Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Archivnictví

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 25
Studium garantuje Kalous Antonín, doc. Mgr. M.A., Ph.D.

Anotace

Studijní program Archivnictví připravuje posluchače na práci s širokou škálou písemných pramenů ? studijní program se nesoustřeďuje jen na úřední dokumenty, ale také na vyprávěcí prameny, ego-dokumenty, nápisy nebo méně obvyklé prameny fixované na papíře ? rukopisy, staré tisky, noty, grafiky a další výtvarné práce. Studenti jsou vedeni k tomu, aby se naučili tyto historické prameny zkoumat, interpretovat, popisovat, pořádat, katalogizovat a zpřístupňovat odborné i laické veřejnosti. Proto jsou součástí bakalářského studia nejen základní kurzy ze všech pomocných věd historických a archivnictví, ale také katalogizace různých typů materiálu (archiválie, staré tisky, noty, grafiky a další výtvarná díla). Důraz je tak položen i na praktickou zkušenost posluchačů ? součástí studia jsou i praxe v archivech, případně v dalších paměťových institucích dle profesního zájmu posluchačů.

Požadavky na přijetí

Test předpokladů ke studiu (SPF) doplněný o písemný test z programu (PT) v rozsahu středoškolského učiva dějepisu. Aktualizované informace: www.ff.upol.cz/studujte-u-nas/prijimaci-rizeni/.

http://historie.upol.cz/

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia archivnictví ovládá práci s písemnými prameny bohemikální provenience, ať již úředního charakteru, ego-dokumenty, literárními rukopisy, narativními prameny, nápisy, starými tisky, notovým materiálem, grafikami a výtvarnými pracemi. Má potřebné znalosti z pomocných věd historických, dějin správy a archivnictví, ale i praktické zkušenosti s pořádáním, inventarizací a katalogizací výše uvedeného, co nejširšího spektra historických pramenů zachycených na papíře. Absolvent je schopen v přiměřené míře interdisciplinárně spojovat poznatky z různých oblastí, které mohou vést k co nejkomplexnějšímu pochopení zkoumaného pramene. V případě samostatného programu je toto podpořeno i povinným absolvováním kurzů historie včetně seminárních prací. Díky archivní praxi, stejně jako široké nabídce praxí v různých paměťových institucích je seznámen s nálezovým stavem pramenů, způsobem práce v různých institucích a s širokou škálou badatelské agendy, s níž se absolvent může setkávat jako badatel i správce sbírek.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent bakalářského studia archivnictví je dostatečně kvalifikován k odborné činnosti archiváře či úředníka státní správy. Kromě státních archivů různého typu jako Národní archiv, státní oblastní archivy, státní okresní archivy, archivy městské, či archivy muzeí, podnikové a církevní může po ukončení studia absolvent nalézt uplatnění také v odborně vedených spisovnách i institucích, využívajících služeb archivářů (knihovny, muzea, výzkumné ústavy, katastrální úřady, soudy apod.). K tomu všemu disponuje odpovídajícími znalostmi, posluhuje se odbornou terminologií a může zúročit také dovednosti získané odbornou praxí.

Díky povinnosti vypracovat větší množství seminárních prací, prezentací referátů a jiných veřejných vystoupení získá absolvent schopnost samostatné odborné práce a její obhajoby. Své uplatnění může nalézt tedy v široké škále odborných institucí, které využijí jeho znalosti a dovednosti (zejm. četba a porozumění starým textům, orientace v správním systému v minulosti) ? památkové ústavy, muzea, galerie, pozemkové úřady atd. V souladu se svými životními plány se absolvent může věnovat i soukromému podnikání v oblasti zpracovávání genealogických rešerší či archivních podkladů pro stavebně historické průzkumy.

Možné pracovní pozice

Archivář, pracovník spisovny, odborný pracovník muzea či galerie (se zaměřením na papírové dokumenty), knihovník a správce historických fondů, tvůrce archivních rešerší (stavebně-historické průzkumy, genealogie).

Zpět