Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia prezenční, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 40
Studium garantuje Veselovská Ludmila, doc. PhDr. Ph.D.

Anotace

Jednooborové magistreské studium Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad navazuje na bakalářské profesně zaměřené studium Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad. Dvouletý studijní program systematicky rozšiřuje teoretický základ v oblasti překladu a tlumočení, poskytuje hlubší znalosti stavby současného anglického jazyka ve všech jeho rovinách ve srovnání s češtinou, a rozvíjí a prohlubuje praktické jazykové dovednosti v oblasti tlumočení a překladu. V rámci profesní praxe poskytuje studium také příležitost získat praktické znalosti spojené s profesí překladatele a tlumočníka. V praktickém jazyce mají absolventi dosáhnout úrovně C2 podle Společného evropského rámce pro jazykové dovednosti v jazyce anglickém a B2 v dalším jazyce. Pevnou součástí studia jsou systematicky diverzifikované volitelné semináře, v nichž si studenti prohlubují znalosti v souvisejících filologických disciplínách (lingvistika, kultura, literatura) podle individuální volby. Při studiu jsou uplatňovány interakční metody výuky a studenti jsou vedeni k samostatné práci.

Požadavky na přijetí

OT- Písemný oborový test z anglického jazyka (testující úroveň C1 podle stupnice pro Společný evropský referenční rámec pro jazyky)

UP/TZ - talentové zkoušky testující předpoklady pro studium překladu a tlumočení na magisterské úrovni, která se skládají z překladu 1 normostrany z AJ do ČJ, konsekutivního tlumočení dvacetiminutového audiovizuálního záznamu z AJ do ČJ a ústního pohovoru o dosavadním a budoucím odborném zaměření uchazeče. Uchazeči přímo po pohovoru odevzdají diploma supplement svého bakalářského studia. (Pokud není diploma supplement, může být nahrazen seznamem zkoušek absolvovaných v průběhu Bc. studia).

 

U žadatelů se předpokládá plynná znalost češtiny.

https://anglistika.upol.cz/

Profil absolventa

Absolventi mají praktické (receptivní i produktivní) jazykové znalosti a dovednosti, znalosti v oblasti reálií a kultury anglicky mluvících zemí a základní znalosti v oblasti teorie překladu a tlumočení. Vysoký počet seminářů a cvičení umožní absolventům zvládnout praktické dovednosti potřebné k výkonu práce překladatele a tlumočníka. Vysokoškolské vzdělání připravilo absolventa také na samostatnou tvůrčí činnost, dokáže sledovat odbornou literaturu ve svém oboru, je schopen interpretovat nové poznatky, umí je interpretovat a aplikovat publikované výsledky v praxi. Tyto schopnosti mu umožňují sledovat aktuální vývoj na trhu práce, kterému se dokáže přizpůsobit díky získané schopnosti samostatného celoživotního učení.

Předpoklad uplatnitelnosti

Na magisterské úrovni je u absolventů teoreticky podložená schopnost jazyková, obecně kognitivní schopnost absolventa a jeho specializovaná filologická příprava v individuálně zvolené oblasti. Studium je dostatečně variabilní, aby připravilo absolventa na měnící se požadavky současné doby a tím umožnilo jeho uplatnitelnost s ohledem na probíhající společenské, ekonomické a technologické změny

Možné pracovní pozice

Absolventi oboru Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad na magisterské úrovni mohou najít uplatnění v následujících pozicích:

 

- Překladatel a tlumočník v mezinárodních organizacích a firmách, které vstupují do vztahů se zahraničím;

- V diplomacii, na zastupitelských úřadech v zahraničí nebo u mezinárodních organizací;

- Jako překladatel, nebo editor v nakladatelstvích;

- Ve státní správě, v politice, v neziskovém sektoru;

- Ve školství jako učitel na všech typech škol od 2. stupně výše (po doplnění pedagogického modulu v rámci celoživotního vzdělávání);

- Díky rozvinutému kritickému myšlení a komunikačním schopnostem najdete uplatnění v jakémkoliv oboru, kde hledají humanitně vzdělané odborníky.

Zpět