Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Ruská filologie maior

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium maior (hlavní) studijní program
Jedná se o studium s dvěma studijními zaměřeními a tento studijní program bude maior (hlavním) studijním programem, ve kterém student píše závěrečnou práci a ke kterému je nutné přibrat jiný minor (vedlejší) studijní program.
Tento studijní program lze také studovat ve variantě minoritního (vedlejšího) studijního programu
V kombinaci s... Program lze volně sdružovat s vybranými programy v nabídce maior (hlavní)/minor (vedlejší).
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 35
Studium garantuje Komendová Jitka, doc. Mgr. Ph.D.

Anotace

Studium ruské filologie je určeno absolventům středních škol s maturitou. Studium je zaměřeno na teoretické lingvistické a literárněvědné předměty a na praktickou jazykovou výuku za přispění ruských lektorů a zahraničních stáží v rámci nabízené studentské mobility. V lingvistické oblasti je studium věnováno zvládnutí synchronního stavu ruského jazyka. Studium ruského jazyka je začleněno do širšího kontextu poznávání slovanských jazyků a reálií. Ve třetím ročníku studia začíná výuka kurzů překladu s cílem rozšířit touto technikou studentovy jazykové znalosti a dovednosti. V literárněvědné oblasti je obsahem studia teorie a vývoj literatury a kultury XIX. a XX. století. Studium lze dále doplnit výběrem z volitelných předmětů, v jejichž rámci student získá základní znalost dalšího slovanského jazyka (ukrajinština, polština).

Požadavky na přijetí

SPF - Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách

 

Forma a obsah testu

 

Test je zaměřen na prověření schopností uchazečů úspěšně studovat na FF UP. Je složen z 50-60 otázek členěných do několika skupin, z maximálně pěti nabízených odpovědí je vždy jen jedna správná. Test je zaměřen na prověření verbálního, kritického, analyticko-logického myšlení a společensko-humanitního přehledu. Maximální délka trvání testu je 50 minut.

 

Vyhodnocení SPF

 

K vyhodnocení je využíván odpovědní formulář, který je počítačově zpracován zcela anonymně. Určujícím kritériem úspěšnosti v SPF/OT/AB2 je tzv. percentil, který se vypočítá

 

na základě hrubého skóru pro každou verzi daného typu testu zvlášť. Každý odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním (univerzitním) číslem, o kterém jsou uchazeči informováni v pozvánce k přijímacím zkouškám.

 

Doporučená literatura pro SPF

 

Kromě zveřejněných variant SPF z minulých let není doporučena žádná speciální přípravná literatura.

http://www.slavistika.upol.cz

Profil absolventa

Absolvent tohoto studia je připravován tak, aby získal kvalitní všeobecný přehled v oblasti filologických disciplín, tj. získal lingvistické, literárněvědné, překladatelské znalosti a dovednosti. V oblasti znalosti praktického jazyka student získá příslušné cizojazyčné komunikativní kompetence (stupeň B2 Evropského referenčního rámce), tj. absolvent rozumí hlavním myšlenkám složitých textů. Dokáže konverzovat s určitou mírou plynulosti a spontánnosti. Píše jasně podrobné texty o řadě různých témat. Absolvent je připraven pro povolání, jež vyžadují znalost a schopnost aplikace ruského jazyka, literatury a kultury, je schopen samostatně pracovat a formulovat svůj vlastní odborný profesní názor a také ho obhájit. Absolvent ovládá další cizí jazyk dle vlastního výběru z nabídky FF UP na středně pokročilé úrovni, má základní znalost jiného slovanského jazyka.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent se uplatní v širokém spektru odborné praxe, v profesích, které nevyžadují magisterské vysokoškolské vzdělání, v nižších vedoucích funkcích, regionálních a celorepublikových kulturních institucích, překladatelských agenturách, institucích celoživotního vzdělávání, v knihovnách, archivech a institucích pro volný čas a také v mediální sféře.

Možné pracovní pozice

překladatel, asistent učitele, asistent manažera, asistent v kulturních a volnočasových institucích, průvodce v cestovním ruchu

Zpět