Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Anorganická chemie

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Forma, typ studia prezenční, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 20
Studium garantuje Čajan Michal, doc. RNDr. Ph.D.

Anotace

Studijní plán je sestaven tak, aby absolvent získal široké znalosti tohoto oboru s akcentem na syntézu a fyzikálně chemické metody studia anorganických látek, především koordinačních sloučenin vykazujících určité specifické vlastnosti (magnetické vlastnosti, biologická aktivita). Vhodnou volbou povinně volitelných a volitelných předmětů přitom mohou studenti získat i velmi solidní znalosti z ostatních chemických oborů.

Profesní profily absolventů

Absolventi se mohou uplatnit jak v ústavech základního výzkumu, tak i ve vývojových i provozních laboratořích v praxi. Mohou získat i učitelskou kvalifikaci absolvováním rozšiřujícího studia pedagogicko-psychologických disciplín, didaktiky chemie a pedagogické praxe. Je také připraven pro další studium v navazujícím doktorském studijním programu anorganické chemie nebo příbuzného oboru.

Kvalifikační požadavky

Získání 120 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení diplomové práce.

Požadavky na přijetí

Úspěšné absolvování bakalářského studijního oboru Chemie, Bioanorganická chemie nebo Bioorganická chemie a chemická biologie na PřF UP v Olomouci (přímá prostupnost, viz www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/. Absolventi ostatních chemických oborů na PřF UP v Olomouci a absolventi jiných vysokých škol vykonají přijímací zkoušku z anorganické, fyzikální, organické a analytické chemie.

agch.upol.cz

Vzdělávací cíle programu

Cílem studia je příprava plně kvalifikovaného odborníka v oblasti klasické anorganické chemie a chemie koordinačních sloučenin, který může najít široké uplatnění v praxi a je schopen samostatně řešit zadané problémy. Vedle anorganické chemie je studentům poskytováno i základní vzdělání z ostatních chemických oborů (organické analytické, fyzikální, materiálové chemie a biochemie), a ze základů průmyslové výroby. Ve vlastním oboru je vzdělání zaměřeno především na soustavy sloučenin (anorganické, polymerní, koordinační, organokovové atp.), metodiky studia jejich struktury a vlastností a na jejich syntézu i analýzu. Absolvent je schopen provádět výzkum sloučenin, studovat vlastnosti látek i systémů a prakticky aplikovat znalosti v samostatné odborné práci. Dokáže komunikovat i na mezioborové úrovni a je schopen se zapojit do týmové výzkumné práce.

Profil absolventa

Absolvent získává vědomosti a dovednosti umožňující uplatnění jak v základním chemickém výzkumu, tak i ve vývojových nebo provozních laboratořích v praxi. Může rovněž získat pedagogickou kvalifikaci absolvováním rozšiřujícího studia pedagogicko-psychologických disciplín, didaktiky chemie a pedagogické praxe. Je také připraven pro další studium v doktorském studijním programu anorganické chemie nebo příbuzného oboru.

Předpoklad uplatnitelnosti

Jako odborný pracovník v chemicky zaměřených oborech (základní a aplikovaný výzkum, komerční provozní a vývojové laboratoře, laboratoře státních kontrolních institucí, přírodovědná muzea, apod.), v případě absolvování souběžného rozšiřujícího studia jako učitel chemie na SŠ nebo ZŠ.

Možné pracovní pozice

Odborný pracovník výzkumného ústavu chemického zaměření, akademický nebo odborný pracovník vysoké školy chemického zaměření, vývojový či provozní pracovník chemicky zaměřené firmy zabývající se výrobou nebo vývojem chemických látek a jejich směsí, pracovník státních kontrolních institucí, apod.

Zpět