Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Aplikovaná fyzioterapie

Fakulta Fakulta zdravotnických věd
Forma, typ studia prezenční, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 25
Studium garantuje Vlachová Ivanka, doc. MUDr.

Anotace

Absolvent získává specializovanou způsobilost s označením odbornosti Odborný fyzioterapeut. Studium poskytuje souhrn teoretických poznatků, klinických a dalších aplikací, které odpovídají požadavkům vyhlášky č. 55/2011 Sb. Profesně se zaměřuje na funkční motorické schopnosti člověka. Klade důraz na racionální formy jejich fyzioterapie a rehabilitace, na pragmaticky definované cíle funkční reintegrace a prevenci profesní a sociální disability u nemocných s těžší poruchou zdraví. Výuka fyzioterapie v klinickém prostředí fakultní nemocnice napomáhá exaktní medicínské orientaci, osvojení funkčního myšlení a potřebných znalostí z lékařských disciplín.

Cílem studia je výchova vysokoškolsky vzdělaných odborných fyzioterapeutů, kteří mohou vykonávat své povolání bez odborného dohledu a kteří jsou schopni efektivně realizovat racionální a systematický rehabilitační program v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační a paliativní péče v oboru fyzioterapie.

Absolventi navazujícího magisterského programu Aplikovaná fyzioterapie získají kromě vyšší profesní kvalifikace i předpoklady pro budoucí pedagogické působení na všech stupních vzdělávání nelékařských pracovníků v rehabilitaci, a rovněž pro další vědecko-výzkumnou práci a případné postgraduální nebo doktorské studium.

Požadavky na přijetí

Obecné požadavky na přijetí:

- úspěšné ukončené bakalářské vzdělání (studijní program Rehabilitace nebo Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie),

- splnění požadavků přijímací zkoušky,

- umístění v rámci stanoveného počtu přijímaných studentů.

Cizí státní příslušníci musí splňovat požadavky právních dokumentů ČR týkajících se studia cizích státních příslušníků v navazujícím magisterském studiu.

Podrobné informace k přijímací zkoušce:

Přijímací zkouška má formu písemného testu, který obsahuje dvě části: kineziologie a všeobecný přehled (včetně prověření obecných studijních předpokladů). V každé části uchazeč odpovídá na 60 otázek formou výběru z nabízených odpovědí, z nichž vždy 1 je správná. Za každou správnou odpověď obdrží uchazeč 1 bod. Za nesprávné odpovědi nebo nezodpovězené otázky se body neodečítají. Testy jsou hodnoceny anonymně. Časový limit pro vypracování testu je 120 minut. Pro splnění požadavků přijímací zkoušky je třeba získat v každé části testu min. 25 bodů.

Doporučená literatura:

www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Prijimacky/2019-2020/www_okruhy_PRZK_pro_cerven_2019.pdf

Další informace (termíny, poplatky, náležitosti přihlášky): www.fzv.upol.cz/studujte-u-nas/

Požadovaná zdravotní způsobilost

Požadavek na zdravotní způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka je stanoven zákonem č.96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, v § 3. Posudek o zdravotní způsobilosti vydává všeobecný praktický lékař.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského programu Aplikovaná fyzioterapie získá zařazení Odborný fyzioterapeut.

Vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 vyhlášky MZ ČR č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, v platném znění, a dále stanoví a provádí bez odborného dohledu v souladu s diagnózou lékaře případně v souladu s doporučeným postupem lékaře, pokud je stanoven, a na základě vlastních vyšetření optimální varianty a kombinace fyzioterapeutických postupů tak, aby bylo dosaženo cíle požadovaného lékařem.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent je předurčen k samostatné práci na pozici odborného fyzioterapeuta i metodicko-organizační supervizi ostatních fyzioterapeutů v lůžkových i ambulantních zdravotnických zařízeních, které poskytují specifickou a intenzívní rehabilitaci.

Absolventi budou uplatnitelní na všech stupních vzdělávání fyzioterapeutů, pro další přípravu a kariéru metodického školitele - instruktora specifických terapeutických metodik v rehabilitaci.

Absolventi mohou kvalifikovaně plnit výzkumné a experimentální úkoly v institucích, které se problematikou pohybu člověka zabývají.

Regulované povolání

Dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, je profese Odborný fyzioterapeut specifikována v § 24 a dále v nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.

Možné pracovní pozice

Odborný fyzioterapeut poskytující činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační a paliativní péče v oboru aplikovaná fyzioterapie.

Zpět