Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Biblická teologie

Fakulta Cyrilometodějská teologická fakulta
Forma, typ studia kombinované, doktorské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 4
Akademický titul Ph.D.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 3
Studium garantuje Tichý Ladislav, prof. Th.D.

Anotace

Doktorský studijní program Biblická teologie připravuje odborníky, kteří jsou schopni na vědecké úrovni, tj. na základě originálních jazyků a špičkové vědecké literatury, zkoumat a interpretovat texty z Bible i z příbuzné starověké literatury. Je možné volit mezi specializací na Starý nebo Nový zákon.

Požadavky na přijetí

Předpokladem pro přijetí ke studiu doktorského studijního oboru Biblická teologie je ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru Teologie s titulem magistr teologie nebo licenciát, základní znalost latiny, řečtiny a hebrejštiny, aktivní znalost jednoho světového jazyka a alespoň pasivní znalost jednoho dalšího světového jazyka, a to podle druhu specializace, jakož i úspěšné absolvování přijímacího řízení.

 

Kritéria pro přijetí uchazeče ke studiu jsou:

a) výsledky písemné i ústní přijímací zkoušky,

b) zohlednění orientace v oboru teologie i dané specializace,

c) dostatečná jazyková připravenost uchazeče,

d) návrh studijního projektu, příp. tématu disertační práce.

Profil absolventa

Absolvent studia získává způsobilost podílet se na základním i aplikovaném výzkumu ve všech typech akademických pracovišť a vysokých školách v oblasti teologie a příbuzných oborů a rovněž na specializovaných církevních pracovištích, na středních školách, v diakonických zařízeních, v liturgických komisích, v oblasti katechetické formace, dále i v orgánech státní správy a v neziskových organizacích. Absolventi studia se mohou uplatnit také v akademické sféře a mohou pedagogicky působit na vysokoškolských pracovištích v ČR i v zahraničí.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent doktorského studia Biblická teologie má předpoklad uplatnit se v církevních i státních institucích i neziskových organizacích jako učitel nebo odborný pracovník i jako badatel a učitel na vysokých školách, především na teologických nebo filozofických fakultách.

Možné pracovní pozice

učitel vyšší odborné školy, odborný pracovník, člen badatelského týmu, odborný asistent vysoké školy

Zpět