Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Anglická filologie

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 80
Studium garantuje Martinková Michaela, Mgr. Ph.D.

Anotace

Prezenční studium anglické filologie představuje ucelený typ vysokoškolského vzdělání na bakalářské úrovni a může zároveň sloužit jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu. Tříletý studijní program systematicky rozvíjí praktické jazykové dovednosti, poskytuje hlubší znalosti stavby současného anglického jazyka ve všech jeho rovinách ve srovnání s češtinou, seznamuje studenty s moderní anglickou a americkou literaturou a podává širší přehled anglo-amerických reálií. V praktickém jazyce mají absolventi dosáhnout úrovně C1 podle Společného evropského rámce pro jazykové dovednosti. Pevnou součástí studia jsou systematicky diverzifikované volitelné semináře, v nichž si studenti prohlubují základní znalosti v oboru podle individuální volby. Při studiu jsou uplatňovány interakční metody výuky a studenti jsou vedeni k samostatné práci. Jednooborové studium umožňuje prohloubení znalostí v užší specializaci, především ve filologických disciplínách, ale také v překladatelství a tlumočení.

Požadavky na přijetí

a) SPF - Test předpokladů ke studiu.

 

b) PT - Písemný test z programu.

 

 

Katedra nabízí přípravný kurz pro uchazeče o studium.

https://anglistika.upol.cz/

Profil absolventa

Absolventi mají praktické (receptivní i produktivní) jazykové znalosti a dovednosti, znalosti v oblasti reálií a kultury anglicky mluvících zemí a základní znalosti v oblasti anglické filologie (jazykovědné a literárněvědné). Vysokoškolské vzdělání připravilo absolventa také na samostatnou tvůrčí činnost, dokáže sledovat odbornou literaturu ve svém oboru, je schopen interpretovat nové poznatky, umí je interpretovat a aplikovat

publikované výsledky v praxi. Tyto schopnosti mu umožňují sledovat aktuální vývoj na trhu práce, kterému se dokáže přizpůsobit díky získané schopnosti samostatného celoživotního učení. Mohou najít široké uplatnění v praxi (např. v oblasti kultury, podnikání, turistického ruchu, v administrativě, apod.). Bakalářské studium anglické filologie je také zásadním předpokladem ke navazujícímu studiu anglické filologie.

Předpoklad uplatnitelnosti

Na bakalářské úrovni je u absolventů primární schopnost jazyková, obecně kognitivní schopnost absolventa a jeho všeobecně filologická příprava. Studium je dostatečně variabilní, aby připravilo absolventa na měnící se požadavky současné doby a tím umožnilo jeho uplatnitelnost s ohledem na probíhající společenské, ekonomické a technologické změny.

Možné pracovní pozice

Absolventi oboru Anglická filologie na bakalářské úrovni mohou najít uplatnění v následujících pozicích:

 

a) Mezinárodní organizace a podniky, které vstupují do vztahů se zahraničím;

b) V diplomacii, na zastupitelských úřadech v zahraničí nebo u mezinárodních organizací;

c) Ve školství jako učitel na nestátních typech škol;

d) Jako překladatel, nebo editor v nakladatelstvích;

e) Ve státní správě, v politice, v neziskovém sektoru,

f) Díky své vysoké odbornosti se můžete stát členy badatelských a vědeckých týmů,

g) Díky rozvinutému kritickému myšlení a komunikačním schopnostem najdete uplatnění v jakémkoliv oboru, kde hledají humanitně vzdělané odborníky.

Zpět