www.ff.upol.cz/ksl/sekce-rusistiky/uchazecum/studijni-programy/

Vzdělávací cíle programu

Cílem studijního oboru Ruský jazyk je vytvořit základy pro další vědeckou činnost absolventů na takové profesionální úrovni, která je v daném oboru mezinárodně srovnatelná. Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí vědeckou práci v oboru. Student se seznamuje se základními teoretickými disciplínami oboru, s relevantními metodologickými postupy, učí se realizovat výzkum a prezentovat výsledky své práce v mezinárodním prostředí na konferencích, publikačními aktivitami, studiem v zahraničí nebo v průběhu zahraničních pracovních stáží.

Cílem studia, které klade důraz zejména na individuální formu, je prohloubit schopnost doktorandů samostatně

a kriticky přistupovat k dílčím tématům nejen obecně lingvistickým (se zaměřením na komparativní přístup), ale především jazykově specifickým, schopnost zobecnit a globálně uchopit problém, schopnost rozšířit si komplexní vědomosti z oboru a osvojit si kritický přístup k práci s prameny a odbornou literaturou.

Neopomíjí se ani rozvoj pedagogických kompetencí studenta (samostatná výuka, příprava výuky se školitelem, ověřování znalostí, vedení a oponentura kvalifikačních prací v bakalářském stupni).

Po celou dobu studia student průběžně pracuje na své disertační práci, v níž aplikuje výše zmíněné znalosti a kompetence a dokazuje svoji připravenost k samostatné vědecké činnosti.

Profil absolventa

Absolvent se bezpečně orientuje v problematice zvolené disciplíny, má přehled o historickém vývoji i o současných teoretických a metodologických přístupech svého oboru, je seznámen s aktuální odbornou literaturou a dokáže s ní kvalifikovaně pracovat. Je schopen kritické analýzy i tvůrčí syntézy, je schopen samostatné i týmové vědecké práce v oboru, je schopen prezentovat výsledky své práce na odborných fórech i širší veřejnosti a kvalifikovaně diskutovat o specifických problémech svého oboru. Předpoklady pro badatelskou činnost mu dává praktická zkušenost s lingvistickými postupy a metodami, znalosti obecně lingvistických zákonitostí, znalost dílčích jazykovědných disciplín a jim odpovídajících jazykových rovin, interdisciplinárních jazykovědných oborů i aplikovaných lingvistických přístupů.

Předpoklad uplatnitelnosti

Výše uvedené kompetence umožňují absolventovi úspěšně se uplatnit v řadě profesí, zejména však na odborných vědecko-pedagogických pracovištích vysokých škol (domácích i zahraničních) i Akademie věd, případně v dalších institucích orientovaných na slovanskou filologii se specializací na ruský jazyk. Absolvent uplatní svůj odborný základ a zaměření i v řadě dalších profesí, vyžadujících jak filologickou kvalifikaci, tak i kreativitu a komunikační schopnosti. Může najít své uplatnění také ve školství, v mediální sféře a v oblasti translatologie.

Zpět