Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Aplikovaná matematika

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Forma, typ studia prezenční, doktorské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 4
Akademický titul Ph.D.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok
Studium garantuje Fišerová Eva, doc. RNDr. Ph.D.

Anotace

Studium prohlubuje a rozšiřuje studentovy znalosti ze základních teoretických disciplín používaných v různých oblastech aplikací matematiky (teorie pravděpodobnosti a matematická statistika, teorie fuzzy množin, metody hodnocení a rozhodování, numerické a optimalizační metody, parciální diferenciální rovnice). Podle volby tématu disertační práce je pak student veden individuálně k hlubšímu studiu problematiky, k samostatnému zpracování tématu po stránce teoretické a k prověřování modelu či teoretického řešení problému v počítačové implementaci. Některé z dizertačních prací zahrnují vedle teoretické části i realizaci matematického modelu řešícího konkrétní náročný problém praxe. Témata prací jsou zaměřena zejména na následující oblasti: (a) problémy regresních modelů se složitými strukturami, statistické modelování a statistická analýza kompozičních dat s aplikacemi v medicíně, chemometrii, přírodních vědách a jiných oborech; (b) využití nástrojů teorie fuzzy množin při zpracování dat a znalostí v ekonomii, psychologii, medicíně a v dalších oborech, vývoj fuzzy metody hodnocení a rozhodování; (c) problematika mechaniky kontinua, tvarové optimalizace a řešení úloh proudění tekutin a problémy aproximace a interpolace funkcí a dat, které vznikají při numerickém řešení těchto problémů. Všechna uvedená témata jsou v současné době předmětem intenzivního výzkumu na garantující katedře.

Profesní profily absolventů

Absolvent je kvalifikovaný odborník s hlubokými znalostmi v dané oblasti aplikované matematiky (teorie pravděpodobnosti a matematická statistika, teorie fuzzy množin, metody hodnocení a rozhodování, numerické a optimalizační metody, parciální diferenciální rovnice), který je kromě nezbytných teoretických znalostí schopen kreativně tvořit nové matematické modely a rutinně implementovat nové postupy v příslušném softwarovém prostředí. Kromě toho je připraven pracovat s reálnými daty, kde nachází příslušné matematické postupy své uplatnění.

Požadavky na přijetí

Ukončené magisterské studium matematiky.

Úspěšné vykonání přijímacího pohovoru.

www.kma.upol.cz

Vzdělávací cíle programu

Cílem oboru je vychovat kvalifikované odborníky v různých oblastech aplikované matematiky (teorie pravděpodobnosti a matematická statistika, teorie fuzzy množin, metody hodnocení a rozhodování, numerické a optimalizační metody, parciální diferenciální rovnice), kteří mají kromě solidního teoretických znalostí schopnost přímé aplikace dosažených poznatků v praxi. Proto se klade v rámci studia, potažmo při tvorbě dizertační práce, u vybraných témat důraz také na softwarovou implementaci nových teoretických poznatků, umožňující provádění rozsáhlých simulací jakož i demonstraci metod na reálných datech z různých oblastí aplikací.

Profil absolventa

Absolvent je kvalifikovaný odborník s hlubokými znalostmi v dané oblasti aplikované matematiky (teorie pravděpodobnosti a matematická statistika, teorie fuzzy množin, metody hodnocení a rozhodování, numerické a optimalizační metody, parciální diferenciální rovnice), který je kromě nezbytných teoretických znalostí schopen kreativně tvořit nové matematické modely a rutinně implementovat nové postupy v příslušném softwarovém prostředí. Kromě toho je připraven pracovat s reálnými daty, kde nachází příslušné matematické postupy své uplatnění.

Předpoklad uplatnitelnosti

Vysoké školy, komerční sféra, státní správa.

Možné pracovní pozice

Datový analytik, systémový analytik, výzkumný pracovník.

Zpět