Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Charitativní a sociální práce

Fakulta Cyrilometodějská teologická fakulta
Forma, typ studia kombinované, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 90
Studium garantuje Matulayová Tatiana, doc. PaedDr. Ph.D.

Anotace

Bakalářský studijní obor realizuje dle udělené akreditace Cyrilometodějská teologická fakulta ve spolupráci s CARITAS - Vyšší odbornou školou sociální Olomouc. Obor je zaměřen na přípravu kvalifikovaného, všeobecně a odborně vzdělaného pracovníka schopného samostatně působit v širokém spektru sociální práce, se zvláštním důrazem na sociální služby, na specifika církevní sociální práce, křesťanské pojetí člověka i společnosti a na využívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků.

Profesní profily absolventů

Absolvent studijního oboru je připraven pro sociální práci realizovanou v celém spektru organizací a se zvláštním ohledem na motivační a identifikační předpoklady pro působení v křesťanských církevních službách.

Kvalifikační požadavky

Obhajoba bakalářské práce. Absolvování státní závěrečné zkoušky.

Požadavky na přijetí

Přijímací zkoušku pro tento bakalářský obor zajišťuje CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou. Žádáme uchazeče, aby věnovali pozornost informacím, které se týkají podávání přihlášek ke studiu. Přihlášky se elektronicky podávají současně na CMTF UP v Olomouci (přes www.upol.cz) i na CARITAS - VOŠs Olomouc (přes www.caritas-vos.cz).

Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Obsahem přijímací zkoušky je motivační pohovor, kterého cílem je zjistit zájem uchazeče o zvolený obor a školu, orientaci uchazeče v oboru sociální práce, znalost reálií a současných sociálních problémů a všeobecný rozhled uchazeče.

Podrobnější informace k přijímací zkoušce a studiu tohoto oboru je možné získat i na internetové adrese www.caritas-vos.cz a na studijním oddělení CARITAS-VOŠs Olomouc (Mgr. Šárka Štefková, e-mail: sarka.stefkova@caritas-vos.cz; Kateřina Horáková, e-mail: katerina.horakova@caritas-vos.cz, tel. 585209025).

https://www.cmtf.upol.cz/katedry-a-instituty/katedry/katedra-krestanske-socialni-prace/

Vzdělávací cíle programu

Základním cílem vzdělávání v sociální práci je poskytnout absolventům teoretický a praktický základ

pro aktivní práci/spolupráci s jednotlivci/skupinami při řešení jejich obtížné životní situace

a participaci na jejich řešení zejména prostřednictvím:

a) uplatňování kritického myšlení v sociální práci,

b) realizace specificky zaměřených intervencí prováděných v souladu s profesními standardy výkonu

sociální práce,

c) důrazu na hodnotovou orientaci výkonu profese zaměřené na ochranu/podporu lidských práv

a sociální spravedlnosti (etické principy profese).

 

Rámcové cíle jsou zaměřeny zejména na poskytnutí koherentního systému poznatků, který umožňuje

a) porozumět situaci klienta v jeho celkovém životním kontextu a/nebo porozumět situaci skupin

v celkovém společenském kontextu,

b) zvyšovat kompetence klientů vedoucí ke kvalitativní změně jejich života,

c) zkvalitňovat podmínky pro vlastní profesní a osobnostní rozvoj absolventa (jako jednoho z nástrojů

pro práci s klienty v obtížných životních situacích),

d) účelně propojovat teoretickou výuku s odbornou praxí a supervizí.

 

Společný teoretický, metodologický, filozofický a hodnotový základ studijních respektive vzdělávacích

programů sociální práce je postaven na:

a) profesním etickém kodexu sociální práce,

b) obsahu Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci ASVSP,

c) požadavcích praxe.

Profil absolventa

Absolvent je připraven pro sociální práci realizovanou v celém spektru organizací. Zvláštní důraz je kladen na motivační a identifikační předpoklady pro působení v křesťanských církevních službách. Absolvent účinně působí ve všech relevantních oblastech sociální práce. Jeho cílem je zlepšení nebo obnovení schopnosti jednotlivců, skupin nebo komunit sociálně fungovat. Je schopen preventivně působit při řešení sociálních problémů, profesionálně zachází s nástroji sociální kontroly. Znalosti a dovednosti získané propojením teorie a promyšleným systémem praxí v ČR i v zahraničí umí uplatnit v bio-psycho-sociálně-spirituální oblasti. Student si sám volí podobu své profilace v oblasti teologických nebo ekonomických a manažerských kompetencí vzhledem ke svým osobním východiskům, zájmům a budoucímu uplatnění.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi najdou uplatnění na úseku charitativní a sociální práce, a to v rámci všech zřizovatelů organizací zde působících. Zejména se uplatní v oblasti služeb sociální péče a sociální prevence. Dobře budou připraveni pro práci na úseku sociální práce ve státní správě i samosprávě. Zde všude se uplatní jako kvalifikovaní sociální pracovníci. Specifickou kompetencí je schopnost rozvíjet diakonický charakter veškeré pastorační činnosti církve.

Regulované povolání

Sociální pracovník

Možné pracovní pozice

Sociální pracovník - §109 zákona o sociálních službách, kvalifikační předpoklady částečně viz §110 zákona o sociálních službách.

Zpět