Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Anorganická chemie

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Forma, typ studia prezenční, doktorské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 4
Akademický titul Ph.D.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok
Studium garantuje Herchel Radovan, doc. Ing. Ph.D.

Anotace

Obor je určen studentům, kteří mají zájem o širší studium anorganické chemie se zaměřením na koordinační sloučeniny přechodných kovů a nanomateriály na bázi kovů nebo oxidů kovů. Studenti získají detailní teoretické znalosti a experimentální dovednosti v oblasti syntézy anorganických látek různých složení a také v oblasti fyzikálně-chemických metod (spektroskopické metody, monokrystalová a prášková difrakční analýza, magnetochemie apod.) studia těchto sloučenin. Studenti získají rozsáhlé zkušenosti s vědecko-výzkumnou prací v oblasti anorganických komplexů s rozmanitým aplikačním potenciálem, např. protinádorovým, protizánětlivým. Jsou připravováni publikovat výsledky vědecké práce jak na odborných setkáních a konferencích, tak i v renomovaných mezinárodních odborných časopisech.

Profesní profily absolventů

Absolvent může najít uplatnění jako pedagogický či vědeckovýzkumný pracovník na vysoké škole, ve vědeckých ústavech se základním i aplikovaným výzkumným zaměřením i ve státní nebo podnikatelské sféře v tuzemsku i v zahraničí.

Požadavky na přijetí

Úspěšné absolvování navazujícího magisterského studia chemického oboru. Příjímací pohovor zaměřený na všeobecné chemické znalosti a znalosti v oblasti anorganické a koordinační chemie, motivaci k vědecké práci a zvolené téma disertační práce. Součástí příjímacího pohovoru je také prověření znalosti anglického jazyka jak v mluvené, tak i psané podobě.

agch.upol.cz

Vzdělávací cíle programu

Hlavním cílem studia je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků pro vědeckou práci v oboru anorganická chemie. V úvodní části studia se studenti zaměřují na důkladné zpracování literární rešerše zadaného tématu doktorské práce. Souběžně s tím absolvují studijním plánem připravené přednášky, konzultace i zkoušky, čímž si upevní a prohloubí teoretické základy oboru nad rámec předchozího magisterského studia.

V této fázi by si studenti měli osvojit i využívání dostupných časopiseckých i knižních fondů, jakož i potřebných počítačových databází. Těžiště práce studentů však spočívá především v jejich experimentální činnosti a v aktivním zapojení do řešení vědeckovýzkumné problematiky školícího pracoviště. Dosažené výsledky budou pravidelně publikovány jak v rámci chemických setkání (přednášky, plakátová sdělení), tak i formou publikací v renomovaných odborných časopisech. Povinnou součástí studia je alespoň tříměsíční stáž na zahraničním pracovišti odpovídajícího zaměření.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia anorganické chemie je vybaven širokými znalostmi celého oboru chemie s akcentem na chemii anorganickou. Během studia získá praktické zkušenosti z oblasti syntetické chemie, využívání fyzikálně-chemických metod studia látek (spektrální metody, rentgenová strukturní analýza, prášková difrakce, termická analýza, magnetochemická, apod.) a využívání počítačové techniky. Má znalosti minimálně jednoho světového jazyka (ve většině případů angličtiny) i zkušenosti s výukovým procesem (vedení cvičení a seminářů). Je schopen samostatné tvůrčí vědecké práce.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent může najít uplatnění jako pedagogický či vědeckovýzkumný pracovník na vysoké škole, ve vědeckých ústavech se základním i aplikovaným výzkumným zaměřením i ve státní nebo podnikatelské sféře v tuzemsku i v zahraničí.

Možné pracovní pozice

Akademický nebo vědecký pracovník chemicky zaměřených vysokých škol, vědecký pracovník výzkumného ústavu v ČR nebo zahraničí, vedoucí vývojový či provozní specialista chemicky nebo farmaceuticky zaměřené firmy zabývající se výrobou nebo vývojem chemických látek a jejich směsí, léčiv nebo potravinových doplňků, funkčních materiálů, pracovník státních kontrolních institucí, apod.

Zpět