Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Aplikovaná tělesná výchova

Fakulta Fakulta tělesné kultury
Forma, typ studia kombinované, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 15
Studium garantuje Kudláček Martin, doc. Mgr. Ph.D.

Anotace

Dvouletý navazující magisterský studijní program, který mohou navštěvovat absolventi bakalářského studijního programu. Smyslem studijního oboru je poskytnout společenské praxi odborníky v oblasti tělesné výchovy a sportu postižených dětí i dospělých, ať už se jedná o formy zařazené do povinného vzdělávacího obsahu ve školách či v ústavních zařízeních, nebo o další možné formy zájmového zaměření. Součástí výuky je studium učitelství tělesné výchovy a speciální pedagogiky.

Požadavky na přijetí

K přijímací zkoušce je třeba připravit strukturovaný životopis zaměřený na profesní informace a lékařské doporučení ke studiu (tělovýchovný resp. sportovní lékař). Strukturovaný životopis a lékařské doporučení je nutno zaslat současně s přihláškou ke studiu. U přijímací zkoušky je u prokazatelně aktivních sportovců přihlíženo k doloženým sportovním výsledkům a úspěchům na úrovni státní reprezentace potvrzeným příslušným sportovním svazem.

Přijímací zkouška se skládá z následujících částí:

-zkouška praktická ve stejném rozsahu jako u uchazečů o navazující magisterské studium oboru Tělesná výchova a sport (talentová zkouška),

-zkouška teoretická - písemná

- test ze základů aplikovaných pohybových aktivit

- test ze základů speciální pedagogiky

- ústní zkouška

Pozn.: Absolventi bakalářského studia v programu Tělesná výchova a sport s absolvovanými předměty tělesné výchovy se zaměřením na vzdělávání a sportu mohou požádat o prominutí praktické zkoušky na základě předložení seznamu absolvovaných předmětů, potvrzeného vysokou školou.

Požadovaná zdravotní způsobilost

Doporučení tělovýchovného, resp. sportovního lékaře ke studiu na škole se sportovním zaměřením.

Vzdělávací cíle programu

Cílem studia je zajistit široký základ poznatků a praktických dovedností pro řízení různých forem tělesné výchovy postižených občanů. Studijní obor je přístupný společně i studentům se zdravotním postižením.

Profil absolventa

Obor připravuje absolventy se znalostmi:

-specifických cílů, poslání a rozsahu tělesné výchovy a sportu v historickém, sociálně-kulturním kontextu nejenom v České republice, ale i v mezinárodním měřítku,

-významu tělesné výchovy i sportu pro jedince i společnost, zdraví, tělesnou zdatnost, regeneraci a rekuperaci, sociální inkluzi, rozvoj lidských zdrojů aj. v národním i mezinárodním měřítku,

-v oblasti humanitních a biomedicínských poznatků (obecných i aplikovaných) se zaměřením na pohybovou činnost osob, na tvorbu zdraví, na kvalitu života a stimulaci motorické výkonnosti rozdílných cílových skupin včetně osob se specifickými potřebami,

-podstaty a determinace motorického vývoje člověka,

-teoretických i didaktických principů osvojování pohybových dovedností a činností v základních sportovních disciplínách, včetně specifičnosti jejich aplikace v různých cílových skupinách osob se specifickými potřebami,

- pedagogiky, psychologie, speciální pedagogiky, didaktiky pohybových aktivit a sportovního tréninku potřebných pro roli učitele (ZŠ i SŠ).

Předpoklad uplatnitelnosti

Vzdělávací zařízení v rezortu MŠMT i mimo tento rezort. Centra zdravotně postižených, Sportovní svazy, sociální zařízení, domovy mláděže, školní družiny, zařízení ústavní i ochranné výchovy.

Regulované povolání

- vychovatel, asistent pedagoga, učitel, trenér

Možné pracovní pozice

Jednooborové studium ATV poskytuje široké profesní uplatnění v rámci MŠMT i dalších resortů. V souladu s platnou legislativou získává absolvent učitelskou způsobilost v oblasti aplikované tělesné výchovy a tělesné výchovy s možností působit:

?Učitel TV na 2. st. ZŠ škol běžných i speciálních

?Učitel TV na SŠ běžných i speciálních

?Učitel TV v integrovaném vzdělávacím systému

?Vychovatel

?Všechny profesní pozice bakalářského studijního programu ATV.

Zpět