Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Ruská literatura - IA

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia prezenční, doktorské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 4
Akademický titul Ph.D.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok
Studium garantuje Pechal Zdeněk, prof. PhDr. CSc.

Anotace

Cílem studia je připravit odborníka schopného samostatné vědecko-výzkumné práce v daném nebo příbuzném oboru. Tento cíl je naplňován tím, že student se seznamuje se základními teoretickými disciplínami oboru, klíčovými metodologickými postupy, prohlubuje si znalost cizích jazyků a schopnost realizovat výzkum a prezentovat výsledky své práce v mezinárodním prostředí prostřednictvím konferenčních výstupů, publikací, studia v zahraničí nebo zahraniční pracovní stáže. Důraz je kladen také na získání základních pedagogických kompetencí (samostatná výuka, příprava výuky se školitelem, ověřování znalostí, vedení a oponentura kvalifikačních prací v bakalářském stupni). Nejdůležitější částí doktorského studia je příprava disertační práce, v níž student aplikuje výše zmíněné znalosti a kompetence a dokáže svoji připravenost k samostatné vědecké činnosti. Udělení titulu Ph.D. je podmíněno získáním 240 kreditů v předepsané skladbě i časovém rozvrhu a úspěšným absolvováním státní závěrečné zkoušky a obhajoby disertační práce.

Požadavky na přijetí

Uchazeč musí být absolventem magisterského studia s preferencí rusistiky nebo příbuzných filologických oborů. Musí být schopen samostatné vědecké práce ve zvolené specializaci. Samozřejmým předpokladem je odborná vyhraněnost, dobrá znalost metodologie oboru a orientace v odborné literatuře. Vítána je předchozí odborná praxe a publikační činnost.

Předpoklady uchazeče o studium jsou ověřovány při přijímací zkoušce. Student by při ní měl prokázat připravenost k samostatné tvůrčí práci, a to na základě svých znalostí ve zvoleném oboru a reflexe obecnějších literárněvědných nebo teoretických souvislostí problematiky, do níž spadá jeho badatelský záměr.

Uchazeč o studium seznámí zkušební přijímací komisi se svým odborným životopisem (předchozím studiem, případně odbornou praxí a publikační činností).

Při přijímací zkoušce je požadováno předložení projektu budoucí doktorské disertační práce v rozsahu 3-4 normostran včetně soupisu relevantní odborné literatury. Nad projektem a odbornou literaturou je vedena rozprava směřující k prověření metodologického povědomí uchazeče, nosnosti jeho badatelského záměru a jeho znalostí v širším kontextu zvoleného tématu doktorské práce.

V doktorském studijním programu mohou studovat i zahraniční studenti, kteří ukončili magisterské studium slavistiky nebo jiného příbuzného filologického oboru na některé zahraniční vysoké škole.

https://www.ff.upol.cz/ksl/sekce-rusistiky/studentum/doktorske-studium/

Vzdělávací cíle programu

Cílem studia je připravit odborníka schopného samostatné vědecko-výzkumné práce v daném nebo příbuzném oboru. Tento cíl je naplňován tím, že student se seznamuje se základními teoretickými disciplínami oboru, klíčovými metodologickými postupy, prohlubuje si znalost cizích jazyků a schopnost realizovat výzkum a prezentovat výsledky své práce v mezinárodním prostředí prostřednictvím konferenčních výstupů, publikací, studia v zahraničí nebo zahraniční pracovní stáže.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu má přehled o historickém vývoji i o současných teoretických a metodologických přístupech svého oboru. Má přehled o aktuální odborné literatuře a dokáže s ní kvalifikovaně pracovat. Součástí jeho odborných kompetencí je i schopnost prezentace a vědecké diskuse nad specifickými teoretickými a metodologickými problémy oboru.

Výše uvedené kompetence umožňují absolventovi uplatnění zejména v pedagogické a vědeckobadatelské činnosti na vysokých školách a ve vědeckovýzkumných institucích.

Předpoklad uplatnitelnosti

Po absolvování doktorského studijního programu Ruská literatura bude absolvent schopen:

-přistupovat k tématu své odbornosti systémově a interdisciplinárně;

-prezentovat, kriticky reflektovat a interpretovat aktuální trendy ve své vědní disciplíně, a to v domácím i mezinárodním prostředí;

-aplikovat soudobé teorie a metodologické postupy na aktuální vědecké problémy;

-samostatně koncipovat a realizovat výzkumy směřující k rozšíření a obohacení stavu vědeckého poznání ve svém nebo příbuzném oboru;

-podílet se na vědecko-výzkumné projektové a grantové činnosti i v rámci větších vědeckých týmů

Zpět