Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor

Fakulta Pedagogická fakulta
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 15
Studium garantuje Hladilová Šárka, doc. Ing. CSc.

Anotace

Bakalářský studijní obor Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor je zaměřen na přípravu odborných pracovníků pro rozmanité oblasti ochrany životního prostředí. Studium je zahrnuje základní biologické a ekologické disciplíny, ochranu přírody a ochranu životního prostředí. Absolvent bude současně seznámen se základními právními normami včetně environmentálního práva, se základy organizace a činnosti veřejné správy i s otázkami ekonomickými, s důrazem na financování veřejného sektoru.

Profesní profily absolventů

Cílem studijního oboru je, aby si student osvojil základní osvojil znalosti v hlavních biologických oborech, v geologii, ekologii a v oblasti pedagogicko-psychologické.

Kvalifikační požadavky

úspěšné absolvování úplného středoškolského studia

Požadavky na přijetí

Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2019) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozích stupně studia (předloží při zápisu ke studiu úředně ověřenou kopii dokladu o absolvování předchozího stupně studia - maturitní vysvědčení). Uchazeč, který nedoloží osvědčení o svém předchozím studiu, nemůže být přijat ke studiu na PdF UP v Olomouci. Přijímací zkouška: Test studijních předpokladů (TSP).

https://www.pdf.upol.cz/de/uchazec/prijimaci-rizeni/

Požadovaná zdravotní způsobilost

Není vyžadována specifická zdravotní způsobilost.

Profil absolventa

Absolventi budou vybaveni znalostmi v biologii, ekologii, ochraně přírody, ochraně životního prostředí, základech práva a ekonomie jako předpoklady pro výkon veřejné správy na úseku ochrany životního prostředí

Předpoklad uplatnitelnosti

Kvalifikačně budou absolventi připraveni vykonávat odborné funkce na referátech či odborných orgánech samosprávy, zejména na odborech životního prostředí, mohou dále pracovat ve státní správě na orgánech a institucích ministerstev (např. inspekce životního prostředí, vodohospodářská správa) nebo v orgánech ochrany přírody a krajiny. Dále se mohou uplatnit v poradenských profesích, při posuzování vlivů na životní prostředí, zpracování Územních systémů ekologické stability, v projektových a konzultačních ekologických firmách.

Regulované povolání

ne

Možné pracovní pozice

Absolvent bude způsobilí pracovat na pozici referenta v oblasti veřejné správy na následujících úsecích: - odbory životního prostředí - inspekce životního prostředí, - vodohospodářská správa, - orgány ochrany přírody a krajiny. Administrativní pracovník v oblasti veřejné správy.

Zpět