Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Anglický jazyk - IA

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia kombinované, doktorské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky)
Akademický titul Ph.D.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok
Studium garantuje Veselovská Ludmila, doc. PhDr. Ph.D.

Anotace

Doktorské studium v oboru Anglický jazyk vychovává z absolventů magisterského studia odborníky ve svém oboru, kteří jsou schopni konkurence v tuzemském i evropském měřítku a zaručují kontinuitu anglistické lingvistiky.

Požadavky na přijetí

Ukončené magisterské studium studijního programu Filologie, oboru Anglická filologie, nebo oboru příbuzného.

Součástí přijímacího řízení je vstupní pohovor, v němž má uchazeč prokázat předpoklady pro zdárné ukončení doktorského studia. Kandidát při něm prezentuje výsledky dosavadní lingvistické práce (např. magisterskou práci) a představí možný projekt zamýšlené disertační práce. Při vstupním pohovoru se nepředpokládá znalost konkrétní analýzy anebo teorie, která bude tématem disertace - konkretizace tématu je přiměřená na konci druhého ročníku studia.

https://anglistika.upol.cz/uchazeci-o-studium/

Vzdělávací cíle programu

Cílem je vyškolit vysoce kvalifikovaného anglistu se širokými znalostmi stavby anglického jazyka, přehledem o soudobých lingvistických disciplínách a s odpovídající mezinárodní úrovní v tématice disertační práce.

 

Tento cíl je naplňován tím, že si student prohlubuje znalosti v základních teoretických disciplínách oboru, osvojuje si klíčové metodologickými postupy, zlepšuje znalost cizích jazyků a schopnost realizovat výzkum a prezentovat výsledky své práce v mezinárodním prostředí prostřednictvím konferenčních výstupů a publikací. Důraz je kladen také na získání základních pedagogických kompetencí (výuka, ověřování znalostí, vedení kvalifikačních prací v bakalářském stupni). Nejdůležitější částí doktorského studia je příprava disertační práce, v níž student aplikuje výše zmíněné znalosti a kompetence a prokáže svoji schopnost samostatné vědecké práce

Profil absolventa

Absolvent je vysoce erudovaný anglista, který se orientuje ve všech soudobých lingvistických disciplínách. Má základy filozofie, přehled o filozofických teoriích zabývajících se jazykem (např. Wittgenstein, Austin, Searle) a hluboké znalosti v lingvistické disciplíně své specializace a svého výzkumu. Má schopnost samostatného vědeckého bádání a samostatné tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu, vykazuje hluboké a systematické znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám: je seznámen se základy vědecké metodologie, je schopen kritické reflexe vědeckých poznatků, s metodikou shromažďování dat a jejich analýzy, systematické práce s osvojenými fakty a s jejich uváděním do širších souvislostí, a to v mezinárodním kontextu. Dokáže srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti a diskutovat s publikem.

Předpoklad uplatnitelnosti

Získaná kvalifikace absolventa předurčuje k uplatnění na pozicích filologického či obecně humanitního zaměření vyžadujících samostatné kritické myšlení a schopnost prezentace získaných poznatků. Uplatňuje se zejména v pedagogické a vědeckobadatelské činnosti na vysokých školách a ve vědeckovýzkumných institucích, má ale předpoklady uplatnit se i v médiích, ve státní správě, v oblasti kulturně-politické, ve vedení kulturních, příp. jiných institucích, kde je vyžadována vysoká úroveň filologických znalostí. V lingvodidaktických disciplínách absolvent získá v předpoklady k uplatnění v pedagogickém procesu. Absolvent, který během studia získá poznatky v editorské praxi (při přípravě konferenčních sborníků z konferencí pořádaných na KAA), má předpoklady uplatnit se v oblasti vydavatelské.

Zpět