Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Archeologie

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia prezenční, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 10
Studium garantuje Nováček Karel, doc. Mgr. Ph.D.

Anotace

Navazující magisterské studium archeologie na Filozofické fakultě (FF) Univerzity Palackého v Olomouci dokončuje plnohodnotné archeologické vzdělání na FF Univerzity Palackého v Olomouci a kvalifikačně připravuje studenty na výkon archeologické profese. Má za cíl vychovat odborné pracovníky pro běžnou archeologickou praxi jak v čistě vědeckých institucích, tak i pro pracoviště památkové péče, muzea či obecně prospěšné společnosti zaměřené na archeologii a její prezentaci či záchranou archeologii nebo archeologickou památkovou péči. Navazující magisterské studium rozšiřuje možnosti bakalářského studia a umožnuje studentům dokončit standardní archeologické vzdělání na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Stejně jako bakalářské studium, tak i to magisterské klade velký důraz na propojení s praxí, interdisciplinární spolupráci, artefaktuální archeologii a detailní znalost archeologické problematiky ve střední Evropě. Navazující magisterské studium navíc rozšiřuje znalosti studentů v metodice oboru, v archeologii širšího evropského prostoru a umožňuje jim i užší specializaci na vybranou problematiku či období. Současně ovšem studenti získávají možnost orientovat se v různých kontextech společenskovědních a přírodovědných oborů, zejména pak historie, kterou mohou paralelně studovat na témže pracovišti. Na rozdíl od jiných navazující magisterských programů v České republice budou studenti olomoucké univerzity studovat archeologickou problematiku průřezově v čase a na vybraných tématech (fenoménech ? např. metody, sídelní struktury a strategie, svět idejí a pohřební ritus, a to v období od paleolitu po novověk).

 

Navazující magisterský studijní program nelze kombinovat.

Požadavky na přijetí

A) Úspěšně absolvované bakalářské studium archeologie, výjimečně i příbuzného oboru (kulturní antropologie, historie, dějin umění apod.) či z i interdisciplinárního přírodovědného a technického oboru (fyzické antropologie, geologie, biologie apod.).

 

B) Předložení projektu budoucí magisterské diplomové práce a stručného životopisu. Projekt a životopis v rozsahu maximálně tří stran doručí uchazeč na sekretariát pracoviště minimálně 5 pracovních dní před termínem konání ústní přijímací zkoušky. Hlásí-li se uchazeč po absolvování jiného bakalářského oboru než archeologie, resp. hlásí-li se na FF Univerzity Palackého z jiné fakulty či jiné vysoké školy, doloží kromě projektu a životopisu i diploma supplement svého bakalářského studia ověřený studijním oddělením příslušné fakulty či vysoké školy (diploma supplement může být nahrazen i ověřeným seznamem atestací z průběhu bakalářského studia).

 

C) Ústní příjímací zkouška - formou pohovoru, kladeny otázky z oboru archeologie a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Aktualizované informace budou zveřejněny na: www.ff.upol.cz/prijimaci rizeni

http://historie.upol.cz/

Profil absolventa

Absolvent je schopen vykonávat samostatnou tvůrčí, odborně informační i výzkumnou práci v oboru archeologie. Umí vypracovat a sestavit nálezovou zprávu z terénního archeologického či interdisciplinárního výzkumu. Je schopen samostatného ústního odborného projevu v podobě přednášek, referátů, účasti v odborných diskusích. Je schopen i odborného písemného projevu ve formě různých odborných pojednání (článků do periodik, kapitol do knih, příspěvků do sborníků), referátů, esejí, recenzí ad.

 

Absolventi budou kvalifikačně připraveni na výkon profese archeolog, kde je třeba uplatnit znalost a schopnost aplikace archeologických údajů, práci s archeologickými prameny, vyhledávání a zpracování informací. Budou to pracovníci, kteří budou umět připravit, provést, zdokumentovat, analyzovat a interpretovat terénní archeologický výzkum, používat prospekční archeologické metody, využívat možnosti interdisciplinární spolupráce, rozlišit a základně ošetřit movité archeologické nálezy, vést muzejní archeologickou sbírku a budou znát archeologickou legislativu.

Předpoklad uplatnitelnosti

Základním cílem studia je vychovat odborné pracovníky pro běžnou archeologickou praxi jak v čistě vědeckých institucích, tak i pro pracoviště památkové péče, muzea či obecně prospěšné společnosti zaměřené na archeologii a její prezentaci či záchranou archeologii nebo archeologickou památkovou péči.

 

Absolventi se uplatní v těchto typech institucí:

 

- archeologické ústavy AV ČR

 

- muzea a památníky

 

- archeologické instituce státní správy a samosprávy (ústavy archeologické památkové péče, Archeologické centrum Olomouc ad.)

 

- obecně prospěšné společnosti se zaměřením na archeologii a památkovou péči

 

- národní památkové ústavy

Možné pracovní pozice

Profese archeolog:

 

- odborný vědecký pracovník

 

- vedoucí archeologického výzkumu

 

- kurátor archeologické sbírky muzejní povahy

 

- odborný pracovník v oblasti archeologické památkové péče

 

- odborný pracovník v oblasti prezentace archeologického kulturního dědictví

 

- pracovník ve veřejné správě v odvětvích zaměřených na archeologickou památkovou péči

Zpět