Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 40
Studium garantuje Zehnalová Jitka, Mgr. Dr.

Anotace

Jednooborové prezenční studium Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad představuje ucelený typ vysokoškolského vzdělání na bakalářské úrovni a může zároveň sloužit jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu. Tříletý studijní program systematicky rozvíjí praktické jazykové dovednosti, poskytuje hlubší znalosti stavby současného anglického jazyka ve všech jeho rovinách ve srovnání s češtinou, seznamuje studenty s teorií překladu a tlumočení a poskytuje příležitost získat praktické znalosti a dovednosti spojené s profesí překladatele a tlumočníka. V praktickém jazyce mají absolventi dosáhnout úrovně C1 podle Společného evropského rámce pro jazykové dovednosti. Pevnou součástí studia jsou systematicky diverzifikované volitelné semináře, v nichž si studenti prohlubují základní znalosti v oboru podle individuální volby. Při studiu jsou uplatňovány interakční metody výuky a studenti jsou vedeni k samostatné práci. Jednooborové studium umožňuje prohloubení znalostí v užší specializaci včetně filologických disciplín..

Požadavky na přijetí

- SPF - Test předpokladů ke studiu;

- PT - Písemný test z programu;

- Ústní pohovor zjišťující komunikativní schopnosti zájemců o studium;

- U žadatelů se předpokládá plynná znalost češtiny.

 

Katedra nabízí přípravný kurz pro uchazeče o studium.

https://anglistika.upol.cz/

Profil absolventa

Absolventi mají praktické (receptivní i produktivní) jazykové znalosti a dovednosti, znalosti v oblasti reálií a kultury anglicky mluvících zemí a základní znalosti v oblasti teorie překladu a tlumočení. Vysoký počet seminářů a cvičení umožní absolventům zvládnout praktické dovednosti potřebné k výkonu práce překladatele a tlumočníka. Vysokoškolské vzdělání připravilo absolventa také na samostatnou tvůrčí činnost, dokáže sledovat odbornou literaturu ve svém oboru, je schopen interpretovat nové poznatky, umí je interpretovat a aplikovat publikované výsledky v praxi. Tyto schopnosti mu umožňují sledovat aktuální vývoj na trhu práce, kterému se dokáže přizpůsobit díky získané schopnosti samostatného celoživotního učení. Bakalářské studium Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad je také zásadním předpokladem ke navazujícímu studiu Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent bude schopen překládat/tlumočit texty v úředním a obchodním jednání, odborné a technické texty. Bude vybaven znalostí základní terminologie z oblasti právnické, ekonomické a dalších odborných oblastí. Absolvent oboru najde široké uplatnění ve státní správě, v soukromém sektoru, v evropských institucích, po doplnění pedagogického vzdělání případně i ve školství. Uplatní se jako jazykový odborník zprostředkovávající komunikaci s mezinárodní klientelou v rámci středního managementu, nebo jako podnikatel na volné noze nabízející své služby ve výše uvedených oblastech.

Možné pracovní pozice

Absolventi oboru Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad na bakalářské úrovni mohou najít uplatnění v následujících pozicích:

 

- Překladatel a tlumočník v mezinárodních organizacích a firmách, které vstupují do vztahů se zahraničím;

- V diplomacii, na zastupitelských úřadech v zahraničí nebo u mezinárodních organizací;

- Jako překladatel, nebo editor v nakladatelstvích;

- Ve státní správě, v politice, v neziskovém sektoru,

- Díky rozvinutému kritickému myšlení a komunikačním schopnostem najdete uplatnění v jakémkoliv oboru, kde hledají humanitně vzdělané odborníky.

Zpět