Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Aplikované pohybové aktivity

Fakulta Fakulta tělesné kultury
Forma, typ studia kombinované, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 15
Studium garantuje Kudláček Martin, doc. Mgr. Ph.D.

Anotace

Obor je zaměřen na přípravu odborných pracovníků v oblasti edukace a řízení pohybových aktivit v zařízeních zájmového vzdělávání v resortu školství a rezortu sociálních věcí. Respektuje aktuální potřeby společenské praxe, které vyplývají z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR, Národního plánu podpory integrace občanů se zdravotním postižením, zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách i Dlouhodobého záměru Univerzity Palackého v Olomouci. Studijní obor je v souladu se zákonem 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících zaměřen na přípravu odborníků pro řízení a organizaci mimoškolní výchovy dětí a mládeže intaktní populace, minoritních skupin i osob se specifickými potřebami.

Po obsahové i formální stránce je tento obor koncipován tak, aby byl v souladu se závěry Boloňských dohod. Magisterské studium Aplikované pohybové aktivity navazuje na bakalářské studijní obory Aplikované pohybové aktivity a Aplikovaná tělesná výchova.

Požadavky na přijetí

K přijímací zkoušce je třeba připravit strukturovaný životopis zaměřený na profesní informace a lékařské doporučení ke studiu (tělovýchovný resp. sportovní lékař). Strukturovaný životopis a lékařské doporučení je nutno zaslat současně s přihláškou ke studiu. U přijímací zkoušky je u prokazatelně aktivních sportovců přihlíženo k doloženým sportovním výsledkům a úspěchům na úrovni státní reprezentace potvrzeným příslušným sportovním svazem.

Přijímací zkouška se skládá z následujících částí:

- zkouška teoretická písemná v rozsahu státní zkoušky Bc. oboru Aplikované pohybové aktivity

- test ze základů aplikovaných pohybových aktivit

- test ze základů speciální pedagogiky

- test ze základů rekreologie

- zkouška ústní

 

Doporučená studijní literatura:

Ješina, O., & Kudláček, M. (2011). Aplikovaná tělesná výchova. Olomouc: UP v Olomouci.

Renotiérová, M., Ludíková, L. a kol. (2006). Speciální pedagogika. Olomouc: UP v Olomouci.

Dohnal, T. a kol. (2009). Tři dimenze pojmu rekreologie. Olomouc: UP v Olomouci.

 

Odborné texty dostupné na portálu www.apa.upol.cz.

Ucházet o studium se mohou i zájemci se zdravotním postižením. V případě jakéhokoli dotazu týkajícího se přístupnosti oboru osobám se ZP se obraťte na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami, tel. 585 635 323.

Požadovaná zdravotní způsobilost

Doporučení tělovýchovného, resp. sportovního lékaře ke studiu na škole se sportovním zaměřením.

Vzdělávací cíle programu

Připravit absolventy se znalostmi:

-specifických cílů, poslání a rozsahu rekreačních pohybových aktivit a sportu osob se specifickými potřebami v historickém, sociálně-kulturním kontextu nejenom v České republice, ale i v mezinárodním měřítku,

-významu rekreačních pohybových aktivit i sportu pro osoby se specifickými potřebami i společnost, zdraví, tělesnou zdatnost, regeneraci a rekuperaci, sociální inkluzi, rozvoj lidských zdrojů aj. v národním i mezinárodním měřítku,

-v oblasti humanitních a biomedicínských poznatků (obecných i aplikovaných) se zaměřením na pohybovou činnost osob se specifickými potřebami, na tvorbu zdraví, na kvalitu života a stimulaci motorické výkonnosti rozdílných cílových skupin včetně osob se specifickými potřebami,

-podstaty a determinace motorického vývoje člověka,

-teoretických i didaktických principů osvojování pohybových dovedností a činností v rekreačních pohybových aktivitách, včetně specifičnosti jejich aplikace v různých cílových skupinách osob (i osob se specifickými potřebami),

- pedagogiky, psychologie, speciální pedagogiky, didaktiky pohybových aktivit a sportovního tréninku potřebných pro roli učitele (ZŠ i SŠ).

Profil absolventa

Profilace absolventa je daná speciálními disciplínami z oblasti aplikovaných pohybových aktivit a speciální pedagogiky. Absolvent je v souladu s Kartotékou typových pozic, pedagog volného času specialista, vysoce kvalifikovaný pracovník s orientací na aplikované pohybové aktivity, který komplexně zajišťuje nebo řídí výchovně vzdělávací a manažerskou činnost v oblasti využití volného času dětí, mládeže a dospělých se zdravotním postižením v zařízeních nejrůznějšího typu.

Modulové uspořádání studia umožňuje vzájemnou prostupnost s dalšími magisterskými obory (rekreologie, aplikovaná tělesná výchova.

Předpoklad uplatnitelnosti

Vzdělávací zařízení v rezortu MŠMT i mimo tento rezort. Centra zdravotně postižených, Sportovní svazy, sociální zařízení, domovy mláděže, školní družiny, zařízení ústavní i ochranné výchovy.

Regulované povolání

- vychovatel, asistent pedagoga, učitel

Možné pracovní pozice

Absolvent se může uplatnit jako vysoce kvalifikovaný pracovník ve Speciálně pedagogickém centru, případně dalších center s klienty se speciálními potřebami. Absolvent je způsobilý pro komunikaci a kooperaci se specifickými sportovními federacemi, svazy, občanskými sdruženími. Absolvent může zvyšovat svoji profesní kompetenci v licenčních kurzech a doktorském studijním programu Kinantropologie.

Zpět