Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Anglická a americká literatura - IA

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia kombinované, doktorské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 4
Akademický titul Ph.D.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok
Studium garantuje Arbeit Marcel, prof. PhDr. Dr.

Anotace

Doktorský studijní program zdokonalí schopnosti kriticky hodnotit a interpretovat literární a odborné texty z anglofonního světa v širších kulturních, politických, společenských i intermediálních souvislostech (literární předloha a adaptace). Zdokonalí také všeobecnou schopnost samostatně identifikovat problém, mapovat výzkumné pole, formulovat východiska, rozvíjet argument, sumarizovat závěry, pracovat se zdroji a vědeckým informačními databázemi.

Požadavky na přijetí

ukončené magisterské studium anglistiky, amerikanistiky nebo kulturních studií

znalost odborné literatury relevantní pro vybrané téma (uchazeč předloží seznam prostudované sekundární literatury a je připraven o této literatuře diskutovat)

prezentace projektu disertační práce (písemný plán práce v rozsahu 2-3 strany)

prezentace výsledků dosavadní odborné, publikační a organizační činnosti včetně magisterské práce

znalost angličtiny (na komunikativní úrovni, schopnost číst odborné texty v angličtině)

https://anglistika.upol.cz/uchazeci-o-studium/

Vzdělávací cíle programu

Cílem studia je osvojit si nové přístupy ke struktuře, analýze a interpretaci a recepci literárního díla a odborných textů v kontextu angloamerické literární a kulturní historie a naučit se je využívat ve výuce a vědecké práci tak, aby výstupy práce obstály v mezinárodním měřítku. Studium umožní proniknout hlouběji do problematiky literárního díla jako specifické formy komunikace, kritické reflexe světa a utváření literárních, kulturních a společenských hodnot a norem.

Profil absolventa

Absolvent má schopnost samostatného vědeckého bádání a samostatné tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje, přičemž je schopen navrhovat a používat pokročilé výzkumné postupy způsobem umožňujícím rozšiřovaní stávajícího stavu poznání. Měl by vykazovat hluboké a systematické znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám a být schopen srozumitelně a

přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent bude mít lepší předpoklady pro aktivní zapojení do vědecké práce odborných pracovišť i do přípravy grantových projektů a bude pro své pracoviště větším přínosem. Získané kompetence (hard and soft skills) umožní absolventovi se prosadit ve firemním prostředí i ve státní správě, podporují vznik inovací a zvyšují potenciál pro tzv. znalostně náročné aktivity

Možné pracovní pozice

Vysokoškolský pracovník a pedagog, výzkumný pracovník, středoškolský učitel, pracovník státní správy, masmédia, firemní pracovník (komunikace v cizím jazyce), editor a jazykový korektor AJ, kreativní umění a kulturní průmysl, aj.

Zpět