Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Ruská filologie se specializací na překladatelství a hospodářskou praxi

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 50
Studium garantuje Komendová Jitka, doc. Mgr. Ph.D.

Anotace

Studium ruské filologie se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi je určeno absolventům středních škol s maturitou. Studium je zaměřeno na teoretické lingvistické a literárněvědné předměty a na praktickou jazykovou výuku za přispění ruských lektorů a zahraničních stáží v rámci nabízené studentské mobility. V lingvistické oblasti je studium věnováno zvládnutí synchronního stavu ruského jazyka. Studium ruského jazyka je začleněno do širšího kontextu poznávání slovanských jazyků a reálií. Jsou prohlubovány teoretické znalosti o všech jazykových plánech. V literárněvědné oblasti je obsahem studia teorie a vývoj literatury a kultury 19. a 20. století. Posluchači jsou seznamováni se základními literárněvědnými pojmy. V rámci studia samostatného programu se specializací jsou studenti seznamováni se základními překladatelskými a tlumočnickými postupy a se základy aplikované ekonomie.

Požadavky na přijetí

SPF - Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách

 

Forma a obsah testu

Test je zaměřen na prověření schopností uchazečů úspěšně studovat na FF UP. Je složen z 50-60 otázek členěných do několika skupin, z maximálně pěti nabízených odpovědí je vždy jen jedna správná. Test je zaměřen na prověření verbálního, kritického, analyticko-logického myšlení a společensko-humanitního přehledu. Maximální délka trvání testu je 50 minut.

Vyhodnocení SPF

K vyhodnocení je využíván odpovědní formulář, který je počítačově zpracován zcela anonymně. Určujícím kritériem úspěšnosti v SPF/OT/AB2 je tzv. percentil, který se vypočítá na základě hrubého skóru pro každou verzi daného typu testu zvlášť. Každý odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním (univerzitním) číslem, o kterém jsou uchazeči informováni v pozvánce k přijímacím zkouškám.

Doporučená literatura pro SPF

Kromě zveřejněných variant SPF z minulých let není doporučena žádná speciální přípravná literatura.

http://www.slavistika.upol.cz

Profil absolventa

Absolvent studia získá základní povědomí o gramatickém a lexikálním systému současné ruštiny, orientuje se ve stěžejních směrech a dílech ruské literatury XIX. a XX. století, má všeobecný kulturní přehled, disponuje znalostmi z dějin a reálií Ruska. Je schopen překládat středně obtížný odborný text (oboustranně) a doprovodně tlumočit. Ovládá angličtinu na středně pokročilé úrovni, má základní znalost jiného slovanského jazyka. Disponuje základními znalostmi a dovednostmi z oblasti ekonomie a cestovního ruchu. V oblasti znalosti praktického jazyka student získá příslušné cizojazyčné komunikativní kompetence (stupeň B2 Evropského referenčního rámce), tj. absolvent rozumí hlavním myšlenkám složitých textů, dokáže konverzovat s určitou mírou plynulosti a spontánnosti. Píše jasně podrobné texty o řadě různých témat a vysvětluje svůj názor na aktuální problémy a uvádí výhody a nevýhody různých možností. Absolvent se orientuje v základech ekonomických dispciplín, což mu umožňuje oboustraně překládat texty s hospodářskou tematikou.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent se uplatní v širokém spektru odborné praxe, v profesích, které nevyžadují magisterské vysokoškolské vzdělání, ve firmách v nižších vedoucích funkcích, regionálních a celorepublikových kulturních institucích, překladatelských agenturách, institucích celoživotního vzdělávání, v knihovnách, archivech a institucích pro volný čas a také v mediální sféře.

Možné pracovní pozice

překladatel, doprovodný tlumočník, asistent manažera, asistent v kulturních a volnočasových institucích, průvodce v cestovním ruchu, obchodní referent, delegát, obchodní cestující, nákupčí, dispečer dopravy, produktový specialista,administrativní pracovník, asistent v hoteliérství

Zpět