Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Mezinárodní sociální a humanitární práce

Fakulta Cyrilometodějská teologická fakulta
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 45
Studium garantuje Zogata Kusz Agnieszka, Mgr. et Mgr. Ph.D.

Anotace

Bakalářský studijní obor realizuje dle udělené akreditace Cyrilometodějská teologická fakulta ve spolupráci s CARITAS - Vyšší odbornou školou sociální Olomouc. Obor je zaměřen na komplexní přípravu absolventů na práci sociálních a humanitárních pracovníků pro sociální a humanitární práci realizovanou v rámci organizací poskytujících pomoc imigrantům či menšinám na území ČR a v zahraničí v rámci humanitární a následné pomoci.

Profesní profily absolventů

Absolvent studijního oboru je připraven pro mezinárodní sociální a humanitární práci realizovanou v celém spektru organizací, druhů a forem pomoci a podpory. Nad rámec obvyklé sociální práce je speciálně připraven na řešení problematiky zohledňující globální kontext sociálních problémů jako je chudoba, nucená migrace, problematika HIV/AIDS, konflikty a období rekonstrukce po konfliktech, děti ulice atd.

Kvalifikační požadavky

Obhajoba bakalářské práce. Absolvování státní závěrečné zkoušky.

Požadavky na přijetí

Přijímací zkoušku pro tento bakalářský obor zajišťuje CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou. Žádáme uchazeče, aby věnovali pozornost informacím, které se týkají podávání přihlášek ke studiu. Přihlášky se podávají elektronicky současně na CMTF UP v Olomouci (přes www.upol.cz) i na CARITAS - VOŠs Olomouc (přes www.caritas-vos.cz).

Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Obsahem přijímací zkoušky je motivační pohovor, kterého cílem je zjistit zájem uchazeče o zvolený obor a školu, orientaci uchazeče v oboru sociální práce, znalost reálií a současných sociálních problémů a všeobecný rozhled uchazeče. Část motivačního pohovoru bude probíhat v anglickém jazyce.

Podrobnější informace k přijímací zkoušce a studiu tohoto oboru je možné získat i na internetové adrese www.caritas-vos.cz a na studijním oddělení CARITAS-VOŠs Olomouc (Mgr. Šárka Štefková, e-mail: sarka.stefkova@caritas-vos.cz; Kateřina Horáková, e-mail: katerina.horakova@caritas-vos.cz, tel. 585209025).

Doporučená literatura k přijímací zkoušce z anglického jazyka:

Zábojová, E. - Peprník, J. - Nangonová, S.: Angličtina pro jazykové školy 1. a 2. díl. Olomouc: Fortuna, 2001.

https://www.cmtf.upol.cz/katedry-a-instituty/katedry/katedra-krestanske-socialni-prace/

Vzdělávací cíle programu

Základním cílem vzdělávání v sociální práci je poskytnout absolventům teoretický a praktický základ

pro aktivní práci/spolupráci s jednotlivci/skupinami při řešení jejich obtížné životní situace

a participaci na jejich řešení zejména prostřednictvím:

a) uplatňování kritického myšlení v sociální práci,

b) realizace specificky zaměřených intervencí prováděných v souladu s profesními standardy výkonu

sociální práce,

c) důrazu na hodnotovou orientaci výkonu profese zaměřené na ochranu/podporu lidských práv

a sociální spravedlnosti (etické principy profese).

 

Rámcové cíle jsou zaměřeny zejména na poskytnutí koherentního systému poznatků, který umožňuje

a) porozumět situaci klienta v jeho celkovém životním kontextu a/nebo porozumět situaci skupin

v celkovém společenském kontextu,

b) zvyšovat kompetence klientů vedoucí ke kvalitativní změně jejich života,

c) zkvalitňovat podmínky pro vlastní profesní a osobnostní rozvoj absolventa (jako jednoho z nástrojů

pro práci s klienty v obtížných životních situacích),

d) účelně propojovat teoretickou výuku s odbornou praxí a supervizí.

 

Společný teoretický, metodologický, filozofický a hodnotový základ studijních respektive vzdělávacích

programů sociální práce je postaven na:

a) profesním etickém kodexu sociální práce,

b) obsahu Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci ASVSP,

c) standardech NOHA (Network on Humanitarian Assistance) a

d) požadavcích praxe.

Profil absolventa

Absolvent tohoto bakalářského studijního oboru je připraven podílet se na sociální i humanitární práci v domácím i mezinárodním měřítku, v celém spektru organizací i druhů a forem pomoci a podpory. Absolvent účinně působí ve všech relevantních oblastech sociální práce s cílem zlepšit nebo obnovit schopnosti jednotlivců, skupin nebo komunit sociálně fungovat. Je rovněž schopen přispět k řešení situací po katastrofách a hromadných neštěstích i k řešení globálních problémů na lokální úrovni, jako jsou chudoba, nucená migrace, šíření infekčních chorob a válečné konflikty. Je připraven pracovat s menšinami a migranty, je citlivý vůči jejich náboženské a kulturní odlišnosti.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi se uplatní jako sociální pracovníci, příp. humanitární pracovníci v organizacích, které realizují sociální práci, a to zejména ve vztahu k národnostním a jiným minoritám. Vzhledem k současnému i předpokládanému rozvoji této problematiky se jedná o všechny úrovně institucí v rámci státní správy i samosprávy, a také v neziskové a církevní sféře. Lze předpokládat určitou specializaci v rámci běžně realizované sociální práce, ale také specializovaných zařízeních, jako jsou uprchlické tábory apod. Významným polem působnosti je pak uplatnění v humanitárních organizacích, a dalších organizacích poskytujících humanitární a rozvojovou pomoc. Studium může být vhodnou průpravou pro pracovníky, kteří se chtějí rozvojovou pomocí zabývat i v jiných oborech než sociálních.

Regulované povolání

Sociální pracovník

Možné pracovní pozice

Sociální pracovník - §109 zákona o sociálních službách, kvalifikační předpoklady částečně viz §110 zákona o sociálních službách.

 

Humanitární pracovník

Zpět