Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Fakulta Pedagogická fakulta
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 25
Studium garantuje Řeřicha Václav, doc. PhDr. CSc.

Anotace

Tento studijní program je koncipován jako bakalářské strukturované studium, které předpokládá pokračování v magisterském studijním programu Učitelství anglického jazyka pro ZŠ. Během studia studenti navštěvují přednášky a semináře lingvistických disciplín, anglické a americké literatury a reálií. Zároveň se studenti ve cvičeních praktického jazyka a jazykových dovedností zdokonalují v angličtině. K tomuto cíli navíc přispívá i fakt, že všechny přednášky a semináře jsou vedeny v angličtině.

V případě dotazů kontaktujte: blanka.babicka@upol.cz (Mgr. Blanka Babická, Ph.D.)

Požadavky na přijetí

Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2019) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu úředně ověřenou kopii dokladu o absolvování předchozího stupně studia - maturitní vysvědčení). Uchazeč, který nedoloží osvědčení o svém předchozím studiu, nemůže být přijat ke studiu na PdF UP v Olomouci.

Požadavky přijímací zkoušky:

Test studijních předpokladů (TSP).

www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/

Písemná zkouška z anglického jazyka:

Očekává se, že vstupní jazyková způsobilost uchazečů je na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, což odpovídá vyšší úrovni písemné části státní maturitní zkoušky z angličtiny. Tato způsobilost je ověřována jen písemnou formou komplexního přijímacího testu (cca 60 min). Test obsahuje úkoly, které prověřují gramatiku a slovní zásobu v kontextu souvislého textu. Formou dílčích úkolů k neznámému textu je dále prověřována schopnost uchazeče porozumět textu, orientovat se v něm a pochopit z kontextu význam méně známých slov (slovníky nejsou povoleny). Test nezjišťuje teoretické a faktografické znalosti z oblasti literatury a reálií.

http://ucj.upol.cz

Požadovaná zdravotní způsobilost

Není vyžadována specifická zdravotní způsobilost.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání získá obecné i specifické znalosti v oblasti lingvistiky, anglické a americké literatury a reálií. V praktickém jazyce dosáhnou celkově úrovně C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Po absolvování bude schopen:

- prokázat kvalitní teoretické znalosti anglické fonetiky, fonologie, morfologie, syntaxe a lexikologie,

- prokázat širokou znalost britské a americké literatury založenou na vlastním studiu a analýze základního penza těchto literatur i na studiu základní sekundární literatury,

- prokázat porozumění základní kulturní a historické znalosti týkající se anglicky mluvících zemí,

- prakticky používat anglický jazyk v komunikaci (produktivně i receptivně) minimálně na úrovni C1.

Předpoklad uplatnitelnosti

Kvalifikačně je absolvent připraven k dalšímu studiu v navazujícím magisterském programu Učitelství anglického jazyka pro ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci či na jiných pedagogických fakultách. Vzhledem k náplni studijního programu se absolvent může uplatnit ve školství, hlavně na prvním a druhém stupni základních škol, jako asistent učitele. Mimo oblast školství se může uplatnit ve sféře podnikatelské či kulturní, např. v cestovních kancelářích, bankách, reklamních a jazykových agenturách nebo administrativě.

Regulované povolání

Asistent pedagoga.

Možné pracovní pozice

Absolvent programu může působit jako asistent pedagoga.

Zpět