Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Asijská studia

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia prezenční, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 10
Studium garantuje Uher David, doc. Mgr. PhD.

Anotace

Magisterský program Asijských studií nabízí navazující vzdělání studentům čínštiny, indonéštiny, japonštiny, korejštiny a vietnamštiny. Studium je buď obecné, zaměřené na asijské kultury z pohledu humanitních a sociálně-vědných disciplín nebo se specializací na jednotlivé asijské jazyky. Předměty jsou rozděleny do modulů (i) jazykověda, (ii) literatura, (iii) společnost a kultura, a také zahrnují předměty rozvíjející znalosti pro praxi. Studenti se specializací na asijský jazyk mají navíc možnost věnovat se překladatelství a tlumočnictví.

 

Magisterský program Asijských studií lze studovat samostatně, jako maior nebo minor. Studenti, kteří si zvolí formu maior, mohou přibrat druhý asijský jazyk jako minor.

 

Absolventi programu jsou schopni komunikovat na vysoké úrovni ve zvoleném asijském jazyce, jsou podrobně obeznámeni s odlišnými společensko-kulturními zvyky asijských zemí, s jejich historií i současnou situací. Z hlediska profesního uplatnění jde zejména o pedagogy, badatele, překladatele a tlumočníky. Region východní a jihovýchodní Asie prochází rychlým vývojem a úroveň tamního vědeckotechnického výzkumu a průmyslové výroby se neustále zvyšuje, stejně jako vzájemné obchodní a turistické vztahy. Dá se proto očekávat, že ČR i EU bude potřebovat vzrůstající množství odborníků na tento region, kteří se mu budou schopni věnovat na vysoké úrovni.

Požadavky na přijetí

K přijetí do magisterského programu Asijských studií se předpokládá absolutorium bakalářských programů: Čínská filologie, Indonéština pro cestovní ruch, Japonská filologie, Jazyky a kultura Střední Asie, Korejština pro hospodářskou praxi, Vietnamská filologie anebo v oborech příbuzných. Dále se předpokládá pracovní znalost asijského jazyka specializace. Uchazeči absolvují ústní motivační pohovor a předkládají návrh výzkumného tématu a vedoucího práce. Pro přijetí nejsou stanoveny žádné požadavky na zdravotní způsobilost.

Uchazeči absolvují ústní motivační pohovor a předkládají návrh výzkumného tématu a vedoucího práce. Návrh tématu v rozsahu 3 normostran (včetně personálií a specifikace zvoleného studijního program) doručte na sekretariát Katedry asijských studií FF UP do 3.6.2019, a to buď na adresu Katedra asijských studií FF UP, Křížkovského 14, 771 80 Olomouc, nebo elektronicky na adresu kas@upol.cz. K návrhu přiložte stručný strukturovaný životopis, diplom z bakalářského studia nebo výpis atestací z předchozího studia a případně také kopii certifikátů jazykových zkoušek.

https://kas.upol.cz/

Profil absolventa

Absolvent má praktické (receptivní i produktivní) znalosti a dovednosti ve zvoleném asijském jazyce. Vedle výborných jazykových schopností má i široké teoretické znalosti o literatuře, kultuře, historii a společnosti dané země a také o širším asijském kontextu. Absolvent dokáže sledovat odbornou literaturu ve svém oboru, je schopen interpretovat nové poznatky a aplikovat je v praxi.

Předpoklad uplatnitelnosti

Kvalita získaných jazykových schopností a poznatků absolventa tohoto programu mu umožňuje uplatnění v širokém spektru odborné praxe: ve státních institucích, ve sdělovacích prostředcích, obchodních firmách a kulturních institucích jako odborný poradce, tlumočník, překladatel atd. Studium počítá i s alternativou čtyřletého doktorského navazujícího studia v oblasti asijských studií.

Možné pracovní pozice

Absolvent programu Asijská studia na magisterské úrovni může najít uplatnění v následujících pozicích:

 

- v národních i mezinárodních organizacích a podnicích, které vstupují do vztahů s asijskými zeměmi, jakož i v asijských podnicích působících v ČR;

- v diplomacii, na zastupitelských úřadech v asijských zemích nebo u mezinárodních organizací, které působí v Asii;

- jako učitel;

- jako překladatel nebo editor;

- ve státní správě, bezpečnostních složkách;

- v neziskovém sektoru;

- jako člen badatelských a vědeckých týmů;

- jako humanitně vzdělaný odborník v jiných oborech, díky rozvinutému kritickému myšlení a komunikačním schopnostem.

Zpět