Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Aplikovaná statistika

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 20
Studium garantuje Fišerová Eva, doc. RNDr. Ph.D.

Anotace

Obor Aplikovaná statistika je orientovaný na praktické uplatnění matematiky prostřednictvím statistických metod v širokém spektru aplikací, např. v medicíně, psychologii, ekonomii nebo technických vědách. Studentům je poskytnuto ucelené vzdělání v základních statistických disciplínách i v používání standardních statistických softwarových prostředků. Teoretická příprava studentů je zaměřena na získání základních matematických poznatků (matematická analýza, lineární algebra, numerické a optimalizační metody) a hlubších znalostí pravděpodobnosti a statistiky. Nedílnou součástí oboru je nabídka širokého spektra aplikovaných statistických disciplín, které formují možnosti uplatnění absolventů v praxi. Absolventi oboru jsou připraveni nastoupit do praxe nebo pokračovat v navazujícím magisterském studiu zaměřeném na aplikovanou matematiku nebo statistiku.

Profesní profily absolventů

Absolvent bakalářského studijního oboru Aplikovaná statistika je připraven k tvořivé aplikaci matematických metod, zejména statistiky, v konkrétních problémech praxe a k práci s nejnovějším statistickým softwarem. Absolvent najde uplatnění v progresivních týmech využívajících statistické postupy, v oblasti státní správy, v podnicích, které kladou důraz na řízení jakosti, v oblasti marketingu, logistiky. Absolvent oboru má rozvinuté abstraktní myšlení a tvůrčí přístup k formulaci a řešení problémů. Může pokračovat v navazujících magisterských programech Aplikovaná matematika a Matematika na naší fakultě i na jiných statisticky zaměřených studijních oborech.

Kvalifikační požadavky

Získání 180 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce

Požadavky na přijetí

Bez přijímacích zkoušek za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru.

www.kma.upol.cz

Vzdělávací cíle programu

Absolventi získají znalosti a dovednosti v oblasti zpracování experimentálních dat. V učebním plánu je proto mimo základních statistických disciplín kladen důraz na aplikovanou statistiku (statistické modely v metrologii, biometrie, psychometrie, výběrová šetření, statistická kontrola kvality) včetně potřebné softwarové podpory a na použití získaných poznatků v praxi. Je též rozvíjeno abstraktní myšlení a tvořivost studentů, znalost pojmů a metod používaných v základních statistických disciplínách tak, aby byli schopni po úspěšném zakončení bakalářského studia pokračovat v navazujícím magisterském stupni na naší fakultě či na jiných vysokých školách.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního oboru Aplikovaná statistika je připraven k tvořivé aplikaci matematických metod, zejména statistiky, v konkrétních problémech praxe a k práci s nejnovějším statistickým softwarem. Absolvent najde uplatnění v progresivních týmech využívajících statistické postupy, v oblasti státní správy, v podnicích, které kladou důraz na řízení jakosti, v oblasti marketingu, logistiky. Absolvent oboru má rozvinuté abstraktní myšlení a tvůrčí přístup k formulaci a řešení problémů. Může pokračovat v navazujících magisterských programech Aplikovaná matematika a Matematika na naší fakultě i na jiných statisticky zaměřených studijních oborech.

Předpoklad uplatnitelnosti

komerční sféra, státní správa

Možné pracovní pozice

datový analytik

Zpět