Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Anglická filologie maior

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia prezenční, navazující magisterské
Studium maior (hlavní) studijní program
Jedná se o studium s dvěma studijními zaměřeními a tento studijní program bude maior (hlavním) studijním programem, ve kterém student píše závěrečnou práci a ke kterému je nutné přibrat jiný minor (vedlejší) studijní program.
Tento studijní program lze také studovat ve variantě minoritního (vedlejšího) studijního programu
V kombinaci s... Program lze volně sdružovat s vybranými programy v nabídce maior (hlavní)/minor (vedlejší).
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 50
Studium garantuje Arbeit Marcel, prof. PhDr. Dr.

Anotace

Prezenční studium anglické filologie představuje ucelený typ vysokoškolského vzdělání na navazující magisterské úrovni a může zároveň sloužit jako předstupeň k navazujícímu doktorandskému studiu (Anglický jazyk anebo Anglo-americká literatura). Dvouletý studijní program systematicky rozvíjí praktické jazykové dovednosti, poskytuje hlubší znalosti stavby současného anglického jazyka ve všech jeho rovinách (včetně diachronie) ve srovnání s češtinou, seznamuje studenty s moderní anglickou a americkou literaturou (a literární kritikou) a podává širší přehled anglo-amerických reálií. V praktickém jazyce mají absolventi dosáhnout úrovně C2 podle Společného evropského rámce pro jazykové dovednosti. Pevnou součástí studia jsou systematicky diverzifikované volitelné semináře, v nichž si studenti prohlubují základní znalosti v oboru podle individuální volby. Při studiu jsou uplatňovány interakční metody výuky a studenti jsou vedeni k samostatné práci. Obor lze

Požadavky na přijetí

- Absolutorium bakalářského oboru Anglická filologie anebo v oboru příbuzném;

- Ústní motivační pohovor.

https://anglistika.upol.cz/

Profil absolventa

Absolventi mají praktické (receptivní i produktivní) jazykové znalosti a dovednosti, znalosti v oblasti reálií a kultury anglicky mluvících zemí a podrobné znalosti v oblasti anglické filologie (jazykovědné a literárněvědné). Vysokoškolské vzdělání připravilo

absolventa také na samostatnou tvůrčí činnost, dokáže sledovat odbornou literaturu ve svém oboru, je schopen interpretovat nové poznatky, umí je interpretovat a aplikovat publikované výsledky v praxi. Tyto schopnosti mu umožňují sledovat aktuální vývoj na trhu práce, kterému se dokáže přizpůsobit díky získané schopnosti samostatného celoživotního učení. Mohou najít široké uplatnění v praxi (např. v oblasti kultury, podnikání, turistického ruchu, v administrativě, apod.). Magisterské studium anglické filologie je také zásadním předpokladem ke navazujícímu studiu doktorandskému.

Předpoklad uplatnitelnosti

Na magisterské úrovni je u absolventů primární hlubší znalost některé teoretické filologické disciplíny z oblasti lingvistiky anebo literatury. Předpokládá se schopnost jazyková, obecně kognitivní schopnost absolventa a jeho všeobecně kulturně společenská příprava. Studium je dostatečně variabilní, aby umožnilo studentům úzkou specializaci a aby je připravilo na měnící se požadavky současné doby a tím umožnilo jeho uplatnitelnost s ohledem na probíhající společenské, ekonomické a technologické změny.

Možné pracovní pozice

Absolventi oboru Anglická filologie na magisterské úrovni mohou najít uplatnění v následujících pozicích:

 

- Mezinárodní organizace a podniky, které vstupují do vztahů se zahraničím;

- V diplomacii, na zastupitelských úřadech v zahraničí nebo u mezinárodních organizací;

- Ve školství jako učitel na všech typech škol od 2. stupně výše (po doplnění pedagogického modulu v rámci celoživotního vzdělávání);

- Jako překladatel, nebo editor v nakladatelstvích;

- Ve státní správě, v politice, v neziskovém sektoru,

- Díky své vysoké odbornosti se můžete stát členy badatelských a vědeckých týmů,

- Díky rozvinutému kritickému myšlení a komunikačním schopnostem najdete uplatnění v jakémkoliv oboru, kde hledají humanitně vzdělané odborníky.

Zpět