Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Aplikované pohybové aktivity

Fakulta Fakulta tělesné kultury
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 25
Studium garantuje Kudláček Martin, doc. Mgr. Ph.D.

Anotace

Tříletý bakalářský studijní program je zaměřen na vysokoškolskou přípravu odborných pracovníků pro rozmanité oblasti řízení rekreačních pohybových aktivit dětí, mládeže a dospělých se specifickými potřebami v zařízeních resortu školství a resortu sociálních věcí.

Požadavky na přijetí

K přijímací zkoušce je třeba připravit strukturovaný životopis zaměřený na profesní informace a lékařské doporučení tělovýchovného lékaře ke studiu s tělovýchovným zaměřením. Strukturovaný životopis a lékařské doporučení je nutno zaslat současně s přihláškou ke studiu. U přijímací zkoušky je u prokazatelně aktivních sportovců přihlíženo k doloženým sportovním výsledkům a úspěchům na úrovni státní reprezentace potvrzeným příslušným sportovním svazem.

 

Přijímací zkouška se skládá z následujících částí:

- Praktická zkouška: plavání 100 m libovolným plaveckým způsobem bez přestávky, startovní skok není povinný - limit pro splnění 2:35,0.

Písemný test studijních předpokladů (SCIO).

Ústní: pohovor

 

Ucházet o studium se mohou i zájemci se zdravotním postižením

V případě jakéhokoli dotazu týkajícího se přístupnosti oboru osobám se ZP se obraťte na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami, tel. 585 635 323.

Požadovaná zdravotní způsobilost

Doporučení tělovýchovného lékaře ke studiu na škole se sportovním zaměřením.

Vzdělávací cíle programu

Připravit absolventy se znalostmi:

-obecných cílů, poslání a rozsahu rekreačních pohybových aktivit a sportu v historickém, sociálně-kulturním kontextu i ve vztahu k jiným vzdělávacím oblastem,

-výchovných vlivů a účinků rekreačních pohybových aktivit na jednotlivce i společnost, zvláště se zaměřením na osoby se specifickými potřebami,

-v oblasti biomedicínských disciplín se zaměřením na pohybovou činnost osob,

-podstaty a zákonitostí motorického vývoje člověka (vč. osob se specifickými potřebami),

-teoretických i didaktických základů osvojování pohybových dovedností a činností v základních sportovních disciplínách, včetně specifičnosti jejich aplikace v různých cílových skupinách osob (vč. osob se specifickými potřebami),

-základů pedagogiky, psychologie, speciální pedagogiky, didaktiky volnočasových pohybových aktivit.

Profil absolventa

Profil absolventa oboru je v souladu s doporučením Rady Evropy a Kartotékou typových pozic v ČR. Absolvent je vysoce kvalifikovaný pracovník s orientací na aplikované pohybové aktivity, který komplexně zajišťuje nebo řídí výchovně vzdělávací a koordinační činnosti v oblasti využití volného času dětí, mládeže a dospělých se zdravotním postižením v zařízeních různého typu. Je způsobilý pro komunikaci a kooperaci se sportovními federacemi, svazy, občanskými sdruženími. Absolvent může zvyšovat své profesní kompetence v licenčních kurzech, v programech celoživotního vzdělávání, případně v navazujících magisterských programech.

Předpoklad uplatnitelnosti

Vzdělávací zařízení v rezortu MŠMT i mimo tento rezort. Centra zdravotně postižených, Sportovní svazy, sociální zařízení, domovy mláděže, školní družiny, zařízení ústavní i ochranné výchovy.

Regulované povolání

- vychovatel, pedagog volného času, asistent pedagoga

Možné pracovní pozice

- odborný lektor, odborný pracovník školského zařízení pro zájmové vzdělávání, samostatný pedagog volného času, vedoucí (zástupce, pracovník) střediska volného času, asistent pedagoga, lektor, pedagog volného času, pracovník vzdělávacího zařízení mimo resort MŠMT.

- pracovník Centra zdravotně postižených, Sportovních svazů a oddílů osob se ZdrP, pedagogický pracovník sociálních zařízení a zařízení poskytujících adiktologické služby.

- vychovatel v domově mládeže, družině, klubu, vychovatel speciální školy, odborného učiliště, vychovatel v mimoškolském zařízení, vychovatel speciální mateřské školy, vychovatel zařízení ústavní a ochranné výchovy.

- administrativní pracovník specialista, samostatný administrativní pracovník

Zpět