Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Aplikovaná tělesná výchova

Fakulta Fakulta tělesné kultury
Forma, typ studia kombinované, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 15
Studium garantuje Kudláček Martin, doc. Mgr. Ph.D.

Anotace

Tříletý bakalářský studijní program připravuje odborníky pro potřeby společenské praxe v oblasti tělesné kultury se zaměřením na populaci se specifickými potřebami. Vychází ze základní myšlenky pochopit pohybové aktivity a tělesnou výchovu jako prostředek socializace, jako prostředek udržení rovnováhy mezi subjektivním pocitem fyzického a psychického zdraví. Studium je zaměřeno převážně prakticky.

Požadavky na přijetí

K přijímací zkoušce je třeba připravit strukturovaný životopis zaměřený na profesní informace a lékařské doporučení tělovýchovného lékaře ke studiu s tělovýchovným zaměřením. Strukturovaný životopis a lékařské doporučení je nutno zaslat současně s přihláškou ke studiu. U přijímací zkoušky je u prokazatelně aktivních sportovců přihlíženo k doloženým sportovním výsledkům a úspěchům na úrovni státní reprezentace potvrzeným příslušným sportovním svazem. Přijímací zkouška se skládá z části praktické, části teoretické a ústního pohovoru.

 

Přijímací zkouška se skládá z následujících částí:

- zkouška praktická

- zkouška teoretická ? písemný test studijních předpokladů (SCIO)

- ústní pohovor

 

Dále se vyžaduje 40 hod. dokumentované praxe z prostředí s osobami se speciálními potřebami. Tento doklad mohou předložit až přijatí uchazeči při zápisu ke studiu.

Požadovaná zdravotní způsobilost

Doporučení tělovýchovného lékaře ke studiu na škole se sportovním zaměřením.

Vzdělávací cíle programu

Připravit absolventy se znalostmi:

-obecných cílů, poslání a rozsahu tělesné výchovy a sportu v historickém, sociálně-kulturním kontextu i ve vztahu k jiným vzdělávacím oblastem,

-výchovných vlivů a účinků tělesné výchovy i sportu na jednotlivce i společnost, zvláště se zaměřením na osoby se specifickými potřebami,

-v oblasti biomedicínských disciplín se zaměřením na pohybovou činnost osob,

-podstaty a zákonitostí motorického vývoje člověka,

-teoretických i didaktických základů osvojování pohybových dovedností a činností v základních sportovních disciplínách, včetně specifičnosti jejich aplikace v různých cílových skupinách osob se specifickými potřebami,

-základů pedagogiky, psychologie, speciální pedagogiky, didaktiky pohybových aktivit a sportovního tréninku.

Profil absolventa

Absolvent splňuje podmínky tělovýchovného specialisty pro 1. stupeň základních škol a asistenta učitele.

Předpoklad uplatnitelnosti

Vzdělávací zařízení v rezortu MŠMT i mimo tento rezort. Centra zdravotně postižených, Sportovní svazy, sociální zařízení, domovy mláděže, školní družiny, zařízení ústavní i ochranné výchovy.

Regulované povolání

Asistent pedagoga, vychovatel, pedagog volného času, (v navazujícím magisterském studijním programu učitel ZŠ a SŠ).

Možné pracovní pozice

Absolvent studijního oboru se uplatní jako vychovatel se zaměřením na TV v ÚSP a dalších zařízeních (družiny, DDM apod.), vedoucí, realizátor a poradce TV programů běžných, integrovaných i separovaných pro populaci se speciálními potřebami: pro centra výchovná i charitativní, fit-centra a studia, občanská sdružení, komunální politiku, sportovní kluby apod., jako asistent učitele TV.

Zpět