Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Aplikovaná chemie

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 40
Studium garantuje Kvítek Libor, doc. RNDr. CSc.

Anotace

Obor Aplikovaná chemie představuje cíleně sestavenou kombinaci odborně zaměřených předmětů z oblasti chemie s předměty souvisejícími s všeobecným vybavením absolventa pro jeho efektivní samostatnou činnost v praxi. Tato podpora dobré vybavenosti absolventa pro vstup do praxe je založena na jeho kvalitní jazykové přípravě v oblasti anglického jazyka a rovněž na vyšším stupni vzdělávání v oblasti informačních technologií, ať se již jedná o internetové technologie či prostředky určené pro efektivní prezentaci a publikaci výsledků své práce. Výuka chemie je oproti klasickým chemickým oborům zaměřena více do oblasti teoretických i praktických základů experimentálních metod, využívaných jak ve výzkumné tak i průmyslové praxi (spektroskopie, elektrochemie, chromatografie). Teoretická výuka klasických chemických disciplín je omezena na nutné základy pro efektivní činnost absolventa v praxi. Přímější zaměření absolventa do praxe se odráží i v možnosti výběru ze dvou výukových modulů, umožňujících další specifické zaměření absolventa podle jeho vlastních schopností a zájmů. Chemicko-materiálový modul je skladbou svých předmětů zaměřen na oblast metod studia pevných látek včetně nanomateriálů a je doplněn o předměty související s hlavními problémy managementu chemické laboratoře či podniku. Ekonomicko-manažerský modul je naopak velmi cíleně zaměřen nejen na problematiku managementu ale i na další oblasti související s podnikáním a státní správou v ČR, jako jsou firemní finance, daně, marketing ale i základní struktura a činnost státní správy v ČR včetně přehledu nejdůležitějších zákonů.

Profesní profily absolventů

Absolvent nalezne uplatnění v chemických, zdravotnických, farmaceutických, potravinářských a zkušebních laboratořích, v souvisejících oblastech státní a podnikatelské sféry, kde je vyžadována znalost chemie a související legislativy, dále v oblasti výroby, zpracování, nakládání, prodeje a likvidace chemických látek. V rámci specializace v Ekonomicko-manažerském modulu se díky potřebným ekonomickým znalostem může absolvent realizovat i v oblasti samostatného podnikání, ale může se uplatnit i v oblasti veřejné správy, zejména jako specialista v oborech, kde využije chemické znalosti propojené s ekonomickým i právním vědomím. Podpora rozvoje jazykových kompetencí absolventa napomáhá jeho uplatnění nejen v národních, ale i nadnárodních firmách v ČR i zahraničí. Z pohledu jazykové přípravy je studium vhodné i jako příprava pro studium na zahraniční vysoké škole se zaměřením na chemii a příbuzné obory. Je rovněž možné pokračovat ve studiu v navazujících magisterských programech.

Kvalifikační požadavky

Získání 180 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce

Požadavky na přijetí

Lze požádat o prominutí příjímacích zkoušek při průměru z výročních vysvědčení z chemie do 2,0.

fch.upol.cz

Vzdělávací cíle programu

Absolvent získává během studia znalosti odpovídající teoretickým základům všech základních chemických disciplín (anorganická chemie, organická chemie, fyzikální chemie, analytická chemie a biochemie) nutným pro jejich efektivní činnost v budoucí chemické praxi. Vedle toho získá důležité teoretické ale i praktické dovednosti související s experimentálními metodami chemie, využívanými v současnosti ve výzkumné a průmyslové praxi. Vedle toho získává absolvent důležité jazykové kompetence v oblasti využití anglického jazyka v odborné technické a chemické praxi, což je v současnosti jeden ze základních předpokladů pro uplatnění vysokoškolsky vzdělaného odborníka v praxi. Vedle toho se absolvent naučí i efektivnímu využívání informačních a prezentačních technologií nejen z pohledu poučeného uživatele, ale v některých oblastech (např. internetové technologie) i na úrovni základních profesních znalostí tohoto oboru (např. programování webových stránek). Díky možnosti výběru zaměření studia od 2. ročníku ze dvou výukových modulů získává další specifické znalosti a dovednosti z oblasti materiálové chemie a chemického managementu. V rámci specializace za využití Chemicko-materiálového modulu získá absolvent znalosti z oblasti základů materiálových věd se zaměřením na problematiku přípravy, charakterizace a praktické aplikace koloidních systémů a nanosystémů včetně metod charakterizace pevné fáze. Absolvent je tak připraven jak pro samostatnou práci v oblasti materiálových věd i pro uplatnění v průmyslové praxi, resp. může pokračovat v navazujícím magisterském studiu v oblasti většiny chemických oborů, zejména těch zaměřených na materiálový výzkum jak ve sféře univerzit tak i technických vysokých škol v ČR i zahraničí. Druhý specializační směr založený na Ekonomicko-manažerský modul poskytuje absolventovi důležité kompetence nejen z oblasti chemie, ale i z oblasti ekonomie a managementu. V rámci tohoto specializačního modulu získá absolvent základní znalosti nejen z obecné ekonomie, ale i z oblasti účetnictví, finančního řízení podniku či základů marketingu. Tyto ekonomické znalosti jsou v rámci specializačního modulu doplněny i o základní znalosti z oblasti organizace a funkce veřejné správy.

Profil absolventa

Absolvent nalezne uplatnění v chemických, zdravotnických, farmaceutických, potravinářských a zkušebních laboratořích, v souvisejících oblastech státní a podnikatelské sféry, kde je vyžadována znalost chemie a související legislativy, dále v oblasti výroby, zpracování, nakládání, prodeje a likvidace chemických látek. V rámci specializace v Ekonomicko-manažerském modulu se díky potřebným ekonomickým znalostem může absolvent realizovat i v oblasti samostatného podnikání, ale může se uplatnit i v oblasti veřejné správy, zejména jako specialista v oborech, kde využije chemické znalosti propojené s ekonomickým i právním vědomím. Podpora rozvoje jazykových kompetencí absolventa napomáhá jeho uplatnění nejen v národních, ale i nadnárodních firmách v ČR i zahraničí. Z pohledu jazykové přípravy je studium vhodné i jako příprava pro studium na zahraniční vysoké škole se zaměřením na chemii a příbuzné obory. Je rovněž možné pokračovat ve studiu v navazujících magisterských programech.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi nacházejí uplatnění v chemickém, medicinálním, farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Dále pak v akreditovaných laboratořích a v obchodní sféře.

Možné pracovní pozice

chemik, laborant, manažer laboratoře, obchodní reprezentant, konzultant

Zpět