Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Anglická filologie maior

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium maior (hlavní) studijní program
Jedná se o studium s dvěma studijními zaměřeními a tento studijní program bude maior (hlavním) studijním programem, ve kterém student píše závěrečnou práci a ke kterému je nutné přibrat jiný minor (vedlejší) studijní program.
Tento studijní program lze také studovat ve variantě minoritního (vedlejšího) studijního programu
V kombinaci s... Program lze volně sdružovat s vybranými programy v nabídce maior (hlavní)/minor (vedlejší).
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 140
Studium garantuje Martinková Michaela, Mgr. Ph.D.

Anotace

Prezenční studium anglické filologie představuje ucelený typ vysokoškolského vzdělání na bakalářské úrovni a může zároveň sloužit jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu. Tříletý studijní program systematicky rozvíjí praktické jazykové dovednosti, poskytuje hlubší znalosti stavby současného anglického jazyka ve všech jeho rovinách ve srovnání s češtinou, seznamuje studenty s moderní anglickou a americkou literaturou a podává širší přehled anglo-amerických reálií. V praktickém jazyce mají absolventi dosáhnout úrovně C1 podle Společného evropského rámce pro jazykové dovednosti. Pevnou součástí studia jsou systematicky diverzifikované volitelné semináře, v nichž si studenti prohlubují základní znalosti v oboru podle individuální volby. Při studiu jsou uplatňovány interakční metody výuky a studenti jsou vedeni k samostatné práci. Obor lze kombinovat se všemi dvouoborovými studii v nabídce FF, PDF, CMTF, PŘF UP. Rozdíl mezi jedno a dvouoborovým studiem je v počtu kreditů za volitelné kurzy.

Požadavky na přijetí

a) SPF - Test předpokladů ke studiu.

 

b) PT - Písemný test z programu.

 

OT může být nahrazena notářsky ověřeným zápisem ze složení následujících zkoušek v době ne delší než 2 roky před přijímacím řízením: (i)všeobecná státní zkouška na české Státní jazykové škole s výsledkem prospěl s vyznamenáním nebo prospěl velmi dobře, (ii) TOEFL test za nejméně 600 bodů (paper based test score), nejméně 250 bodů (computer based test score), nejméně 100 bodů (internet based test score), anebo (iii) Certificate in Advanced English a výše, s výsledkem A a B.

 

Katedra nabízí přípravný kurz pro uchazeče o studium.

https://anglistika.upol.cz/

Profil absolventa

Absolventi mají praktické (receptivní i produktivní) jazykové znalosti a dovednosti, znalosti v oblasti reálií a kultury anglicky mluvících zemí a základní znalosti v oblasti anglické filologie (jazykovědné a literárněvědné). Vysokoškolské vzdělání připravilo absolventa také na samostatnou tvůrčí činnost, dokáže sledovat odbornou literaturu ve svém oboru, je schopen interpretovat nové poznatky, umí je interpretovat a aplikovat

publikované výsledky v praxi. Tyto schopnosti mu umožňují sledovat aktuální vývoj na trhu práce, kterému se dokáže přizpůsobit díky získané schopnosti samostatného celoživotního učení. Mohou najít široké uplatnění v praxi (např. v oblasti kultury, podnikání, turistického ruchu, v administrativě, apod.). Bakalářské studium anglické filologie je také zásadním předpokladem ke navazujícímu studiu anglické filologie.

Předpoklad uplatnitelnosti

Na bakalářské úrovni je u absolventů primární schopnost jazyková, obecně kognitivní schopnost absolventa a jeho všeobecně filologická příprava. Studium je dostatečně variabilní, aby připravilo absolventa na měnící se požadavky současné doby a tím umožnilo jeho uplatnitelnost s ohledem na probíhající společenské, ekonomické a technologické změny.

Možné pracovní pozice

Absolventi oboru Anglická filologie na bakalářské úrovni mohou najít uplatnění v následujících pozicích:

 

a) Mezinárodní organizace a podniky, které vstupují do vztahů se zahraničím;

b) V diplomacii, na zastupitelských úřadech v zahraničí nebo u mezinárodních organizací;

c) Ve školství jako učitel na nestátních typech škol;

d) Jako překladatel, nebo editor v nakladatelstvích;

e) Ve státní správě, v politice, v neziskovém sektoru,

f) Díky své vysoké odbornosti se můžete stát členy badatelských a vědeckých týmů,

g) Díky rozvinutému kritickému myšlení a komunikačním schopnostem najdete uplatnění v jakémkoliv oboru, kde hledají humanitně vzdělané odborníky.

Zpět