Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Aplikace matematiky v ekonomii

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Forma, typ studia prezenční, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 30
Studium garantuje Hron Karel, doc. RNDr. Ph.D.

Anotace

Navazující magisterský studijní obor poskytuje vzdělání potřebné ke kvalitní statistické analýze ekonomických dat, tvorbě matematických modelů složitých ekonomických systémů a matematické podpoře řešení rozhodovacích úloh ekonomické praxe. Vzhledem k charakteru ekonomických systémů a typu na nich řešených problémů tvoří matematické jádro studijních plánů tohoto oboru především blok pokročilých disciplín matematické statistiky, teorie fuzzy množin a metody optimalizace. Pokud jde o ekonomicko-matematické předměty, je vedle matematické ekonomie, finanční a pojistné matematiky kladen důraz zejména na výuku těch disciplín, jejichž společným cílem je podpora manažerského rozhodování (analýza rizika, vícekriteriální rozhodování, teorie her). Do studijních plánů je zařazena výuka managementu, obchodní a finanční angličtiny a odborné praxe.

Profesní profily absolventů

Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Aplikace matematiky v ekonomii disponuje vedle obecných matematických vědomostí i širokým spektrem znalostí z matematických disciplin speciálně vhodných, resp. přímo vytvořených pro modelování složitých, nejistotou a neurčitostí zatížených ekonomických systémů a pro řešení problémů definovaných na těchto systémech. Jeho znalost ekonomických disciplin vytváří předpoklady pro uplatnění v ekonomické praxi bez nutnosti další dlouhodobější přípravy. Absolventi tohoto oboru se uplatňují v různých oblastech ekonomické sféry (banky, pojišťovny, softwarové firmy, výrobní podniky), ve státní správě i ve výzkumu. Ti, kteří mají hlubší zájem o výzkum v oblasti aplikované matematiky, mohou pokračovat ve studiu na doktorském studijním programu Aplikovaná matematika.

Kvalifikační požadavky

Získání 120 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení diplomové práce.

Požadavky na přijetí

Bez přijímací zkoušky pro absolventy bakalářských studijních oborů Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika, Matematika a její aplikace. V případě, že zájem překročí kapacitní možnosti oboru, budou se konat přijímací zkoušky z matematiky v rozsahu státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/ pojišťovnictví.

www.kma.upol.cz

Vzdělávací cíle programu

Absolventi tohoto studijního oboru disponují znalostmi a dovednostmi v oblasti matematické i aplikované statistiky (mnohorozměrná analýza, časové řady, ekonometrické modely), v oblasti teorie fuzzy množin a jejích aplikací (teoretické základy fuzzy matematiky, jazykově orientované fuzzy modelování, fuzzy modely hodnocení a rozhodování), teorie a metod optimalizace a numerických metod. Rozumí matematickému popisu ekonomických zákonů, mají znalosti z oblasti finanční a pojistné matematiky a disponují značně širokým spektrem znalostí a dovedností v oblasti matematických metod pro podporu manažerského rozhodování (analýza rizika, rozhodování při více kritériích a za rizika, teorie her). Tito absolventi mají také potřebné znalosti a dovednosti z oblasti managementu, mají poznatky potřebné k řízení projektů a pracovních kolektivů. Jsou schopni komunikace v odborné angličtině.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Aplikace matematiky v ekonomii disponuje vedle obecných matematických vědomostí i širokým spektrem znalostí z matematických disciplín speciálně vhodných, resp. přímo vytvořených pro modelování složitých, nejistotou a neurčitostí zatížených ekonomických systémů a pro řešení problémů definovaných na těchto systémech. Jeho znalost ekonomických disciplín vytváří předpoklady pro uplatnění v ekonomické praxi bez nutnosti další dlouhodobější přípravy. Absolventi tohoto oboru se uplatňují v různých oblastech ekonomické sféry (banky, pojišťovny, softwarové firmy, výrobní podniky), ve státní správě i ve výzkumu. Ti, kteří mají hlubší zájem o výzkum v oblasti aplikované matematiky, mohou pokračovat ve studiu na doktorském studijním programu Aplikovaná matematika.

Předpoklad uplatnitelnosti

komerční sféra, státní správa

Možné pracovní pozice

datový analytik, pojistný matematik, produktový analytik, asistent auditora, systémový analytik, HR specialista, účetní, hypoteční poradce, finanční analytik, CRM analytik, investiční specialista

Zpět