Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Charitativní a sociální práce

Fakulta Cyrilometodějská teologická fakulta
Forma, typ studia prezenční, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 60
Studium garantuje Matulayová Tatiana, doc. PaedDr. Ph.D.

Anotace

Základním posláním absolventa navazujícího magisterského prezenčního studia Charitativní a sociální práce (dále jen CHASOC) je přispívat k utváření solidární společnosti, jejímž pilířem je důstojnost každé lidské osoby. Za předpoklad rozvoje takové společnosti se považuje zejména fungující rodina a komunita - jakožto základní vztahový rámec pro rozvoj člověka a ochranu jeho důstojnosti. Absolvent navazujícího magisterského prezenčního studia CHASOC je připraven k tomu, aby vizi solidární a humánní společnosti rozvíjel ve výzkumu i v praxi sociální práce nejen na lokální, národní, ale i mezinárodní úrovni.

Studium v oboru CHASOC se nabízí ve třech volitelných specializacích:

- Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce

- Řízení v sociálních službách

- Sociální práce s rodinami

Profesní profily absolventů

Schopnost komplexně reflektovat obtíže životních situací klientů a možnosti jejich řešení z hlediska teorií sociální práce, etických konceptů, psychologických, sociologických a teologických teorií, a to s vnímavostí ke kulturní a náboženské odlišnosti klientů. Schopnost analyzovat s pomocí teorií sociální práce, sociální politiky, teologie, právních věd, sociologie a dalších relevantních oborů významné okolnosti vývoje soudobé společnosti se zřetelem k možným ohrožením různých sociálních skupin. Schopnost integrovat podněty, inspirace z oblasti teologie a křesťanské spirituality do vnímání, přístupu a realizace sociální práce.

Kvalifikační požadavky

Obhajoba diplomové práce. Absolvování státní závěrečné zkoušky.

Požadavky na přijetí

Studium je určeno absolventům bakalářských oborů z oblasti sociální/humanitární práce. Absolventi jiných oborů a programů (např. sociální pedagogika, psychologie, sociální a zdravotní péče) musí v přijímacím řízení doložit, že součástí jejich studia byly (nezávisle na rozsahu) rovněž tyto disciplíny:

- sociální práce

- sociální politika

- metody empirického výzkumu

Absolvování těchto disciplín uchazeč doloží přehledem absolvovaných předmětů (tzv. Diploma Supplement) s optickým zvýrazněním uvedených disciplín při prezenci u přijímací zkoušky.

Pokud uchazeč uvedené disciplíny během svého předchozího studia neabsolvoval, musí je absolvovat v podobě volitelného předmětu v průběhu prvního ročníku.

Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský studijní program je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu.

Elektronická přihláška se podává pouze na CMTF UP v Olomouci (nikoliv na CARITAS - VOŠs Olomouc).

Při prezenci u přijímací zkoušky každý uchazeč podá informaci, jakou specializaci oboru si zvolil.

Všichni uchazeči se podrobí písemnému testu z literatury doporučené pro jednotlivé specializace.

Písemný test pro uchazeče o specializaci "Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce" bude s ohledem na podíl výuky v angličtině částečně v anglickém znění.

 

Doporučená literatura pro specializace "Řízení v sociálních službách" a "Sociální práce s rodinami"

CAKIRPALOGLU, P. (2012) Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada.

FISCHER, O. (ed.) (2008) Úvod do filosofie pro pomáhající profese, Praha: Jabok.

HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ, I. (2010) Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada.

KELLER, J. (1992) Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství.

KOPŘIVA, K. (1997) Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál.

KREBS, V. a kol.(2010) Sociální politika. Praha: Wolters Kluwer.

MAREŠ, P. (2000) Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: Sociologické nakladatelství.

MATOUŠEK, O. a kol. (2007) Základy sociální práce. Praha: Portál.

MATOUŠEK, O. a kol. (2008) Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál.

MATOUŠEK, O. a kol. (2010) Sociální práce v praxi. Praha: Portál.

SMÉKAL, V. (2012) Pozvání do psychologie osobnosti. Praha: Barrister&Principal.

ŠÍMA, A., SUK, M. (2012) Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. Praha: C. H. Beck.

TOMEŠ, I. (2010) Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál.

ÚLEHLA, I. (1996) Umění pomáhat. Písek: Renesance.

VÁGNEROVÁ, M. (2008) Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.

 

Doporučená literatura pro specializaci "Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce":

Stejná jako pro specializace "Řízení v sociálních službách" a "Sociální práce s rodinami" plus následující tituly

DUŠKOVÁ, L. a kol. (2011) Encyklopedie rozvojových studií. Olomouc, Přírodovědecká fakulta UP.

EASTERLY W. (ed.) (2008) Reinventing foreign aid. Cambridge, MA. London: The MIT Press.

JELÍNEK, P. a kol. (2006) Manuál projektového cyklu zahraniční rozvojové spolupráce České

KOLEKTIV AUTORŮ (2008) Metody sociální práce s imigranty, azylanty a jejich dětmi, Triton, Praha.

PRINCOVÁ, K. (2012) Úvod do zahraniční pomoci s důrazem na etiku jejího poskytování. Olomouc: CARITAS -VOŠ sociální, Olomouc.

https://www.cmtf.upol.cz/katedry-a-instituty/katedry/katedra-krestanske-socialni-prace/

Vzdělávací cíle programu

Cílem studia ve specializaci "Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce" je vybavit studující potřebnými znalostmi a schopnostmi, díky nimž budou schopni koordinovat humanitární akce, řídit a koordinovat komunitní projekty v ČR i v dalších zemích.

 

Cílem studia ve specializaci "Řízení v sociálních službách" je vybavit absolventy potřebnými znalostmi o dynamice a strukturách organizace sociálních služeb. Klíčovou perspektivou této specializace je eticky a hodnotově ukotvený management kvality jako východiska odpovědného řízení.

 

Cílem studia ve specializaci "Sociální práce s rodinami" je poskytnout studentům schopnost samostatně plánovat a provádět intervence do obtížných životních situací rodin, případně plánovat a inovovat programy intervence do životních situací ohrožených rodin. Absolvent může nalézt uplatnění v roli kvalifikovaného sociálního pracovníka, koordinátora, manažera či supervizora.

Profil absolventa

Díky studiu disciplín, které jsou společným východiskem různých specializací, a díky výběru povinně

volitelných předmětů z ostatních specializací získají absolventi každé specializace následující obecné poznatky a dovednosti:

1. Schopnost komplexně reflektovat obtíže životních situací klientů a možnosti jejich řešení

z hlediska teorií sociální práce, etických konceptů, psychologických, sociologických a teologických teorií, a to s vnímavostí ke kulturní a náboženské odlišnosti klientů.

2. Schopnost analyzovat s pomocí teorií sociální práce, sociální politiky, teologie, právních věd, sociologie a dalších relevantních oborů významné okolnosti vývoje soudobé společnosti se zřetelem k možným ohrožením různých sociálních skupin (zvláště s ohledem na jejich možné sociální vyloučení).

3. Schopnost integrovat podněty, inspirace z oblasti teologie a křesťanské spirituality do vnímání, přístupu a realizace sociální práce.

4. Schopnost vnímat, chránit a rozvíjet mezilidské vztahy v rodinném, komunitním prostředí jako předpoklad individuálního reflexivního životního zvládání.

5. Znalost historické kontinuity sociální práce, porozumění kulturně historické podmíněnosti sociálních problémů a sociální práce.

6. Schopnost vnímat existenciální tíseň trpícího člověka a dovednost adekvátně na ni reagovat.

7. Schopnost zdůvodňovat, navrhovat a realizovat sociální práci v církevním prostředí.

8. Schopnost formulovat a realizovat výzkumné studie sociálních problémů, metod práce s klientem.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi oboru CHASOC se mohou uplatnit všude tam, kde se realizují intervenční či preventivní programy sociální práce. Dále mohou nalézt uplatnění v celém sektoru sociálních služeb a sociální politiky. Absolventi specializace "Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce" se navíc mohou uplatnit v ČR nebo v zahraničí jak ve veřejné správě, tak v nevládních organizacích zabývajících se otázkami sociální a humanitární práce, zahraniční pomoci a spolupráce. Absolventi mohou dále nalézt uplatnění v organizacích při tvorbě terénních programů připravovaných v rámci komunitních plánů a budování odolných komunit realizovaných různými nevládními organizacemi a to v České republice i na mezinárodní úrovni při řešení problematiky menšin i migrantů, při plánování, analýze i při řízení záchranných týmů a při práci přímo s klienty a postiženými formou psychosociální pomoci.

Regulované povolání

Sociální pracovník

Možné pracovní pozice

Sociální pracovník - §109 zákona o sociálních službách, kvalifikační předpoklady částečně viz §110 zákona o sociálních službách.

 

Humanitární pracovník

Zpět