Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Praktická teologie

Fakulta Cyrilometodějská teologická fakulta
Forma, typ studia kombinované, doktorské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 4
Akademický titul Ph.D.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 3
Studium garantuje

Anotace

Doktorský studijní program (DSP) Praktická teologie je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti katolická teologie. Obsahem studia je hlubší pronikání do předmětu křesťanského zjevení se zvláštním zřetelem na prvotní jednotu ortodoxie a ortopraxe v jednotlivých specializacích Praktické teologie. V nich se rozvíjí poznání, výzkum a vývoj teoretických východisek singulárních disciplín i s ohledem na jejich možnou aplikaci v pastorační praxi. Systematické vysvětlení témat křesťanské víry je zvažováno z hlediska řešení nových otázek s nimi spojených. Nedílnou součástí je stálý zřetel na zvěstování spásy těm, kteří žijí v různých kulturách či životních situacích, v nichž se pastorační činnost církve uskutečňuje.

DSP Praktická teologie je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti katolická teologie v těchto specializacích: pastorální teologie, církevní právo, katechetika, spirituální teologie, ekumenická teologie, mezináboženský dialog a studium křesťanského Východu, církevní dějiny.

Požadavky na přijetí

Předpokladem pro přijetí ke studiu DSP Praktická teologie je ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru Teologie (magister teologie), základní znalost latiny a řečtiny, aktivní znalost jednoho světového jazyka, alespoň pasivní znalost dalšího světového jazyka, a to podle druhu specializace, v neposlední řadě úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Rozhodujícími kritérii pro přijetí uchazeče ke studiu jsou:

a) kvalita návrhu projektu disertační práce, jehož koncepci a teologická i metodologické východiska musí uchazeč přesvědčivě prezentovat v osobním přijímacím pohovoru,

b) zohlednění orientace v oboru teologie i dané specializace,

c) dostatečná jazyková připravenost uchazeče (znalost latiny a řečtiny na úrovni získané studiem magisterského oboru katolická teologie; znalost dvou cizích světových jazyků).

Ve výjimečných případech, pokud zájemce o toto studium není magistrem teologie, ale v oboru příbuzném (teologické nauky nebo i z jiných humanitních oborů) existuje možnost absolvovat propedeutický kurz v rámci celoživotního vzdělávání, který umožní uchazečům studovat v doktorském studijním programu.

Profil absolventa

Absolvent studia získává schopnosti a znalosti vědecké práce v oboru teologie ve třech ukazatelích:

a) porozumění systému specializací a výzkumným problémům na pomezí vícero oborů DSP Praktická teologie (mezioborovost);

b) schopnosti rozvíjet a vyhodnocovat teorie, koncepty a metody jednotlivých specializací s ohledem na jejich vlastní vymezení a zároveň jejich zařazení do širší oblasti praktické teologie (spolupráce umožňující integrálnější synergii propojení teorie a praxe);

c) způsobilost získávat nové odborné znalosti k vlastní tvůrčí činností v dané specializaci a ovlivňovat podmínky a souvislosti vzdělávání ostatních v dané specializaci s přesahem na celý obor praktické teologie alespoň v jednom cizím jazyce (zapojení do mezinárodní sítě).

Výsledkem kombinace těchto tří kvalifikačních kritérií je i to, že absolvent je schopen navrhovat teoretické koncepce výzkumu a aplikací v dané specializaci bera v potaz požadavek sapienciální dimenze jednotlivých specializací a zároveň potřebnost utvářet orientační teologické syntézy (propojování teologie z Boží strany /zjevení/ a teologie z naší strany /víry/).

Znalosti, dovednosti a způsobilosti absolventa jsou dány transnacionálním kvalifikačním rámcem pro obor katolická teologie apoštolskou konstitucí papeže Františka Veritatis gaudium a následně agenturou pro hodnocení prohloubení kvality univerzit a církevních fakult AVEPRO se sídlem v Římě.

Předpoklad uplatnitelnosti

- v základním i aplikovaném výzkumu na všech typech akademických pracovišť a vysokých škol v oblasti teologie a příbuzných oborech;

- na specializovaných církevních pracovištích, středních školách, charitních a diakonických zařízeních a také v široké oblasti formace v prostředí církve i občanské společnosti;

Možné pracovní pozice

- vysokoškolský učitel; vědecký pracovník v oboru teologie

- generální vikář; biskupský vikář; kancléř kurie; rektor kněžského semináře; spirituál; vedoucí formačního zařízení; soudce církevního soudu; vedoucí pastoračního centra; ředitel školy; středoškolský pedagog; formátor; nemocniční kaplan; vojenský kaplan

Zpět