Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Archeologie

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia kombinované, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 20
Studium garantuje Kalábková Pavlína, Mgr. Ph.D.

Anotace

Studijní program je rozdělen na teoretickou a praktickou výuku. Těžištěm teoretické části je zvládnutí základní metodiky a problematiky oboru archeologie, včetně poznání jednotlivých prehistorických, protohistorických, středověkých a raně novověkých období, zejména pak těchto období ve středomoravském, českém a středoevropském regionu. Praktická část je věnována artefaktuální archeologii a práci s jednotlivými archeologickými předměty, terénním archeologickým výzkumům a výuce jejich dokumentace, zpracování a možnostem vyhodnocování získaného materiálu. Součástí je i praktická výuka ošetřování a konzervace archeologického materiálu, jakož i používaní současných archeologických počítačových databází a programů. Studijní program klade velký důraz na propojení s praxí, interdisciplinární spolupráci, artefaktuální archeologii a detailní znalost archeologické problematiky ve studovaném regionu (myšleno území České republiky, resp. střední Evropy). Studijní program archeologie na FF UP v Olomouci reflektuje současné trendy a potřeby oboru jak v akademickém prostředí, tak i v reálné praxi. Vychází ze zkušeností z desetileté realizace studia na zdejším univerzitním pracovišti.

 

Bakalářský samostatný studijní program nelze kombinovat.

Požadavky na přijetí

A) Úspěšně absolvované středoškolské studium ukončené státní maturitní zkouškou.

 

B) Úspěšné absolvování přijímacího řízení - písemná zkouška: Test všeobecných předpokladů ke studiu na FF UP (test SPF); Písemný test z archeologie (test PT). Aktualizované informace budou zveřejněny na: www.ff.upol.cz/prijimaci rizeni

http://historie.upol.cz/

Profil absolventa

Absolvent je připraven být odborným pracovníkem v běžné archeologické památkové péči. Umí připravit, provést a zdokumentovat terénní archeologický výzkum, rozlišit a ošetřit archeologické nálezy, používat prospekční archeologické metody, orientovat se v možnostech interdisciplinární spolupráce a v archeologické památkové péči. Realizuje dokumentaci, evidenci, zpracování a vyhodnocování získaného materiálu. Je připraven pracovat v institucích zabývajících se záchrannými archeologickými výzkumy, institucích památkové péče a v muzeích.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi se uplatní v těchto typech institucí:

 

- archeologické ústavy AV ČR

 

- muzea a památníky

 

- archeologické instituce státní správy a samosprávy (ústavy archeologické památkové péče, Archeologické centrum Olomouc ad.)

 

- obecně prospěšné společnosti se zaměřením na archeologii a památkovou péči

 

- národní památkové ústavy

Možné pracovní pozice

. terénní technik archeologického výzkumu

 

. asistent vedoucího archeologického výzkumu

 

. dokumentátor nemovitých a movitých archeologických nálezů

 

. pracovník terénního archeologického výzkumu

 

. pracovník archeologické konzervátorské laboratoře

 

. pracovník v oblasti archeologické památkové péče

 

. pracovník v oblasti prezentace archeologického kulturního dědictví

Zpět